Back to Site


Name Artist Album Type
1990-10-15 Anirdesh- Vach P.6 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran na Vachanamrut 6 nu Nirupan Audio Go to Album
1998-03-21 Anirdesh- Bapore jamya bad- Vach P.6 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran na Vachanamrut 6 nu Nirupan Audio Go to Album
1998-03-23 (1000) Vasana- Vach P.6 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran na Vachanamrut 6 nu Nirupan Audio Go to Album
1999-08-17 Pokono_Vach P.6 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran na Vachanamrut 6 nu Nirupan Audio Go to Album
1990-10-14 Anirdesh- Vach P.6_ Nirdoshbuddhi & Avyakt H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran na Vachanamrut 6 nu Nirupan Audio Go to Album
2002-11-17 (1000) Haridham- Parivar Sabha- Vach P.6 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran na Vachanamrut 6 nu Nirupan Audio Go to Album
1990-10-13 Anirdesh- Pujama_Vach P.6- Vivek-Avivek H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran na Vachanamrut 6 nu Nirupan Audio Go to Album
1982-06-11 Haridham_Vach P.44 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 50 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
2007-11-09 Haridham- Ambrish Hall- Diwali_Vach M.50 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 50 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1994-10-30 Haridham_Vach Antya 5 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 50 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
2000-02-24 Haridham_Vach Antya 5 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 50 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1980-06-14 Baroda_Vach P.44 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 50 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1989-12-08 Haridham_Vach M.50 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 50 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1996-04-15 Delhi_Vach P.44 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 50 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1988-09-19 Anirdesh_Vach M.50 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 50 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1983-08-11 (2115) Haridham- Gyanyagna Hall_Vach M.56.37 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 37 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1983-08-12 (0800) Haridham- Gyanyagna hall ma sabha_Vach M.37 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 37 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1988-06-25 Haridham- Gyanyagna Hall_Vach M.37 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 37 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1984-08-09 (1230) Anirdesh_Vach Antya 35 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 37 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1984-08-08 Anirdesh_Vach M.37 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 37 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1984-01-24 Haridham_Bapore_Vach M.37 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 37 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1984-01-24 Haridham_Savare_Vach M.37 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 37 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
2005-07-28 USA- Sarvanaman ma Puja bad- Vach P.24 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
2005-07-29 USA- Edison Gosthi- Vach P.24 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1986-02-12 Anirdesh Puja ma Gosthi- Vach Loya.18 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
2002-05-06 (2100) Haridham- Sadhak Shibir-Vach M.13 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1993-09-09 (0800) BhaktiBaug- Parivar Sabha- Vach P.24 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1998-09-11 Haridham- Ambsh Hall- Vach M.13 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
2002-05-07 (2030) Haridham- Sadhak Shibir- Vach M.13 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
2002-05-06 (1000) Haridham- Sadhak Shibir- Vach M.13- Dahapan & Bhodpan vise H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
2003-05-04 Ambsh Hall- Pragatya din nimite Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
Anirdesh Puja ma Gosthi- Vach P.24 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1992-05-09 Haridham- Vach M.13 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1985-11-12 (2230) Anirdesh- Vach M.13 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
Parimal - 8_2 - Suhrad Samrat Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 8. Suhrad Samrat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 8_1 - Suhrad Samrat Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 8. Suhrad Samrat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 5_3 - Sevak Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 5. Sevak Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 5_2 - Sevak Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 5. Sevak Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 5_1 - Sevak Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 5. Sevak Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 6_6 - Sambandh Ej Sahaj Anand P.Sarvatit Swami 6. Sambandh Ej Sahaj Anand Audio Go to Album
Parimal - 6_4 - Sambandh Ej Sahaj Anand P.Sarvatit Swami 6. Sambandh Ej Sahaj Anand Audio Go to Album
Parimal - 6_3 - Sambandh Ej Sahaj Anand P.Sarvatit Swami 6. Sambandh Ej Sahaj Anand Audio Go to Album
Parimal - 6_5 - Sambandh Ej Sahaj Anand P.Sarvatit Swami 6. Sambandh Ej Sahaj Anand Audio Go to Album
Parimal - 6_1 - Sambandh Ej Sahaj Anand P.Sarvatit Swami 6. Sambandh Ej Sahaj Anand Audio Go to Album
Parimal - 6_2 - Sambandh Ej Sahaj Anand P.Sarvatit Swami 6. Sambandh Ej Sahaj Anand Audio Go to Album
Parimal - 10_3 - Saras Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 10. Saras Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 10_1 - Saras Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 10. Saras Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 10_2 - Saras Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 10. Saras Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 4_1 - Adwitiya Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 4. Adwitiya Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 4_2 - Adwitiya Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 4. Adwitiya Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 4_3 - Adwitiya Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 4. Adwitiya Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 11_7 - Pragat Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 11. Pragat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 11_3 - Pragat Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 11. Pragat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 11_2 - Pragat Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 11. Pragat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 11_5 - Pragat Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 11. Pragat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 11_1 - Pragat Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 11. Pragat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 11_4 - Pragat Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 11. Pragat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 11_6 - Pragat Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 11. Pragat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Saras Ek Sahajanand - Bhajan Gaurav Bangiya Saras Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 3_4 - Sarvopari Ek Sahajanand - Krupa Nidhan P.Sugneyjivan Swami 3. Sarvopari Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 3_5 - Sarvopari Ek Sahajanand - Swaroop Darshan P.Sugneyjivan Swami 3. Sarvopari Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 3_1 - Sarvopari Ek Sahajanand - Samrat Vibhu P.Sugneyjivan Swami 3. Sarvopari Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 3_2 - Sarvopari Ek Sahajanand - Samrat Vibhu P.Sugneyjivan Swami 3. Sarvopari Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 3_3 - Sarvopari Ek Sahajanand - Samrat Vibhu P.Sugneyjivan Swami 3. Sarvopari Ek Sahajanand Audio Go to Album
Bhoolku Prathana P. B. Samirbhai Thakkar Saras Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 2_4 - Vivek Nidhi Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 2. Viveknidhi Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 2_3 - Vivek Nidhi Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 2. Viveknidhi Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 2_1 - Vivek Nidhi Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 2. Viveknidhi Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 2_5 - Vivek Nidhi Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 2. Viveknidhi Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 2_2 - Vivek Nidhi Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 2. Viveknidhi Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 7_2 - Nirdoshbuddhi Nu Swaroop Etle J Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 7. Nirdoshbuddhi Nu Swaroop Etle J Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 7_4 - Nirdoshbuddhi Nu Swaroop Etle J Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 7. Nirdoshbuddhi Nu Swaroop Etle J Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 7_3 - Nirdoshbuddhi Nu Swaroop Etle J Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 7. Nirdoshbuddhi Nu Swaroop Etle J Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 7_1 - Nirdoshbuddhi Nu Swaroop Etle J Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 7. Nirdoshbuddhi Nu Swaroop Etle J Sahajanand Audio Go to Album
Mangal Prathana P.Premswaroop Swami Saras Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 9_1 - Karuna Nidhi Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 9. Karuna Nidhi Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 9_3 - Karuna Nidhi Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 9. Karuna Nidhi Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 9_2 - Karuna Nidhi Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 9. Karuna Nidhi Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 1_2 - Pragatya Pranesh Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 1. Pragatya Pranesh Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 1_1 - Pragatya Pranesh Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 1. Pragatya Pranesh Ek Sahajanand Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Prabodhjivan Swami P.Prabodhjivan Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
2004-12-12 (1000) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-30 (0930) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
2004-12-13 (1000) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
2004-12-22 (0900) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-07 (0830) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Paramanandbhai P.Paramanandbhai Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Sarvatit Swami P.Sarvatit Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
2004-12-08 (0830) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-09 (0930) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-11 (0930) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Niranjan Swami P.Niranjan Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Bhaktipriya Swami Pravachan 1 P.Bhaktipriya Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Shrutiprakash Swami P.Shrutiprakash Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Shantubhai (USA) P.Shantubhai (USA) Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Bhaktipriya Swami Pravachan 2 P.Bhaktipriya Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Viral Swami P.Viral Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Kishanji NJ P.Kishanji NJ Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
2004-12-14 (1000) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Suchetan Swami P.Suchetan Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
2004-12-28 (0900) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Praneshbhai (Sarthi) P.Praneshbhai (Sarthi) Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
2004-12-06 (2030) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Evening Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Shantubhai (USA) P.Shantubhai (USA) Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Kishanji NJ P.Kishanji NJ Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Viral Swami P.Viral Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Shrutiprakash Swami P.Shrutiprakash Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Suchetan Swami P.Suchetan Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Sarvatit Swami P.Sarvatit Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Bhaktipriya Swami Pravachan 2 P.Bhaktipriya Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Niranjan Swami P.Niranjan Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Bhaktipriya Swami Pravachan 1 P.Bhaktipriya Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Paramanandbhai P.Paramanandbhai Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Praneshbhai (Sarthi) P.Praneshbhai (Sarthi) Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Prabodhjivan Swami P.Prabodhjivan Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
2004-12-12 (1000) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-30 (0930) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-13 (1000) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-22 (0900) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-07 (0830) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-08 (0830) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-09 (0930) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-11 (0930) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-14 (1000) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-28 (0900) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-06 (2030) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Evening Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2015-06-12 Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-10 Haridham Ambrish Hall Ambrish Dixa Vidhi H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-11 (1800) Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir Evening Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2005-06-12 (1900) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Evening Session Pravachan 2 H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-11 Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir P.Maheshbhai Gadhvi P.Maheshbhai Gadhvi Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2005-06-12 Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-11 (1000) Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2015-06-12 Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2005-06-12 Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-11 Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-11 Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-11 Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir P.Nirmal Swami P.Nirmal Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2005-06-12 (1700) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Evening Session Pravachan 1 H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2005-06-12 (1000) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-11 Ambrish Shibir 01 P. Chinmayswami P.Chinmay Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-11 Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
1986-07-06 Je Chu Te TU Chu H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1986-07-06 Je Chu Te TU Chu H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1984-08-21 Gosthi H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-08-00 Sarasta & Mukto Nu Varnan H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-08-00 Seva & Mahima ni vat H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-07-28 Vividh Adhyatmik Sthiti nu Varnan H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-01-05 Krupadhara H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1986-00-00 Atmabuddhi & Priti vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1986-04-17 Darshan, Sambandh, Prarabdh Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1986-02-19 Panch Bhavanao vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1986-06-15 Prabhudasbhai Na Prasango H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1985-04-24 Kharekhara Dikra Banvani Suj Api H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1986-00-00 Apde Pote Sukhi Thavu che H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1985-04-28 Manav-Bhakt-Ekantik-Param Ekantik Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1986-00-00 Sangeet & Bhakti Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1985-05-17 Bhakt Tarike Ni Khot Batavi H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1986-06-20 Miyaji & Ratanji Ni Vat H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1986-01-05 Krupadhara H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1985-01-31 P.B.Bhagatji Na Gunanuvad H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-09-21 Kevad Prabhu Taraf Najar vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1989-12-15 Sachi Motap Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-08-23 Prabhu Ruduj Kare che H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1989-00-00 Krupadhara H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-12-11 Kundali Ni Jagruti H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-00-00 Atmabuddhi & Priti vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-01-17 Prabhu Na Thai Ne Jivava Na Muda H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1988-00-00 Atmabhudhi & Priti No Tafavat H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1988-00-00 Sadhke Aa Bhavanathi Jivavanu chhe H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-12-28 Katha Kare..Pan Aa Deh Te Hu Nahi H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-04-17 Darshan, Sambandh, Prarabdh Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-00-00 Ang Pramane Vichar H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-06-00 Bapa Na Vakhatnu Vividh Thal Nu Varnan H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-07-24 Ekantiko ne Gosthi H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-10-20 Mahima Na Stage H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-09-03 Adhar Ekaj Prabhuno H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-00-00 Priti, Vishwas & Ang vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-02-19 Panch Bhavanao vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1989-12-16 Punya-Prarabdh Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1988-02-19 Namta Rehavanu H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-12-15 Murti, Atmiyata Nu Varnan H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-02-17 Prabhu Ni Rhaday Bhavana H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-12-25 P.Prem Swamiji Na Gun, Aras-Paras Otprotata H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1985-01-25 Vasantpanchmi- Katha Kare Kirtan Kare ee Vat Samjavi H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-03-19 Prabhu Na Bade, Gamtama vartava vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-02-26 Prabhudasbhai & 9 Mitro ni Ekta H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-06-15 Prabhudasbhai Na Prasango H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-10-24 Atmiyta Easy Nathi H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-12-29 Atmiya Kutumb Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1985-04-24 Kharekhara Dikra Banvani Suj Api H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1988-12-10 Akshar MahaMukto Na Gun H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-09-04 Viprit Paristhiti e Akshardham no Highway H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-00-00 Apde Pote Sukhi Thavu che H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-12-29 Durlabh Ma Durlabh Satsang H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-10-05 Swarupnishtha & Mahima vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-05-26 Viprit Paristhiti ma Saralta H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-10-21 Akshardhamnu Sukh H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1985-04-28 Manav-Bhakt-Ekantik-Param Ekantik Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-07-06 Je Chu Te TU Chu H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-12-25 P.Prem Swamiji Na Gun, Prabhu Na Bal Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-00-00 Sangeet & Bhakti Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1985-05-17 Bhakt Tarike Ni Khot Batavi H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-06-20 Miyaji & Ratanji Ni Vat H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1988-02-23 M-50 Pramane Priti Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-06-27 Satsang ni Sachi Suj & Kashiba ni Vat H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-07-27 Suhradbhav ni Anivaryata vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1989-11-22 Satubhai Sathe, Divyabhav Nu Varnan H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1985-02-16 Bahya-Antar Drasti Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-00-00 Surya Ne Surya Manva A Nishtha H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1985-01-14 Makarsankranti- Dosh No Bhar Nahi, Prapti No Mahima H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1985-01-31 P.B.Bhagatji Na Gunanuvad H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1984-08-21 Gosthi H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1984-08-00 Sarasta & Mukto Nu Varnan H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1984-08-00 Seva & Mahima ni vat H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1984-12-15 Murti, Atmiyata Nu Varnan H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1984-12-25 P.Prem Swamiji Na Gun, Aras-Paras Otprotata H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1985-01-25 Vasantpanchmi- Katha Kare Kirtan Kare ee Vat Samjavi H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1984-07-28 Vividh Adhyatmik Sthiti nu Varnan H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1984-12-25 P.Prem Swamiji Na Gun, Prabhu Na Bal Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1985-02-16 Bahya-Antar Drasti Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1985-01-14 Makarsankranti- Dosh No Bhar Nahi, Prapti No Mahima H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1984-00-00 Ang Pramane Vichar H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1984-06-00 Bapa Na Vakhatnu Vividh Thal Nu Varnan H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1984-07-24 Ekantiko ne Gosthi H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1984-00-00 Priti, Vishwas & Ang vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1984-02-17 Prabhu Ni Rhaday Bhavana H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1984-02-26 Prabhudasbhai & 9 Mitro ni Ekta H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1984-05-26 Viprit Paristhiti ma Saralta H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1984-06-27 Satsang ni Sachi Suj & Kashiba ni Vat H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1984-07-27 Suhradbhav ni Anivaryata vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1989-12-15 Sachi Motap Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1989-00-00 Krupadhara H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-12-11 Kundali Ni Jagruti H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1988-00-00 Atmabhudhi & Priti No Tafavat H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1988-00-00 Sadhke Aa Bhavanathi Jivavanu chhe H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1989-12-16 Punya-Prarabdh Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1988-02-19 Namta Rehavanu H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-12-29 Atmiya Kutumb Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1988-12-10 Akshar MahaMukto Na Gun H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-12-29 Durlabh Ma Durlabh Satsang H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1988-02-23 M-50 Pramane Priti Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1989-11-22 Satubhai Sathe, Divyabhav Nu Varnan H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1986-09-21 Kevad Prabhu Taraf Najar vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-08-23 Prabhu Ruduj Kare che H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-01-17 Prabhu Na Thai Ne Jivava Na Muda H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1986-12-28 Katha Kare..Pan Aa Deh Te Hu Nahi H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1986-10-20 Mahima Na Stage H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-09-03 Adhar Ekaj Prabhuno H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-03-19 Prabhu Na Bade, Gamtama vartava vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-10-24 Atmiyta Easy Nathi H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-09-04 Viprit Paristhiti e Akshardham no Highway H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1986-10-05 Swarupnishtha & Mahima vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1986-10-21 Akshardhamnu Sukh H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1986-07-06 Je Chu Te TU Chu H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-00-00 Surya Ne Surya Manva A Nishtha H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1984-11-30 (1730) Haridham Gyanyagna Hall Haridham Parivar Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 - March Video Album Video Go to Album
2014-11-30 (1215) Haridham Yogi Prathana Hall Karyakarta Shibir Nishtha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 - March Video Album Video Go to Album
2014-11-30 (1015) Haridham Yogi Prathana Hall Karyakarta Shibir Nishtha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 - March Video Album Video Go to Album
1999-05-31 (0900) USA- Columbus Ambrish Shibir_Vach P.27 H.D.H.Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran na Vachanamrut 27,37 nu Nirupan Audio Go to Album
2004-12-03 Haridham Atmiya Youth Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
2003-01-03 Haridham Atmiya Youth Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
2004-12-04 Haridham Atmiya Youth Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
2004-12-03 Haridham Atmiya Youth Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
2004-12-05 Haridham Atmiya Youth Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
2003-01-04 Haridham Atmiya Youth Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
2003-01-04 Haridham Atmiya Youth Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
2003-01-03 Haridham Atmiya Youth Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
2003-01-05 Haridham Atmiya Youth Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Santubhai (USA) P.Santubhai (USA) Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Nirmal Swami P.Nirmal Swami Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Jayantibhai (CANADA) P.Jayantibhai (CANADA) Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Gunjanbhai P.Gunjanbhai Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Dave Saheb P.Dave Saheb Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
05 Haridham Karyakarta Shibir P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
2003-01-12 Haridham Karyakarta Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
2003-01-11 Haridham Karyakarta Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
2003-01-11 Haridham Karyakarta Shibir Morning Session Sabha na ante Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
2003-01-11 Haridham Karyakarta Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
2010-09-28 Haridham Swagat Sabha ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2008-03-16 Haridham Swagat Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2010-07-05 USA Swagat Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2008-08-28 Haridham Swagat Sabha ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2010-07-05 USA Swagat Sabha P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2011-09-24 Haridham Swagat Sabha P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2010-07-05 USA Swagat Sabha ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2011-09-24 Haridham Swagat Sabha ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2009-09-16 Haridham Swagat Sabha ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2010-09-28 Haridham Swagat Sabha P.Suhradjivan Swami P.Suhradjivan Swami Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2008-03-16 Haridham Swagat Sabha ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
11 2011-09-24 Haridham Swagat Sabha P.Suhradjivan Swami P.Suhradjivan Swami Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2005-10-01 Haridham Swagat Sabha ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
12 Gurubhakti Mahotsav Sabha P. P.Manishanandswamiji P. P.Manishanandswamiji Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
11 Gurubhakti Mahotsav Sabha P. P.Mai Dharmacharya (Nadiad) P. P.Mai Dharmacharya (Nadiad) Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
10 Gurubhakti Mahotsav Sabha P.Bhagyeshbhai Zaa P.Bhagyeshbhai Zaa Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
09 Gurubhakti Mahotsav Sabha P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
08 Gurubhakti Mahotsav Sabha P.Chinmay Swami P.Chinmay Swami Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
07 Gurubhakti Mahotsav Sabha P.Nirmal Swami P.Nirmal Swami Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
06 Gurubhakti Mahotsav Sabha P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
05 Gurubhakti Mahotsav Sabha P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
04 2003-11-30 Gurubhakti Mahotsav Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
03 2003-11-29 Gurubhakti Mahotsav Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
02 2003-11-28 Gurubhakti Mahotsav Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
01 2003-11-28 Gurubhakti Mahotsav Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
2018-03-04 Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir 06_P.Milindbhai (Sarbhan) P.Milindbhai (Sarbhan) Karyakarta Shibir (Madhya Guj.)-Mar 04, 2018 Audio Go to Album
2018-03-04 Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir 01_P.Harisharan Swami P.Harisharan Swami Karyakarta Shibir (Madhya Guj.)-Mar 04, 2018 Audio Go to Album
2018-03-04 Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir 03_P.Balvantbhai(Samoj) P.Balvantbhai (Samoj) Karyakarta Shibir (Madhya Guj.)-Mar 04, 2018 Audio Go to Album
2018-03-04 Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir 02_P.Jugalbhai (Mumbai) P.Jugalbhai (Mumbai) Karyakarta Shibir (Madhya Guj.)-Mar 04, 2018 Audio Go to Album
2018-03-04 Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir 08_P.Prabodhjivan Swami P.Prabodhjivan Swami Karyakarta Shibir (Madhya Guj.)-Mar 04, 2018 Audio Go to Album
2018-03-04 Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir 04_P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Karyakarta Shibir (Madhya Guj.)-Mar 04, 2018 Audio Go to Album
2018-03-04 Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir 07_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami Karyakarta Shibir (Madhya Guj.)-Mar 04, 2018 Audio Go to Album
2018-03-04 Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir 05_P.Chintan Swami P. Chintanswami Karyakarta Shibir (Madhya Guj.)-Mar 04, 2018 Audio Go to Album
2018-05-24 (2132) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Vach G P 1 H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Apr. & May. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-05-25 (2127) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Nishtha Vach G P 27 H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Apr. & May. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-04-03 (2146) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Vach G P 27 H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Apr. & May. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-04-24 (2154) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Apr. & May. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-04-03 (0730) Haridham After Shangar Aarti H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Apr. & May. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-04-05 (2116) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Vach G P 1 H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Apr. & May. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-04-25 (1115) Haridham Yogiprarthana Hall Vaishakh Sud 10 Sabha Nishtha Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Apr. & May. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-05-12 (2006) Haridham Ambrish Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-25 (2143) Haridham Ramnavami Ambrish Sabha Sambandh No Mahima H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-25 (2105) Haridham Ramnavami Ambrish Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-25 (2028) Haridham Ramnavami Ambrish Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-05-12 (1927) Haridham Ambrish Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-05-12 (1931) Haridham Ambrish Sabha P.Milindbhai (Sarbhan) P.Milindbhai (Sarbhan) Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-25 (1912) Haridham Ramnavami Ambrish Sabha P.Gungrahak Swami P.Gungrahak Swami Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-25 (1947) Haridham Ramnavami Ambrish Sabha P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-25 (1923) Haridham Ramnavami Ambrish Sabha P.Jaybhai (Nadiad) P.Jaybhai (Nadiyad) Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-05-12 (2203) Haridham Ambrish Sabha P.P.Swamiji Sant Ni Anivaryata H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-25 (2138) Haridham Ramnavami Ambrish Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-25 (2023) Haridham Ramnavami Ambrish Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-30 (2141) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Swadhyay Bhajan H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-18 (2145) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Nishtha Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-19 (0730) Haridham After Shangar Aarti H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-22 (0730) Haridham After Shangar Aarti H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-29 (2154) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-30 (2236) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-23 (2122) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Vach G P 1 H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-23 (2220) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-02-04 (2053) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-21 (2145) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Vach G P 1 H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-02-01 (0730) Haridham After Shangar Aarti H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-19 (2146) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Nishtha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-04-22 (1012) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (1123) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (1056) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (1132) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha Nishtha, Vach G P 61 H.D.H.Hariprasad Swamiji Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (0919) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Ujjvalbhai (Junagadh) P.Ujjvalbhai (Junagadh) Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (1244) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (0940) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (0908) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (1257) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (0937) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
14 2004-03-05 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir Morning Session ma Sabha na ante Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
13 2004-03-05 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
12 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
11 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir P.Kothari Swami.mp3 H.D.H.Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
10 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
09 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
08 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir Morning Session Sabha na ante Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
07 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir P.Guruprasad Swami H.D.H.Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
06 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
05 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir P.Paragbhai Mumbai P.Paragbhai Mumbai Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
04 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
03 2004-03-03 Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
02 2003-12-07 Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Morning Session Sabha na ante Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
01 2003-12-07 Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
01 2003-05-15 Vadodara Vastu Poojan nimite Gosthi H.D.H.Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
12 2006-05-21 Haridham Ambrish Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
09 2006-05-07 Mumbai Goregaon Mandir na Bhoomi Poojan nimite Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
08 2006-05-16 Haridham Parivar Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
07 2006-05-15 Haridham Parivar Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
06 2006-05-14 Haridham Parivar Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
05 2006-05-14 Haridham Parivar Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
04 2006-05-13 Haridham Parivar Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
03 2006-05-13 Haridham Parivar Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
02 2004-11-30 Haridham Gyanyagna Deri Murti na Patotsav nimite Prarthana H.D.H.Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
01 2003-05-15 Vadodara Vastu Poojan nimite Gosthi H.D.H.Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
06 1991-09-21 Haridham Gyanyagna Hall-Fakirkaka ne 6th Lesson H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Brahmvidya na 7 Paath Audio Go to Album
03 1983-12-06 Aksharbrahm ni Sevabhakti vise H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-13 Audio Go to Album
02 1983-10-14 Purva na Sanskar ni Vat H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-13 Audio Go to Album
01 1983-10-13 Adhyatmik Swadharm vise H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-13 Audio Go to Album
08 1983-08-08 Brahm Latka kare Brahm Sathe e vise H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-13 Audio Go to Album
051983-05-11SaraltaEjSambandhviseH.D.H.HariprasadSwamiji.mp3 H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-13 Audio Go to Album
011983-00-00KathaVartanoSakshatkarkarvoeviseH.D.H.HariprasadSwamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-13 Audio Go to Album
06 1991-09-21 Haridham Gyanyagna Hall-Fakirkaka ne 6th Lesson H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Brahmvidya na 7 Paath Audio Go to Album
07 2007-01-23 Haridham Vasant Panchami Karyakarta Shibir P.Sarvamangal Swami.mp3 P.Sarvamangal Swami Vasant Panchami Pravachans Audio Go to Album
04 2007-01-23 (1700) Haridham Vasant Panchami Karyakarta Shibir ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji.mp3 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vasant Panchami Pravachans Audio Go to Album
10 2012-05-01 (1213) Haridham Yogiprarthana Hall Vaishakh Sud 10 Sabha ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji.mp3 H.D.H.Hariprasad Swamiji Atmiya Parv-2012 & 2013 Audio Go to Album
09 2012-05-01 (1152) Haridham Yogiprarthana Hall Vaishakh Sud 10 Sabha P.Niranjan Swami.mp3 P.Niranjan Swami Atmiya Parv-2012 & 2013 Audio Go to Album
01 2012-01-08 Karjan Pragatyotsav Sabha P.Manibhai (Germany) P.Manibhai (Germany) Atmiya Parv-2012 & 2013 Audio Go to Album
02 2007-02-13 Haridham Amrish Hall Sabha P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Haridham Amrish Hall Sabha Audio Go to Album
04 2007-12-29 Haridham Karyakarta Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Haridham Amrish Hall Sabha Audio Go to Album
13 2011-02-03 Haridham Sabha P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami 13/13 Audio Go to Album
10 2009-08-30 USA Parsippany Jal Jhilani Ekadashi Sabha P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Haridham Amrish Hall Sabha Audio Go to Album
06 2008-03-22 Haridham Ambrish Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Haridham Amrish Hall Sabha Audio Go to Album
01 2004-12-08 Haridham Sabha P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Haridham Amrish Hall Sabha Audio Go to Album
08 2009-05-23 Ubharat Vakta Karyakarta Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Audio Go to Album
07 2008-07-00 USA Columbus Ambrish Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Audio Go to Album
12 2010-07-10 USA Philadelphia Ambrish Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Audio Go to Album
03 2007-03-00 Surat Karyakarta Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Audio Go to Album
11 2009-09-05 USA Parsippany Sabha P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Audio Go to Album
09 2009-07-19 Canada Toronto Ambrish Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Audio Go to Album
05 2008-01-31 Haridham Karyakarta Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Audio Go to Album
10 2003-07-26 1132 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
09 2003-07-25 1302 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
08 2003-07-25 1036 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
07 2003-07-24 2111 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
06 2003-07-06 1230 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
05 2003-07-06 1000 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
04 2003-07-05 2230 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
03 2003-07-05 1850 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
02 2003-07-05 1030 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
01 2003-07-04 1900 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
14 2003-11-02 (0930) Haridham Ambrish Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
12 2003-11-02 (2030) Haridham Karyakarta Meeting Evening Session H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
11 2003-11-02 (1730) Haridham Karyakarta Meeting Evening Session H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
10 2003-11-02 (1130) Haridham Ambrish Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
09 2003-11-02 (0900) Haridham Ambrish Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
08 2003-05-08 (2130) Haridham Atmiya Yuva Sangh Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
07 2003-05-08 (0930) Haridham Atmiya Yuva Sangh Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
06 2003-03-16 (1930) Haridham Ambrish Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
05 2003-03-16 (1930) Haridham Ambrish Shibir P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
04 2003-03-16 (1930) Haridham Ambrish Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
03 2003-03-16 (1930) Haridham Ambrish Shibir Evening Session H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
02 2003-03-16 (1630) Haridham Ambrish Shibir Afternoon Session H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
01 2003-03-16 (1000) Haridham Ambrish Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
03 2010-11-05 (1115) Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji/H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
14 2014-10-24 (1142) Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Gordhanbhai (Surat) P.Gordhanbhai (Surat) Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
13 2014-10-24 (1055) Haridham Annakoot Utsav Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
12 2014-10-24 (1046) Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
11 2012-11-14 Haridham Annakoot Utsav Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
10 2012-11-14 Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Divyesh Zala P.Divyesh Zala Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
09 2012-11-14 Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
08 2012-11-14 Haridham Annakoot Sabha Dr.Upendra (Mumbai) Dr.Upendra (Mumbai) Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
07 2012-11-14 Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Chinmay Swami P.Chinmay Swami Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
06 2011-10-27 Haridham Annakoot Utsav Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
05 2010-11-06 (1211) Haridham Annakoot Utsav Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
04 2010-11-06 (1000) Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
03 2010-11-06 (1000) Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
02 2010-11-06 (1000) Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
01 2010-11-06 (1000) Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
13 2014-10-23 (2112) Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
12 2014-10-23 (1035) Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji/H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
11 2012-11-28 (1125) Haridham Dev Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji/H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
10 2012-11-13 Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 03 H.D.H.Hariprasad Swamiji/H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
09 2012-11-13 Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 02 H.D.H.Hariprasad Swamiji/H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
08 2012-11-13 Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 01 H.D.H.Hariprasad Swamiji/H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
07 2012-11-12 Haridham Kali Chaudash Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami/P.Tyagvallabh Swami Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
06 2012-11-12 Haridham Kali Chaudash Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji/H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
04 2011-10-26 Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji/H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
03 2010-11-04 (1115) Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji/H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
02 2010-11-04 (1111) Haridham Kali Chaudash Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji/H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
01 2010-11-03 (1051) Haridham Vagh Baaras Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji/H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
1984-11-30 (1730) Haridham Gyanyagna Hall Haridham Parivar Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 - March Video Album Video Go to Album
2014-11-30 (1215) Haridham Yogi Prathana Hall Karyakarta Shibir Nishtha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 - March Video Album Video Go to Album
2014-11-30 (1015) Haridham Yogi Prathana Hall Karyakarta Shibir Nishtha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 - March Video Album Video Go to Album
2006-05-24-Vaishakh Vad -12,Yogi Bapa no Pragatya din_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
2005-11-30 GuruBhakti Patotsav din_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
2005-06-03 Vaishakh Vad -12 Yogi Bapa no Pragatya din,_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1990-06-03 Vaishakh Vad -12,Yogi Bapa no Pragatya din,Herishberg H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1980-09-13 Nana Thakorji Na Pratistha Dine Prathna H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1987-03-10 Chapaiya Shrijimaharaj na Pragatya sthane H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
2006-02-02 Vasantpanchmi_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1983-01-09-Posh Vad-11, Yogi Bapa no swadhamgaman din_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
2007-01-23 Vasant Panchami_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham (08:00) H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1981-03-02 Prathna At Gondal Mandir H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1988-05-13-Vaishakh Vad -12,Yogi Bapa no Pragatya din Berhmingham H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1986-06-09 ManavaderMandir No Pratishtha Din_Manavadar H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
2004-11-30 GuruBhakti Patotsav din_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1999-03-31 Chapaiya Shrijimaharaj na Pragatya sthane H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1981-06-15 P.Kothariswami No Pragatya din-Haridham H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1998-02-01 VasantPanchmi,_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1984-01-03 Dhaba dungri H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
2000-02-10 Vasant Panchmi_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1998-02-17 Netrang H.D.H.Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
01 2010-10-22 (2100) Haridham Sharadpoonam Sabha (Krupa ashish from Trivendrum) H.D.H.Hariprasad Swamiji Sharadpoonam-2010 & 2011 Audio Go to Album
10 2011-10-11 (2251) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami Sharadpoonam-2010 & 2011 Audio Go to Album
2010-08-05_Swabhav nahi pan sambandh_P.Brahmvihari Swami_1 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-06-20_London-Atmiya Yuva Shibir-3rd Session_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-08-09_Swadhyay ane Bhajan_P.Brahmvihari Swami_2 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2009-07-04_Germany Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-06-15_East London-Sabha_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-08-07_Swabhav nahi pan sambandh_P.Brahmvihari Swami_3 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-04-04_Houston-Karya Karta Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2009-00-00_London-Parayan_P.Brahmvihari Swami_2 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2009-00-00_London-Parayan_P.Brahmvihari Swami_1 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-08-03_Khap ane Garaj_P.Brahmvihari Swami-1 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-08-11_Swadhyay ane Bhajan_P.Brahmvihari Swami_4 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-08-04_Khap ane Garaj_P.Brahmvihari Swami-2 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2009-11-01 (1000) Ambrish Shibir-Harighat_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-08-08_Swadhyay ane Bhajan_P.Brahmvihari Swami_1 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-08-10_Swadhyay ane Bhajan_P.Brahmvihari Swami_3 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-06-25_P. Kothari Swami No Pragatyadin_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-06-10_London-Atmiya Yuva Shibir-3rd Session_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-08-06_Swabhav nahi pan sambandh_P.Brahmvihari Swami_2 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
21 2011-02-04 (2030) Haridham Parivar Shibir P.Acharya Swami P.Acharya Swami Feb 2011 Haridham Parivar Shibir Part 2 Audio Go to Album
18 2011-02-04 (0900) Haridham Parivar Shibir P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Feb 2011 Haridham Parivar Shibir Part 2 Audio Go to Album
19 2011-02-04 (0900) Haridham Parivar Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Feb 2011 Haridham Parivar Shibir Part 2 Audio Go to Album
1990-08-05 (1700) Haridham Gyanyagna Deri Hall Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-04-08 (1230) Haridham Gyanyagna Deri Hall Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-12-02 (0900) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-12-01 (0930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-08-05 (0900) Haridham Gyanyagna Deri Hall Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-12-01 (0900) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-12-03 (0700) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-08-05 (0700) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-04-08 (0700) Haridham Gyanyagna Deri Hall Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-12-01 (1700) Haridham Ambrish Dixa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-12-02 (0000) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-04-08 (1630) Haridham Gyanyagna Deri Hall Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-12-03 0900) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-04-08 (0930) Haridham Gyanyagna Deri Hall Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-12-02 (2100) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2008-06-00 Columbus 03 - Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2008-06-00 Columbus 02 - Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2010-07-09 USA Philadelphia P.P. Swamiji - Ambarish Diksha Vidhi H.D.H.Hariprasad Swamiji 2010 Ambarish Shibir Audio Go to Album
2010-07-10 USA Philadelphia Ambrish Shibir P.P. Swamiji - 2 H.D.H.Hariprasad Swamiji 2010 Ambarish Shibir Audio Go to Album
2008-06-00 Columbus 01 - Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2010-07-10 USA Philadelphia Ambrish Shibir P.P. Swamiji - 1 H.D.H.Hariprasad Swamiji 2010 Ambarish Shibir Audio Go to Album
2009-03-15 (1000) Haridham Harigath Ambrish Sabha_10 P.P. Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji 2009 Ambrish Sabha Audio Go to Album
2008-03-22 (1935) Haridham Ambrish Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2008-03-23 (1313) Haridham Ambrish Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2008-06-00 Columbus 04 - Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2008-03-23 (1016) Haridham Ambrish Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2008-10-14 (1305) Haridham Ambrish Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Sabha Audio Go to Album
2009-11-01(1000) Haridham Harighat Ambrish Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2009 Ambrish Sabha Audio Go to Album
2010-07-11 USA Philadelphia Ambrish Shibir P.P.Swamiji - 3 H.D.H.Hariprasad Swamiji 2010 Ambarish Shibir Audio Go to Album
2008-10-14 (0955) Haridham Ambrish Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Sabha Audio Go to Album
1993-10-09 (0000) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1993-10-10 (0000) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1993-02-26 (2030) Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1993-02-28 (0900) Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1993-10-09 (0930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1993-10-08 (2100) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1993-02-27 (0800) Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1993-10-10 (0930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1993-02-27 (1700) Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1996-01-19 Chikhali Ambrish Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 1996 Ambrish Sabha Audio Go to Album
1993-02-27 (1000) Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2009-05-01_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-19_Swaroopnishtha Parayan-Ahmedabad_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-04-26_02_Navapura-Ahmedabad_Ambrish Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-04-29_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-04-28_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-23_Ubharat-Vakta Karya Karta Shibir-2nd Session_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-06-09_Mt. Abu-Vakta Karya Karta Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-04-27_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-03_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-15_Swaroopnishtha Parayan-Ahmedabad_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-18_Swaroopnishtha Parayan-Ahmedabad_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-13_Swaroopnishtha Parayan-Ahmedabad_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-02_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-04-30_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-21_Swaroopnishtha Parayan-Ahmedabad_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-16_Swaroopnishtha Parayan-Ahmedabad_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
1983-12-25 (1900) Ubhrat Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji Ubharat Shibir 1983 Audio Go to Album
1983-12-26 (0600) Ubhrat Shibir Mngal Pravachan H.D.H.Hariprasad Swamiji Ubharat Shibir 1983 Audio Go to Album
1983-12-26 (1300) Ubhrat Shibir Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji Ubharat Shibir 1983 Audio Go to Album
1983-12-27 (0600) Ubhrat Shibir Mangal Pravachan H.D.H.Hariprasad Swamiji Ubharat Shibir 1983 Audio Go to Album
1983-12-27 (1200) Ubhrat Shibir Purnahuti Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji Ubharat Shibir 1983 Audio Go to Album
05_ 1981-06-16 P.Kothari Swamiji na Pragatya dine_ Gun-Ashirwad H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
09_ 1981------- Deh na Rog & Suhradbhav vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
01_ 1981-05-08 Aawaran bhedwa ni vat H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
06_ 1981-07-11 Swaruplakshi & Lokpradhan jivan vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
07_ 1981-08-23 Janmasthmi- Shree Krushna & Sevakbhav vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
03_ 1981-05-14 Saralta vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
04_ 1981-06-16 P.Kothari Swamiji na Pragatya dine_ Sambandh vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
08_ 1981-10-10 Tran prakaar na sukh vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
02_ 1981-05-11 Vishwas & Mahima par vat H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
1989-05-15 (0800) Haridham Ambrish Shibir VS 10 H.D.H.Hariprasad Swamiji 1989 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-01-31 (1000) Haridham Vasantpanchami Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-02-02 (0000) Haridham Ambrish Shibir Mangal Pravachan H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1989-05-14 Haridham Ambrish Shibir Mangal Pravachan H.D.H.Hariprasad Swamiji 1989 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-01-31 (0600) Haridham Vasant Panchami Ambrish Dixa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-02-02 (2030)Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1989-05-14 (1900) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1989 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1989-05-13 (0630) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1989 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1989-05-14 (0900) Haridham Ambrish Shibir Ambrish Dixa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji 1989 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1989-05-13 (0900) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1989 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1989-05-14 (1100) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1989 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-01-31 (2030) Haridham Vasantpanchami Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-02-01 (0930)Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-02-01 (2030)Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-01-31 (2230) Haridham Vasantpanchami Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-02-01 (0000) Haridham Ambrish Shibir Mangal Pravachan H.D.H.Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Vijubhai NY P.Vijubhai NY English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Divyangbhai NJ P.Divyangbhai NJ English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Shreyashbhai NJ P.Shreyashbhai NJ English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Shaileshbhai MD P.Shaileshbhai MD English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Amarbhai (Canada) P.Amarbhai (Canada) English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Ojasbhai NJ P.Ojasbhai NJ English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Poorvadarshi (Canada) P.Poorvadarshi Canada English Pravachan-2 Audio Go to Album
2014-08-24 Mumbai Kandivali Mandir Sunday Sabha P.Manibhai (Germany) P.Manibhai (Germany) English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Prabhusheelbhai NJ P.Prabhusheelbhai NJ English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Dr.Lance Durret P.Dr. Lance Durret English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Nareshbhai (Canada) P.Nareshbhai (Canada) English Pravachan-2 Audio Go to Album
1997-09-06 (1900) Germany Berlin P.Manibhai's Home Murtipratishtha Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Samdarshibhai (Canada) P.Samdarshibhai Canada English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Vickybhai Chicago P.Vickybhai Chicago English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Chiragbhai Thakkar NJ P.Chiragbhai Thakkar NJ English Pravachan-2 Audio Go to Album
1998-09-04 Germany Berlin P.Manibhai's Home Vach G P 16 Nirupan H.D.H.Hariprasad Swamiji English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Pushpakbhai NJ P.Pushpakbhai NJ English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Anandbhai NJ P.Anandbhai NJ English Pravachan-2 Audio Go to Album
2016-07-28_P. Sarvamngalswami_04 P.Sarvamangal Swami Atmiya Satsang Parayan-2016 Vadodara Audio Go to Album
2016-07-29_P. Sarvamngalswami_05 P.Sarvamangal Swami Atmiya Satsang Parayan-2016 Vadodara Audio Go to Album
2016-07-27_P. Sarvamngalswami_03 P.Sarvamangal Swami Atmiya Satsang Parayan-2016 Vadodara Audio Go to Album
2016-07-30_P. Sarvamngalswami_06 P.Sarvamangal Swami Atmiya Satsang Parayan-2016 Vadodara Audio Go to Album
2016-07-26_P. Sarvamngalswami_02 P.Sarvamangal Swami Atmiya Satsang Parayan-2016 Vadodara Audio Go to Album
2016-07-25_P. Sarvamngalswami_01 P.Sarvamangal Swami Atmiya Satsang Parayan-2016 Vadodara Audio Go to Album
2015-05-08 (1157) Haridham Yogiprarthana Hall Sabha P.Tyagvallabh Swami (HINDI) P.Tyagvallabh Swami 2015 May Sabha Audio Go to Album
2015-05-10 (2132) Mumbai Goregaon Atmiya Dham Atmiya Parva Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 May Atmiya Parva Mumbai Audio Go to Album
2015-05-10 (2117) Mumbai Goregaon Atmiya Dham Atmiya Parva Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami 2015 May Atmiya Parva Mumbai Audio Go to Album
2015-05-10 (1957) Mumbai Goregaon Atmiya Dham Atmiya Parva Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 2015 May Atmiya Parva Mumbai Audio Go to Album
2015-05-07 (1857) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha Dasatva H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 May Karyakarta Sabha Audio Go to Album
2015-07-31 Gurupoonam Ashish Sandesh H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 Gurupoonam Audio Go to Album
2015-05-07 (1840) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami 2015 May Karyakarta Sabha Audio Go to Album
2015-05-07 (1730) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami 2015 May Karyakarta Sabha Audio Go to Album
2015-05-09 (1858) Haridham Yogiprarthana Hall Videsh Prasthan Sabha Dasatva H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 May Sabha Audio Go to Album
2015-05-07 (1754) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Vitthal Fuva P.Vitthal Fuva 2015 May Karyakarta Sabha Audio Go to Album
2015-05-08 (1218) Haridham Yogiprarthana Hall Sabha Sant Ni Anivaryata (HINDI) H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 May Sabha Audio Go to Album
1998-11-02_Shikshapatri Parayan-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1999-05-23_A.Hall Ambrish Shibir-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1999-05-13_Dhola Murti Pratistha-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1995-10-18_Ambrish-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1995-04-18_Vani-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1995-05-04_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1991-08-25_RakshaBandhan-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1999-05-01_Zadeswar-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
2001-06-17_Nishkapat-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1997-12-00_Atmiya Din-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1999-04-04_Chhappya Yatra-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1989-07-29_Nishkapat-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1994-05-23_Original Birthday-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1995-05-03_Hindi-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
2000-11-26_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1994-10-30_P.Bhaktiswami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1997-03-10_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1996-12-30_YUVA Shibir (Hindi)-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
2000_11-26_Ambrish Shibir-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1997-04-04_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1999-01-30_Bhoolku Shibir-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1996-03-31_A.Hall.(Hindi)-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1993-09-11_Khadan Mavtar-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
2004-03-05 Vasanafarm Karyakarta Shibir Kartaharta H.D.H.Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2001-07-04 USA Sarvanaman ma Vach Panchala 4 H.D.H.Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
1998-08-15 (2100) USA Ambrish Shibir Vach Jetl 5 Kartaharta H.D.H.Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2002-10-30 (0900) Haridham Ambrish Hall Pariwar Sabha Vach Jetl 4 H.D.H.Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2005-07-13 Canada Vach Jetl 5 H.D.H.Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2001-07-10 (1830) USA Princeton Vach Jetl 5 Kartaharta H.D.H.Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2006-09-29 Goa Haridham Parivar Shibir Dashera Kartaharta H.D.H.Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
1999-04-04 (2030) Chappiya Spacial Train Kartaharta H.D.H.Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2006-11-03 (2100) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha Kartaharta H.D.H.Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
1999-07-04 (1200) USA Parsippany Yuva Shibir Vach Jetl 5 Kartaharta H.D.H.Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2003-08-26 USA Parsipaany Mandir Kartaharta H.D.H.Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2005-02-20 (1030) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Kartaharta H.D.H.Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2005-11-20 (1930) Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir Kartaharta H.D.H.Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2002-10-09 (0900) Haridham Ambrish Hall Pariwar Sabha Vach Jetl 5 Kartaharta H.D.H.Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2001-10-14 (0930) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Kartaharta H.D.H.Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
1999-07-01 USA Edison After Pooja Vach Jetl 5 Kartaharta H.D.H.Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
10 2014-10-07 (2222) Haridham Sharadpoonam Sabha Pravachan 01 H.D.H.Hariprasad Swamiji Sharadpoonam-2012 & 2014 Audio Go to Album
2016-08-12 P Sarvamswami P. Sarvamangalswami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-13 P Chiintanswami P. Chintanswami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-23 P Sarvamswami P. Sarvamangalswami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-25 P Sarvamswami P. Sarvamangalswami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-30 P Sarvamswami P. Sarvamangalswami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-29 P Harisharanswami P. Harisharanswami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-09-01 P Sarvamswami P. Sarvamangalswami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-11 P Sarvamswami P. Sarvamangalswami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-26 P Sarvamswami P. Sarvamangalswami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-10 P Praneshbhai P. Praneshbhai Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-31 P Sarvamswami P. Sarvamangalswami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-21 P Sarvamswami P. Sarvamangalswami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-27 P Anandsagarswami P. Anandsagarswami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-31 P Guruprasadswami P. Guruprasadswami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-22 P Premswami P. Premswami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-20 P Sarvamswami P. Sarvamangalswami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-24 P Sarvamswami P. Sarvamangalswami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-19 P Sarvamswami P. Sarvamangalswami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2005-02-00_Karyakarta Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2007-00-00_Abu Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2007-07-00_Mumbai Parayan P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2009-01-00_AAM Suvarna Tula Prathna P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2008-07-00_Swadhyay Shibir_01-P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2009-01-23_Haridham Karyakarta Sabha P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2004-03-00_Karya Karta Shibir Vasana_P.Kothariswami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2004-12-00_Amrutshinchan Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2006-10-08_Karyakarta Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2006-11-24_P.Kothariswami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2005-11-20_Ambrish Shibir P.Kothariswami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2006-02-05_Upasana Mahotsav P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2007-02-25_Ambrish Shibir P.Kothariswami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2003-01-11_Karya Karta Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2008-01-31_Karyakarta Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2009-03-21_Vadodara Shivam Party Plot P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2008-07-00_Swadhyay Shibir _02-P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2006-05-00_Haridham Yogi Ashram Sabha P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2008-03-21_Holi Vadodara P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2005-08-27_Surat Parayan P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2006-11-19_P.Kothariswami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2010-06-25_Haridham P.Kothari Swami Pragatyadin P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2010-10-22_Haridham Sharadpoonam Karyakarta Meeting P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2004-12-00_Swadhyay Shibir_01 P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2010-10-22_Sharadpoonam Sabha P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2010-07-25_Gurupoonam Sabha P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2007-07-00_Swadhyay Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2008-10-14 (0930) Haridham Ambrish Sabha P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2015-04-18 (2208) Vidhyanagar Atmiya Vidhya Dham Yuva Sabha Sant Ni Anivaryata, Vani Ma Vivek H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 April Sabha Audio Go to Album
2015-05-05 (1130) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Shibir Dasatva Brahmbhave Bhajan Priti H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 May Parivar Shibir Audio Go to Album
2015-04-15 (2118) Haridham Yogiprarthana Hall Sabha Hath Maan Irsha H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 April Sabha Audio Go to Album
2015-03-11 (1731) Haridham Yogiprarthana Hall Haridham Parivar Sabha Dasatva & YM Nu Darshan H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 March Sabha Audio Go to Album
2015-03-27 (2138) Haridham Yogiprarthana Hall Sabha Nishtha & Vachanamrut Pratham 1 H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 March Sabha Audio Go to Album
2015-04-28 (2049) Asoj Vaishakh Sud 10 Kirtan Aradhana P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami 2015-04-28 Vaishakh Sud 10 Kirtan Aradhana Audio Go to Album
2015-03-30 (2142) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Garibai & Smabandhyog H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 March Sabha Audio Go to Album
2015-04-28 (2218) Asoj Vaishakh Sud 10 Kirtan Aradhana Yogya Aahar Vihar, Vivek H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015-04-28 Vaishakh Sud 10 Kirtan Aradhana Audio Go to Album
2015-05-06 (2245) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Shibir Dasatva Nirivikalp Bhajan H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 May Parivar Shibir Audio Go to Album
2007-00-00_USA-Sahishnu Sabha_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2006-10-29_Canada-Sahishnu Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2009-07-04_Berlin Shibir_P.Ashokbhai_2 P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2009-07-18_Toronto-Atmiya Ambrish Shibir-Evening-2nd Session_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2009-05-23_Ubharat-Vakta Karya Karta Shibir-2nd Session_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2007-04-15-Atmiya Amrut Mahotsav_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2009-05-24_Ubharat-Vakta Karya Karta Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2009-08-09_USA-Atmiya Parivar Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2004-07-31_Columbus-Atmiya Parivar Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2004-09-18_Karya Karta Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2009-07-04 Berlin Shibir_P.Ashokbhai_2 P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2004-08-28_Karya Karta Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2007-06-10_New Jersey-USA-Youth Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2007-06-16_Connecticut-Ambrish Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2007-12-28_Haridham-Karya Karta Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2008-07-00_Columbus-Atmiya Ambrish Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2009-09-05_Haridham Parsippany-Evening_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2004-06-26_Karya Karta Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2004-10-13_Surat-Parayan Vachanamrut P.37_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2004-03-04_Vasna-Karya Karta Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2005-05-11_Vasana Santo_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2005-06-12_Karya Karta Shibir-Ambrish Hall_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2006-09-26_Goa-Atmiya Amrut Yatra_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2005-02-00_Samagamani Vat_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2006-11-04_Harighat Ambrish Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2005-10-16_Haridham Parivar Chintan Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2005-05-18_Vaishakh Sud 10-Ambrish Hall_P.Gurupraasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2005-01-07_Amrut Sinchan_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2004-01-29_Kanyakumari_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2004-12-19_Atmiya Sparsh_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2006-02-00_Upasana Mahotsav_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2006-01-08_Haridham Ambrish Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2009-04-26_01_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2009-04-23_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2007-02-14_Ambrish Hall-Haridham Parivar Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2008-09-02_Haridham-Purushotam Bolya Prite Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2009-01-21 (0930) Haridham-Yogi Prarthana Hall Parivar Sabha_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2009-04-25_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2007-12-28_Haridham-Ambrish Hall Karya Karta Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2007-11-26_Yogi Ashram-Sabha_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2008-11-23 (0930) Haridham-Ambrish Hall-Karya Karta Sabha_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2008-07-08_Ambrish Hall-Evening_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2009-04-24_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2009-04-22_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2004-07-27_Vachanamrut P.18_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2005-02-10_Haridham Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-11-28_Gurubhakti Mahotsav_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2003-10-04_Dasara-Karya Karta Sabha_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2003-12-19_Ambrish Hall-Punam_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-07-30_Columbus Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-12-03_Uvak Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2005-02-04_Parivar Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-01-27_Kanyakumari_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-07-26_Toranto-Swabhavne_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-07-29_Columbus Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2003-09-05_Rajkot_P.Sarvam Swami_1 P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2003-10-12_Vasna Sahisnuo ne_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-07-25_Toranto Vachanamrut P.49_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-10-12_Surat Parayan-Evening_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2005-01-30_Kartaharta_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-10-12_Surat Parayan-Vachanamrut P.27_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2014-08-17_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2014-08-01_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2014-08-16_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2014-08-12_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2008-10-04_Haridham-After Aarti Bolya Shri Hari re Bhajan Nirupan_P.P.Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2014-08-13_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2014-08-11_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2014-08-04_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2014-08-08_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2014-08-02_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2014-08-05_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2014-08-07_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2014-08-09_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2014-08-14_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
1987-09-20-Haridham Anirdesh-Bolya Shri Hari re Bhajan Nirupan_P.P.Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2014-08-06_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Premswarup Swami P.Premswaroop Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
1989-02-04 (1730) Ubharat Ambrish Dixa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji 1989 Ambrish Dixa Audio Go to Album
1988-03-28 (1000) Haridham Ambrish Shibir Purnahuti Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 1988 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1986-02-08 (1100) Zadeswer Pratham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1986 Pratham Ambrish Shibir Audio Go to Album
1988-03-27 (1700) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1988 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1986-02-08 (0900) Zadeswer Pratham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1986 Pratham Ambrish Shibir Audio Go to Album
1988-03-27 (2230) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1988 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1986-02-08 (1800) Zadeswer Pratham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1986 Pratham Ambrish Shibir Audio Go to Album
1986-01-23 Haridham Pratham Ambrish Dixa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji 1986 Pratham Ambrish Dixa Audio Go to Album
1988-03-27 (1000) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1988 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1988-03-28 (0730) Haridham Ambrish Shibir Mangal Pravachan H.D.H.Hariprasad Swamiji 1988 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2007-07-04_Parayan-London_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-3 Audio Go to Album
2007-06-10_Youth Shibir-NJ_P.Brahmvihari Swami_1 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-3 Audio Go to Album
2006-09-26_Goa-Atmiya Amrut Yatra_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-3 Audio Go to Album
2007-10-11_Abu Parivar Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-3 Audio Go to Album
2006-08-05_Surat-Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-3 Audio Go to Album
2006-08-26_Mumbai-Parayan Sabandhyog_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-3 Audio Go to Album
2006-08-30_Mumbai-Parayan Sabandhyog_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-3 Audio Go to Album
2007-11-25_Harighat-Ambrish Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-3 Audio Go to Album
2007-02-25_Atmiya Ambrish Shibir-Haridham_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-3 Audio Go to Album
2006-11-04_Harighat-Ambrish Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-3 Audio Go to Album
2007-06-16_Ambrish Shibir-Connecticut (Suhradbhav) P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-3 Audio Go to Album
2007-06-00_Atmiya Youth Shibir-London_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-3 Audio Go to Album
2006-08-25_Mumbai-Parayan Sabandhyog_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-3 Audio Go to Album
2007-01-04_Haridham-Karya Karta Sabha_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-3 Audio Go to Album
2007-07-05_Parayan-London_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-3 Audio Go to Album
2006-08-27_Mumbai-Parayan Sabandhyog_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-3 Audio Go to Album
2007-03-27_Karya Karta Sabha Ramnavmi Haridham_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-3 Audio Go to Album
02 2007-06-00 Atmiya Youth Shibir UK & Europe Vichran-2007 P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Atmiya Youth Shibir UK & Europe Vichran-2007 Part-2 Audio Go to Album
03 2007-06-00 Atmiya Youth Shibir UK & Europe Vichran-2007 P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami Atmiya Youth Shibir UK & Europe Vichran-2007 Part-2 Audio Go to Album
01 2007-06-00 Atmiya Youth Shibir UK & Europe Vichran-2007 P.Kishanbhai P.Kishanbhai Atmiya Youth Shibir UK & Europe Vichran-2007 Part-2 Audio Go to Album
05 2007-06-00 Atmiya Youth Shibir UK & Europe Vichran-2007 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir UK & Europe Vichran-2007 Part-2 Audio Go to Album
04 2007-06-00 Atmiya Youth Shibir UK & Europe Vichran-2007 P.Satishbhai Chatwani (UK) P.Satishbhai Chatwani (UK) Atmiya Youth Shibir UK & Europe Vichran-2007 Part-2 Audio Go to Album
2015-11-12 (1049) Haridham Annakoot Sabha P.Jaybhai (Nadiyad) P.Jaybhai (Nadiyad) 2015-11-12 Annakoot Mahotsav Audio Go to Album
2015-12-06 (2158) Haridham Yogiprarthana Hall Bhagatji Pradesh Karyakarta Meeting Samp Suhradbhav Ekta H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015 December Sabha Audio Go to Album
2015-10-21 (1955) Vadodara Shivam Party Plot Swagat Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami 2015-10-21 Swagat Sabha Audio Go to Album
2015-10-21 (2004) Vadodara Shivam Party Plot Swagat Sabha P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) 2015-10-21 Swagat Sabha Audio Go to Album
2015-10-26 (2212) Haridham Sharadpoonam Guruhari SuvarnaDiksh Mahotsav P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015-10-26 Guruhari SuvarnaDiksha Mahotsav Audio Go to Album
2015-11-12 (1109) Haridham Annakoot Sabha P.Gordhanbhai (Surat) P.Gordhanbhai (Surat) 2015-11-12 Annakoot Mahotsav Audio Go to Album
2015-10-21 (2119) Vadodara Shivam Party Plot Swagat Sabha Samp Suhradbhav Ekta H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015-10-21 Swagat Sabha Audio Go to Album
2015-10-26 (2326) Haridham Sharadpoonam Guruhari SuvarnaDiksh Mahotsav Vach G P 1, Swadharma H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015-10-26 Guruhari SuvarnaDiksha Mahotsav Audio Go to Album
2015-10-22 Haridham Ambrish Hall Dashera Sabha Vachanamrut Pratham 1 Nirupan H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015-10-22 Dashera Sabha Audio Go to Album
2015-10-26 (2057) Haridham Sharadpoonam Guruhari SuvarnaDiksh Mahotsav P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 2015-10-26 Guruhari SuvarnaDiksha Mahotsav Audio Go to Album
2015-11-12 (1141) Haridham Annakoot Sabha Hath Maan Irsha, Samp Suhradbhav Ekta H.D.H.Hariprasad Swamiji 2015-11-12 Annakoot Mahotsav Audio Go to Album
2007-06-02 UK Atmiya Yuva Shibir P.Dwijenbhai P.Dwijenbhai English Pravachan-1 Audio Go to Album
2007-06-02 UK Atmiya Yuva Shibir P.Divyangbhai NJ P.Divyangbhai NJ English Pravachan-1 Audio Go to Album
2007-06-02 Uk Atmiya Yuva Shibir P.Nayanbhai P.Nayanbhai English Pravachan-1 Audio Go to Album
2004-12-04 Haridham Atmiya Yuva Shibir P.Viral Patel P.Viral patel English Pravachan-1 Audio Go to Album
2007-06-02 UK Atmiya Yuva Shibir P.Nareshbhai (Canada) P.Nareshbhai (Canada) English Pravachan-1 Audio Go to Album
1996-05-11 Germany Berlin P.Manibhai'S Home Goshti Sant Ni Anivaryata H.D.H.Hariprasad Swamiji English Pravachan-1 Audio Go to Album
2009-01-03 Vadodara Atmiya Amrut Mahotsav P.Divyangbhai P.Divyangbhai NJ English Pravachan-1 Audio Go to Album
1996-05-08 Germany Berlin Michel's Home Goshti Sant Ni Anivaryata H.D.H.Hariprasad Swamiji English Pravachan-1 Audio Go to Album
2007-06-02 UK Atmiya Yuva Shibir P.Prashantbhai P.Prashantbhai English Pravachan-1 Audio Go to Album
2007-08-11 USA Huddson Valley Yuva Shibir P.Manibhai (Germany) P.Manibhai (Germany) English Pravachan-1 Audio Go to Album
2007-06-03 UK Atmiya Yuva Shibir P.Manibhai (Germany) P.Manibhai (Germany) English Pravachan-1 Audio Go to Album
2007-06-02 UK Atmiya Yuva Shibir P.Jayeshbhai P.Jayeshbhai English Pravachan-1 Audio Go to Album
2007-05-29 (2100) Germany Berlin Indian Embessy Hall Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji English Pravachan-1 Audio Go to Album
2007-08-11 USA Huddson Valley Yuva Shibir P.Dr.Gururaj Karjagi.mp3 P.Dr.Gururaj Karjagi English Pravachan-1 Audio Go to Album
1996-05-11 Germany Berlin P.Manibhai's Home Goshti How to Do Bhajan H.D.H.Hariprasad Swamiji English Pravachan-1 Audio Go to Album
2003-01-04 Haridham Yuva Shibir P.Rajesh Patkar Zero Gravity P.Rajesh Patkar English Pravachan-1 Audio Go to Album
2007-06-02 UK Atmiya Yuva Shibir P.Chiragbhai Tailor P.Chiragbhai Tailor English Pravachan-1 Audio Go to Album
2009-01-03 Vadodara Atmiya Amrut Mahotsav P.Dr.Gururaj Karjagi P.Dr.Gururaj Karjagi English Pravachan-1 Audio Go to Album
2007-06-10 USA NJ Yuva Shibir P.Vijubhai P.Vijubhai NY English Pravachan-1 Audio Go to Album
01 2011-02-02 (0900) Haridham Parivar Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Feb 2011 Haridham Parivar Shibir Part 1 Audio Go to Album
08 2011-02-02 (2030) Haridham Parivar Shibir P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami Feb 2011 Haridham Parivar Shibir Part 1 Audio Go to Album
02 2011-02-02 (0900) Haridham Parivar Shibir P.Gungrahak Swami P.Gungrahak Swami Feb 2011 Haridham Parivar Shibir Part 1 Audio Go to Album
02 2014-02-23 (1114) Haridham Ambrish Shibir P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Ambrish Sabha & NZ Pooja Goshti (2013,2014) Part 2 Audio Go to Album
2000-05-09 (2130) Netrang Pardesh na Bhakto ne Goshti Vachanamrut P-16-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2003-03-16 (1000) Haridham Ambrish Shibir Vachanamrut P-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2002-11-17 (2030) Haridham Ambrish hall Parivar Sabha Vachanamrut P-6 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2002-10-27 (0900) Haridham Ambrish Shibir Vachanamrut P-16-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2003-07-25 (1015) USA Columbus Atmiya Shibir Vachanamrut P-16-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2003-01-03 (1630) Haridham Yuva Shibir Vachanamrut P-16-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2001-06-02 (0930) Haridham Ambrish Hall Parivar Sabha Vachanamrut P-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2001-01-06 (1030) Haridham Anirdesh Pardesh na Bhakto ne Goshti Vachanamrut P-16-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2003-12-13 (2100) Haridham Ambrish Hall Swadhyay Shibir Vachanamrut P-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2003-12-09 (1000) Haridham Ambrish Hall Swadhyay Shibir Vachanamrut P-16 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2008-10-29 (1000) Haridham Ambrish Hall-Annakut Sabha(Hindi)_P.Bhaktipriya Swami_2 P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-6 Audio Go to Album
2009-04-03 (1030) Haridham-Ramnavmi Sabha (Hindi)_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-6 Audio Go to Album
2009-01-04_Baroda-Atmiya Amrut Mahotsav_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-6 Audio Go to Album
2008-08-31_Haridham Ambrish Hall-Karya Karta Shibir_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-6 Audio Go to Album
2009-07-18_Toronto-Atmiya Ambrish Shibir-Morning Session_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-6 Audio Go to Album
2009-07-25_Toronto-Triveni Yuvak Sabha_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-6 Audio Go to Album
2008-11-23 (0930) Haridham Ambrish Hall-Karya Karta Sabha_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-6 Audio Go to Album
2009-07-14_Toronto-Ambrish Sabha_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-6 Audio Go to Album
1991-05-22 Haridham Baal Shibir Morning H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
2004-05-21 Haridham Baal Shibir Morning H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1995-05-02 Anirdesh Baalako Ne Gosthi H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1997-05-25 Haridham Baal Shibir Morning H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
2002-05-24 Haridham Baal Shibir Morning H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1989-12-27 Ubharat Baal shibir Morning H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1988-06-09 Haridham Baal Shibir Morning H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1991-06-07 Haridham Baal Shibir Morning H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1987-09-06 Mumbai-Goregaon Na Baalako Ne Gosthi H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1989-10-26 Anirdesh Baalako Ne Gosthi H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1999-05-15 Vadtal Baal Shibir Morning 2 H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1997-05-27 Haridham Baal Shibir Morning H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1986-12-21 Rajkot Na Baalako Ne Gosthi H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
2002-05-25 Haridham Baal Shibir Morning H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
2004-05-22 Haridham Baal Shibir Morning H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1995-05-08 Anirdesh Baalako Ne Gosthi H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1999-05-14 Haridham Baal Shibir Morning H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1991-05-20 Haridham Baal Shibir Morning H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1993-11-13 Ambrish Hall Baal Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1995-04-28 Anirdesh Baalako Ne Gosthi H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1999-05-15 Vadtal Baal Shibir Morning 1 H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1991-06-03 Haridham Baal Shibir Morning H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1989-10-27 Anirdesh Baalako Ne Gosthi H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1988-06-11 Haridham Baal Shbir Morning H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1997-05-23 Haridham Baal Shibir Evening H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1984-02-25 Baroda Na Baalako Ne Gosthi H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1989-12-26 Ubharat Baal Shibir Night H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1997-05-24 Haridham Baal Shibir Morning H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
1997-05-22 Harighat Baal Shibir Morning H.D.H.Hariprasad Swamiji Baalako Ne Ashish Audio Go to Album
01 2006-02-02 Shri Akshar Purushottam Ugal Upasana Exibition Openning Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji Upasana Mahotsav Audio Go to Album
10 Shri Akshar Purushottam Ugal Upasana Mahotsav P.Shantibhai (Mogri) P.Shantibhai (Anupam Mission) Upasana Mahotsav Audio Go to Album
03 2006-02-04 (1230) Shri Akshar Purushottam Ugal Upasana Mahotsav Yuva Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji Upasana Mahotsav Audio Go to Album
06 2006-02-06 (0930) Shri Akshar Purushottam Ugal Upasana Mahotsav NRI Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji Upasana Mahotsav Audio Go to Album
02 2006-02-04 (0930) Shri Akshar Purushottam Ugal Upasana Mahotsav Yuva Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji Upasana Mahotsav Audio Go to Album
05 2006-02-05 (1230) Shri Akshar Purushottam Ugal Upasana Mahotsav Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji Upasana Mahotsav Audio Go to Album
15 Shri Akshar Purushottam Ugal Upasana Mahotsav P.P.Saheb (Mogri) P.P.Saheb Upasana Mahotsav Audio Go to Album
1991-11-03 Vadodara Kachiya Wadi _01 Ambrish Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 1991 Ambrish Sabha Audio Go to Album
1991-12-29 (0700) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1991 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1991-10-03 Haridham Ambrish Shibir Mangal Pravachan H.D.H.Hariprasad Swamiji 1991 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1991-12-28 (2100) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1991 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1991-10-03 Haridham Ambrish Shibir Purnahuti Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 1991 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1991-03-31 Haridham Ambrish Shibir Mangal sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 1991 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1991-10-02 Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1991 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1991-03-31 Haridham Ambrish Shibir Purnahuti Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 1991 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1991-10-31 (1900) Rajkot Ambrish Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 1991 Ambrish Sabha Audio Go to Album
1991-10-31 (1700) Rajkot Ambrish Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 1991 Ambrish Sabha Audio Go to Album
1991-11-03 Vadodara Kachiya Wadi _02 Ambrish Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 1991 Ambrish Sabha Audio Go to Album
1991-12-29 (0930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1991 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1991-03-30 (2100) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1991 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1992-06-13 (0930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1992 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1987-04-19 Haridham Ambrish Shibir_02 H.D.H.Hariprasad Swamiji 1987 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1987-04-19 Haridham Ambrish Shibir_01 H.D.H.Hariprasad Swamiji 1987 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1992-10-25 Vadodara Arunoday Hall Ambrish Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 1992 Ambrish Sabha Audio Go to Album
1991-10-31 (1900) Rajkot Ambrish Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 1991 Ambrish Sabha Audio Go to Album
1991-10-31 (1700) Rajkot Ambrish Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 1991 Ambrish Sabha Audio Go to Album
1992-06-13 (2130) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1992 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1992-06-11 (2130) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1992 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1992-06-12 (0000) Haridham Ambrish Shibir Mangal Pravachan H.D.H.Hariprasad Swamiji 1992 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1992-06-12 (0930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1992 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1987-04-19 Haridham Ambrish Dixa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji 1987 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1992-06-12 (2130) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1992 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1981-05-20 Haridham Saras Ek Sahajanand Parayan Purnahuti Sabha Ashro H.D.H.Hariprasad Swamiji 1981-05-16_20 Saras Ek Sahajanand Parayan, Haridham Audio Go to Album
1981-05-19 Haridham Saras Ek Sahajanand Parayan Smabandhyog H.D.H.Hariprasad Swamiji 1981-05-16_20 Saras Ek Sahajanand Parayan, Haridham Audio Go to Album
1981-05-16 (1130) Haridham Saras Ek Sahajanand Parayan Saralta H.D.H.Hariprasad Swamiji 1981-05-16_20 Saras Ek Sahajanand Parayan, Haridham Audio Go to Album
1981-05-17 Haridham Saras Ek Sahajanand Parayan Ratre Smabandhyog H.D.H.Hariprasad Swamiji 1981-05-16_20 Saras Ek Sahajanand Parayan, Haridham Audio Go to Album
1981-05-18 Haridham Saras Ek Sahajanand Parayan Smabandhyog H.D.H.Hariprasad Swamiji 1981-05-16_20 Saras Ek Sahajanand Parayan, Haridham Audio Go to Album
1981-05-16 (2120) Haridham Saras Ek Sahajanand Parayan Smabandhyog H.D.H.Hariprasad Swamiji 1981-05-16_20 Saras Ek Sahajanand Parayan, Haridham Audio Go to Album
1981-05-19 Haridham Saras Ek Sahajanand Parayan Ratre Panchvartmaan H.D.H.Hariprasad Swamiji 1981-05-16_20 Saras Ek Sahajanand Parayan, Haridham Audio Go to Album
1981-05-20 (1100) Haridham Saras Ek Sahajanand Parayan Smabandhyog H.D.H.Hariprasad Swamiji 1981-05-16_20 Saras Ek Sahajanand Parayan, Haridham Audio Go to Album
1981-05-17 Haridham Saras Ek Sahajanand Parayan Smabandhyog H.D.H.Hariprasad Swamiji 1981-05-16_20 Saras Ek Sahajanand Parayan, Haridham Audio Go to Album
2002-05-07 (0900) Haridham Ambrish Hall Vach M13 Nirupan H.D.H.Hariprasad Swamiji Sarvopari Nishtha Audio Go to Album
2003-05-11 Vasnafarm Vaishakh Sud 10 Vach P 37 Nirupan H.D.H.Hariprasad Swamiji Sarvopari Nishtha Audio Go to Album
2001-09-14 (1800) USA Parsipaany Mandir Vach M 13 Nirupan H.D.H.Hariprasad Swamiji Sarvopari Nishtha Audio Go to Album
2002-05-07 (2030) Haridham Ambrish Hall Vach M13 Nirupan H.D.H.Hariprasad Swamiji Sarvopari Nishtha Audio Go to Album
2000-03-21 (0915) Haridham Anirdesh Vach P 27 Nirupan H.D.H.Hariprasad Swamiji Sarvopari Nishtha Audio Go to Album
2005-07-24 USA Sarvanaman Vach P-72 & Bolya Shri Hari Re Nirupan H.D.H.Hariprasad Swamiji Sarvopari Nishtha Audio Go to Album
2007-11-25 Haridham Ambrish Shibir Prabhu Na Mathe Bhar H.D.H.Hariprasad Swamiji Sarvopari Nishtha Audio Go to Album
2003-05-12 (1000) Vasnafarm Adabhuvan Vach P 37 Nirupan H.D.H.Hariprasad Swamiji Sarvopari Nishtha Audio Go to Album
2001-09-16 (1000) USA Parsipaany Mandir Nishtha Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Sarvopari Nishtha Audio Go to Album
2002-03-10 (0900) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji Sarvopari Nishtha Audio Go to Album
2000-03-22 (1100) Vasnafarm Adabhuvan Vach M 63 Nirupan H.D.H.Hariprasad Swamiji Sarvopari Nishtha Audio Go to Album
2005-07-25 (1000) USA Sarvanaman Vach J-4 Nirupan H.D.H.Hariprasad Swamiji Sarvopari Nishtha Audio Go to Album
2005-07-15 Canada Vach P-37 Nirupan H.D.H.Hariprasad Swamiji Sarvopari Nishtha Audio Go to Album
2005-08-08 USA Houston Vach P-27 Nirupan H.D.H.Hariprasad Swamiji Sarvopari Nishtha Audio Go to Album
2001-07-03 USA Sarvanaman Vach M13 Nirupan H.D.H.Hariprasad Swamiji Sarvopari Nishtha Audio Go to Album
2002-05-06 (1000) Haridham Ambrish Hall Vach M13 Nirupan H.D.H.Hariprasad Swamiji Sarvopari Nishtha Audio Go to Album
10 2009-03-21 (1704) Vadodara Shivam Party Plot Holi Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji 2009-03-21 Vadodara Shivam Party Plot Sabha Audio Go to Album
15 2011-03-19 (1908) Vadodara Shivam Party Plot Holi Sabha P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2011 Holi Audio Go to Album
12 2009-03-10 (2158) Haridham Yogi Prarthana Hall Holi Parivar Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji 2009-03-10 Holi Parivar Sabha Audio Go to Album
06 2008-03-21 Vadodara Shivam Party Plot Holi Sabha P.Kothari Swami P.Kothari Swami 2008-03-21 Holi Vadodara Shivam Party Plot Audio Go to Album
16 2011-03-19 (2020) Vadodara Shivam Party Plot Holi Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji 2011 Holi Audio Go to Album
13 2011-03-19 (1100) Haridham Yogi Prarthana Hall Holi Sabha P.Gungrahak Swami P.Gungrahak Swami 2011 Holi Audio Go to Album
05 2008-03-21 Vadodara Shivam Party Plot Holi Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami 2008-03-21 Holi Vadodara Shivam Party Plot Audio Go to Album
02 2005-03-25 Vadodara Shivam Party Plot Holi Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Holi & Bhagatji Pradesh Sthapana Din Audio Go to Album
17 2011-03-20 (1215) Haridham Yogi Prarthana Hall Dhuleti Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji 2011 Dhuleti Audio Go to Album
14 2011-03-19 (1227) Haridham Yogi Prarthana Hall Holi Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji 2011 Holi Audio Go to Album
03 2008-03-21 Haridham Holi Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 2008-03-21 Haridham Holi Sabha Audio Go to Album
11 2009-03-21 (1853) Vadodara Shivam Party Plot Holi Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji 2009-03-21 Vadodara Shivam Party Plot Sabha Audio Go to Album
07 2008-03-21 Vadodara Shivam Party Plot Holi Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji 2008-03-21 Holi Vadodara Shivam Party Plot Audio Go to Album
04 2008-03-21 Haridham Holi Sabha P.Arunmama P.Arunmama 2008-03-21 Haridham Holi Sabha Audio Go to Album
09 2009-03-21 (1700) Vadodara Shivam Party Plot Holi Sabha P.Kothari Swami P.Kothari Swami 2009-03-21 Vadodara Shivam Party Plot Sabha Audio Go to Album
08 2009-03-21 (1700) Vadodara Shivam Party Plot Holi Sabha P.Umeshbhai Yagnik P.Umeshbhai Yagnik Holi & Bhagatji Pradesh Sthapana Din Audio Go to Album
2004-05-11 (0900) Haridham Ambrish Hall Swadhyay Shibir Vachanamrut P-16 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2006-05-16 (0800) Haridham Ambrish Hall Vachanamrut P-16-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2003-12-29 (1800) Vasna Pardesh Na Yuvako Ne Goshti Vachanamrut P-16 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2003-12-18 (0930) Haridham Ambrish Shibir Vachanamrut P-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2006-10-20 (2100) Haridham Kali Choudash Sabha P.16-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut p.16-18 Nirupan Audio Go to Album
2005-02-20 (1030) Haridham Karyakarta Shibir Vachanamrut P-16-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2004-05-09 (0900) Haridham Ambrish Hall Vachanamrut P-16 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2004-03-03 (1000) Haridham Ambrish Hall Vachanamrut P-16 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2004-05-11 (2100) Haridham Ambrish Hall Swadhyay Shibir Vachanamrut P-16 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2005-02-20 (1930) Haridham Karyakarta Shibir Vachanamrut P-16-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2005-11-20_Ambrish Shibir-Haridham_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album
2006-08-26_Bombay-Amrut Mahotsav ma Dhane Kari ne Seva_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami 2006 Mumbai Parayan Audio Go to Album
2006-06-00_Atmiya Shibir-Canada_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami Atmiya Sibir 2006_Canada Audio Go to Album
2005-12-27_Haridham Parivar Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami 2005 Haridham Parivar Shibir Audio Go to Album
2006-08-27_Bombay-Amrut Mahotsav ma Mane Kari ne Seva_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami 2006 Mumbai Parayan Audio Go to Album
2007-01-23_Vasant Panchami_Karya Karta Sabha_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami 2007-01-23 Vasant Panchami_Karyakarta Sabha Audio Go to Album
2006-09-26_Goa-Atmiya Amrut Yatra_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami Atmiya Amrut Yatra_Sep-2006_Goa Audio Go to Album
2004-12-10_Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami 2004 Dec Goshti Audio Go to Album
2006-11-04_Harighat-Ambrish Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami 2006 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2007-03-00_Surat-Karya Karta Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami Surat Karya karata sibir march 2007 Audio Go to Album
2006-08-25_Bombay-Amrut Mahotsav ma Tane Kari ne Seva_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami 2006 Mumbai Parayan Audio Go to Album
2007-06-00_Canada_P.Sarvam Swami_1 P.Sarvamangal Swami 2007 Canada Audio Go to Album
2007-05-13_Karya Karta Shibir-Haridham_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami 2007 May KK Shibir Audio Go to Album
2007-06-00_Canada_P.Sarvam Swami_2 P.Sarvamangal Swami 2007 Canada Audio Go to Album
2007-08-10_Hudson Valley-Youth Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami 2007-08-10_12 Youth Shibir, Huddson Valley, NY Audio Go to Album
2007-06-09_Staff Shibir-Haridham_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami Haridham Parivar Shibir_June_2007 Audio Go to Album
2006-11-19_Karya Karta Shibir-Haridham_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami Karya Karta Sibir 19 Nov 2006 Audio Go to Album
06 2007-10-21 Dasera Karyakarta Shibir P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Dasera-2005 to 2007 Audio Go to Album
03 2005-10-12 Dasera Ambrish Shibir P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Dasera-2005 to 2007 Audio Go to Album
01 2005-10-12 Dasera Ambrish Shibir Pravachan 01 H.D.H.Hariprasad Swamiji Dasera-2005 to 2007 Audio Go to Album
04 2006-09-29 Dasera Pravachan 01 H.D.H.Hariprasad Swamiji Dasera-2005 to 2007 Audio Go to Album
02 2005-10-12 Dasera Ambrish Shibir Pravachan 02 H.D.H.Hariprasad Swamiji Dasera-2005 to 2007 Audio Go to Album
08 2007-10-21 Dasera Karyakarta Shibir P.Satishbhai UK P.Satishbhai Chatwani (UK) Dasera-2005 to 2007 Audio Go to Album
05 2006-09-29 Dasera Pravachan 02 H.D.H.Hariprasad Swamiji Dasera-2005 to 2007 Audio Go to Album
09 2007-10-21 Dasera Karyakarta Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji Dasera-2005 to 2007 Audio Go to Album
07 2007-10-21 Dasera Karyakarta Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Dasera-2005 to 2007 Audio Go to Album
2007-12-28_Karya Karta Shibir-Ambrish Hall_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Bhaktipriyaswami-5 Audio Go to Album
2008-05-04 (1037)_Haridham Ambrish Hall-Sabha_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Bhaktipriyaswami-5 Audio Go to Album
2008-01-27_Atmiya Amrut Parv-Ahmedabad-Mahima Gaan_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Bhaktipriyaswami-5 Audio Go to Album
2008-08-00_Atmiya Ambrish Shibir-Columbus_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Bhaktipriyaswami-5 Audio Go to Album
2008-01-31_Ambrish Hall-Karya Karta Shibir_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Bhaktipriyaswami-5 Audio Go to Album
2007-10-11_Abu Parivar Shibir_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Bhaktipriyaswami-5 Audio Go to Album
2008-03-23 (1016)_Haridham_Ambrish Shibir_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Bhaktipriyaswami-5 Audio Go to Album
2007-11-25_Ambrish Shibir_Harighat_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Bhaktipriyaswami-5 Audio Go to Album
2007-07-29_Gurupunam Message_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Bhaktipriyaswami-5 Audio Go to Album
2007-07-29_Mumbai Parayan_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Bhaktipriyaswami-5 Audio Go to Album
2015-08-24 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-08-25 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-08-28 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-09-11 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-09-10 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-09-04 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-09-01 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-09-12 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Subodhjivan Swami P.Subodhjivan Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-08-23 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-09-09 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Harisharan Swami P.Harisharan Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-08-22 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-08-17 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-08-18 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-08-20 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-08-30 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-09-12 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-08-21 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-09-03 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-09-05 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-08-31 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-09-12 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-09-06 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-09-02 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
2015-08-19 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 2015 Surat Samp Suhradbhav Ekta Parayan Audio Go to Album
05_ 1982-03-21 Kushagrabuddhi + Practical sense vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 8 Audio Go to Album
09_ 1982-05-05 Sewa vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 8 Audio Go to Album
10_ 1982-05-12 Mahobbat nu amulya mulya Kurbani H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 8 Audio Go to Album
11_ 1982---- Prathana- P.P.Swamishri H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 8 Audio Go to Album
04_ 1982-03-21 Deh na Anadar ni Anivaryata H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 8 Audio Go to Album
02_ 1981-12-24 Sadhak ni Drashti vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 8 Audio Go to Album
01_ 1981-12-14 Ekavdhani mukta na lakshan H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 8 Audio Go to Album
08_ 1982-05-04 Sewa ma tran bhavana H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 8 Audio Go to Album
06_ 1982-03-22 Kalyan nu Mulya H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 8 Audio Go to Album
07_ 1982-03-23 Tran prakaar ni Shakti H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 8 Audio Go to Album
03_ 1981-12-30 Ubharat shibir thi thayelu Samaj nu Gadtar H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 8 Audio Go to Album
2006-07-03_Canada Ghosthi_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-04 Audio Go to Album
2007-05-23_Atmiya Parva-London_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-04 Audio Go to Album
2007-07-28_Mumbai Parayan_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-04 Audio Go to Album
2006-11-04_Harighat-Ambrish Shibir_P.Bhaktipriya Swami_2 P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-04 Audio Go to Album
2007-01-04_Karya Karta Sabha-Haridham_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-04 Audio Go to Album
2007-02-25_Ambrish Shibir Harighat_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-04 Audio Go to Album
2007_05-13_Karya Karta Shibir-Haridham_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-04 Audio Go to Album
2006-11-04_Harighat-Ambrish Shibir_P.Bhaktipriya Swami_1 P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-04 Audio Go to Album
2006-11-19_Karyakarta Shibir_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-04 Audio Go to Album
2006-10-22_Annakut_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-04 Audio Go to Album
2007-06-00_Atmiya Youth Shibir-London_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-04 Audio Go to Album
2007-06-09_Staff Shibir_Mathe padine jivvavu_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-04 Audio Go to Album
2007-01-23_Vasant Panchami_Karya Karta Sabha_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami-04 Audio Go to Album
2005-01-30_Bhagvadino Prasang_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2004-07-30_Columbus-Atmiyata_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2005-08-01_Haridham-Swadhyay Bhajan_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2005-12-27_Staff Shibir Nididhyas Vat-38_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2005-03-04_Vasana-Karya Karta Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2005-06-06_Staff Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2005-11-20_Haridham-Ambrish Shibir_P.Brahmvihari Swami_02 P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2004-07-25_Canada_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2005-07-29_Haridham-Atmanirikshan Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2005-10-16_Staff Shibir_Vachanamrut P.56_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2004-06-27_Karya Karta Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2005-09-12_Ahmedabad-Parayan Vachanamrut P.20_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2004-12-15_Bhagvadi No Prasang_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2005-01-24_Karya Karta Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2005-09-11_Ahmedabad-Parayan Vachanamrut P.20_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2004-12-05_Uva Shibir Vachanamrut P.16_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2005-11-20_Haridham-Ambrish Shibir_P.Brahmvihari Swami_01 P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2005-07-26_Haridham-Atmanirikshan Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
2005-06-10_Katha Varta Vise_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami-02 Audio Go to Album
03 2008-01-27 Ahmedabad Pragatyotsav Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Atmiya Parv-2008 to 2011 Audio Go to Album
2003-01-04_Uva Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
1993-09-11_Vafadari_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
2002-05-07_Atmiya Uva Sangh_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
1995-04-19_Mahbaleswar_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
1997-03-07_Atmiyadin_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
1994-12-11_Fresh & Free Uvak_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
1995-12-29_Uva Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
2003-01-11_Karyakarta Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
2003-03-12_Dummas Sahishnu Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
2000-11-26_Vasana P-16_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
2001-11-01_Sharadpunam_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
1995-12-29_Uva Shibir Aa Jiv_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
2001-06-17_Nimit Bhulku_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
1995-10-19_Karya Karta V P-16_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
1997-10-16_Sharadpunam_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
1997-01-02_Junagadha-P-18_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
1997-07-27_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
1996-10-26_Sharadpunam_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
1999-12-31_Karya Karta Shibir Jagratata_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
1997-04-13_Patal Kem_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
1993-12-25_Staff Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
2000-07-23_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
2001-01-24_Mantra Mahotsav Report_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
2003-10-12_Vasana Sahishnu Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
1995-05-03_Uva Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
2003-01-04_Uva Shibir- Puja_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
1995-10-08_Sharadpunam_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
2000-01-01_Karya Karta Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
2000-08-18_Ghatkopar_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami_1 Audio Go to Album
01 2005-07-23 Vachanamrut P-16 Nirupan (Sarvanaman-USA) H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji USA-2005 (Vachanamrut Nirupan) Audio Go to Album
03 2005-07-25 (1000) Vachanamrut J-4 Nirupan (Sarvanaman-USA) H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji USA-2005 (Vachanamrut Nirupan) Audio Go to Album
04 2005-07-26 Goshthi in Pooja Vachanamrut P-58 Nirupan (Sarvanaman-USA) H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji USA-2005 (Vachanamrut Nirupan) Audio Go to Album
11 2005-08-08 Vachanamrut P-27 Nirupan (Huston-USA) H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji USA-2005 (Vachanamrut Nirupan) Audio Go to Album
10 2005-08-08 Vachanmrut P-18 Nirupan (Huston-USA) H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji USA-2005 (Vachanamrut Nirupan) Audio Go to Album
02 2005-07-24 Vachanamrut P-72 Nirupan (Sarvanaman-USA) H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji USA-2005 (Vachanamrut Nirupan) Audio Go to Album
06 2005-07-28 Vachanamrut P-24 Nirupan (Sarvanaman-USA) H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji USA-2005 (Vachanamrut Nirupan) Audio Go to Album
07 2005-07-29 Vachanamrut P-24,37 Nirupan Chandrakantbhai's home (Edison-USA) H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji USA-2005 (Vachanamrut Nirupan) Audio Go to Album
03 2006-10-20 Haridham Kali Chaudash Evening Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2005 to 2009 Audio Go to Album
08 2009-10-17 (9.30) Haridham Diwali Sabha P.Suhradjivan Swami P.Suhradjivan Swami Diwali-2005 to 2009 Audio Go to Album
06 2008-10-28 (0718) Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2005 to 2009 Audio Go to Album
04 2006-10-21 Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2005 to 2009 Audio Go to Album
02 2006-10-20 Haridham Kali Chaudash Morning Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2005 to 2009 Audio Go to Album
01 2005-10-30 Haridham Dhan Teras Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2005 to 2009 Audio Go to Album
05 2007-11-09 Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2005 to 2009 Audio Go to Album
07 2009-10-17 (9.30) Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H.Hariprasad Swamiji Diwali-2005 to 2009 Audio Go to Album
2010-10-03 (1630) Haridham Ambrish Hall-Karyakarta Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-7 Audio Go to Album
2010-08-20_Divyabhav ane Manushyabhav_P.Brahmvihari Swami_3 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-7 Audio Go to Album
2010-08-17_Divyabhav ane Manushyabhav_P.Brahmvihari Swami_1 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-7 Audio Go to Album
2010-08-22_Maara Swaroopnu Vignan Thao_P.Brahmvihari Swami_1 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-7 Audio Go to Album
2010-08-18_Divyabhav ane Manushyabhav_P.Brahmvihari Swami_2 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-7 Audio Go to Album
2010-08-21_Divyabhav ane Manushyabhav_P.Brahmvihari Swami_4 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-7 Audio Go to Album
2010-08-16_Sant Samagam_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-7 Audio Go to Album
2010-08-15_Vachanamrut M.28_P.Brahmvihari Swami_1 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-7 Audio Go to Album
2010-08-15_Vachanamrut M.28_P.Brahmvihari Swami_2 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-7 Audio Go to Album
2010-08-23_Adhyatmik Vikas_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-7 Audio Go to Album
2010-08-24_Mara Swaroopnu Vignan Thao_P.Brahmvihari Swami_2 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-7 Audio Go to Album
2010-08-12_We for War_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-7 Audio Go to Album
2010-11-06 (1000) Haridham Ambrish Hall-Annakut Utsav_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-7 Audio Go to Album
2010-08-25_Mara Swaroopnu Vignan Thao_P.Brahmvihari Swami_3 P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-7 Audio Go to Album
2010-08-13_Saatvikta-The most dangerous quality_P.Brahmvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahmvihari Swami-7 Audio Go to Album
07_ 1979-05-13 Pujama Goshti H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 2 Audio Go to Album
05_ 1979-04-21 Nistha vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 2 Audio Go to Album
01_ 1979-02-05 Saralta vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 2 Audio Go to Album
03_ 1979-03-17 Lalabhai-Arjanbhai- Bhodpan vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 2 Audio Go to Album
06_ 1979-04-23 Pujama Gosthi- Divyabhav vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 2 Audio Go to Album
02_ 1979-02-26 Bahyadrashti vise H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 2 Audio Go to Album
04_ 1979-04-20 Nistha na 5 Lakshan H.D.H.Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 2 Audio Go to Album
2003-03-16 (1630) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2003 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1994-08-14 (0000) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1994 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2003-07-05 (2230) Canada Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2003 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2003-07-06 (1000) Canada Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2003 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2003-07-05 (1030) Canada Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2003 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2003-07-06 (1230) Canada Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2003 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2003-03-16 (1000) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2003 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2003-03-16 (1930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2003 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1994-08-13 (2000) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1994 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2003-07-05 (1850) Canada Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2003 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2003-11-02 (1130) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2003 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2003-07-04 (1900) Canada Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2003 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2003-11-02 (0900) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2003 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2005-05-29 (2000) Haridham Ambrish Dixa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji 2005 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2005-01-30 (1200) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2005 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2004-01-11 (1800) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2004 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2005-11-20 (1200) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2005 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2005-11-20 (0930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2005 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2004-01-11 (2000) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2004 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2005-11-20 (1930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2005 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2005-11-19 (2100) Haridham Ambrish Dixa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji 2005 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2004-05-15 (0930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2004 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2005-10-12 (1000) Haridham Dasera Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2005 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2004-01-10 (2030) Ambrish Dixa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji 2004 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2005-01-30 (0900) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2005 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2005-01-30 (1030) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2005 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2004-01-11 (1000) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2004 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2005-10-12 (1200) Haridham Dasera Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2005 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2004-05-15 (1900) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2004 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2005-01-30 (1600) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2005 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2005-11-20 (1600) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2005 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2015-08-20_Surat-Samp Suhradbhav Ekta Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-09 Audio Go to Album
2015-08-30_Surat-Samp Suhradbhav Ekta Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-09 Audio Go to Album
2015-08-18_Surat-Samp Suhradbhav Ekta Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-09 Audio Go to Album
2015-08-31_Surat-Samp Suhradbhav Ekta Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-09 Audio Go to Album
2015-08-26_Surat-Samp Suhradbhav Ekta Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-09 Audio Go to Album
2015-08-23_Surat-Samp Suhradbhav Ekta Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-09 Audio Go to Album
2015-08-17_Surat-Samp Suhradbhav Ekta Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-09 Audio Go to Album
2015-08-22_Surat-Samp Suhradbhav Ekta Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-09 Audio Go to Album
2015-08-25_Surat-Samp Suhradbhav Ekta Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-09 Audio Go to Album
2015-08-24_Surat-Samp Suhradbhav Ekta Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-09 Audio Go to Album
2015-08-21_Surat-Samp Suhradbhav Ekta Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-09 Audio Go to Album
2015-08-19_Surat-Samp Suhradbhav Ekta Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-09 Audio Go to Album
2001-01-22 (2000) Haridham Ambrish Dixa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji 2001 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2001-01-23 (0930) Haridham Ambrish Shibir Yogi Swadhamdin H.D.H.Hariprasad Swamiji 2001 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2000-06-11 (1700) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2000 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1998-10-11 (0900) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1998 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1999-05-23 (1000) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1999 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2000-06-11 (0930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2000 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1999-05-23 (1930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1999 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2000-06-11 (1230) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 2000 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1999-05-23 (1700) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1999 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1999-05-23 (0730) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1999 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2001-01-23 (1630) Haridham Ambrish Shibir Yogi Swadhamdin H.D.H.Hariprasad Swamiji 2001 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2001-01-23 (1230) Haridham Ambrish Shibir Yogi Swadhamdin H.D.H.Hariprasad Swamiji 2001 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1994-08-14 (0930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1994 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1994-08-14 (1630) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1994 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1994-10-14 Vadodara Ambrish Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 1994 Ambrish Sabha Audio Go to Album
1996-03-29 (1200) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1996 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1995-10-18 (1730) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1995 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1996-03-28 (2000) Haridham Ambrish Hall Ramnavmi Pragatya Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 1996 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1996-03-28 (1000) Haridham Ramnavmi Ambrish Dixa Ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji 1996 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1995-10-17 (2000) Vadodara Kachiya Wadi Ambrish Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 1995 Ambrish Sabha Audio Go to Album
1995-10-18 (0930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1995 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1996-03-29 (0900) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1996 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1995-10-18 (1830) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1995 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1994-08-15 (0930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1994 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1994-08-15 (1230) Haridham Ambrish Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji 1994 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1998-07-02_Atmiyta sahj swabhav_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
2000-07-21_Nischaya_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
1999-01-20_Aadarsh Anvshk_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
2000-11-25_1_Vasana_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
2004-03-20_Vasana Sahisanu_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
2000-11-25_2_Vasana_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
1997-11-10_Vani_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
2002-09-28_Seva thay to karvi_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
1997-04-12_Bhaktibag V.M-28-41_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
2004-01-11_Ambrish Shibir_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
2001-00-00_Faneni-Prabhuna Bale_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
2002-07-23_Dasana Dusaman hari_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
1999-06-00_2_Seva Bhajan_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
2003-00-00_Amrut Sinch_Sambandh Mahima_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
1997-11-04_Toronto_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
2002-06-29_Vach M.28 per_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
1999-06-00_1_Bhagvadi no swikar_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
2000-07-29- Kachiya Vadi M-28,41_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
2002-08-28_Surat-Parayan_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
1997-00-00_Haridham Destination_P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami P.Brahamvihari Swami_1 Audio Go to Album
1997-10-19 (1000) Haridham Parivar Sabha Vachanamrut P-16 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
1998-11-10 (1330) Vasnafarm Adabhuvan Vachanamrut P-16 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
1999-04-17 (2100) Haridham Anirdesh Baug Vachanamrut P-16-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2000-05-08 (2100) Netrang Pardesh na Bhakto ne Goshti Vachanamrut P-16-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2000-05-08 (0930) Netrang Pardesh na Bhakto ne Goshti Vachanamrut P-16-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2000-02-05 (2100) Haridham Shikshpatri Parayan Vachanamrut P-16-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2000-02-04 (2100) Haridham Shikshpatri Parayan Vachanamrut P-16-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
1999-05-23 (1000) Haridham Ambrish Shibir Vachanamrut P-16-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
1998-11-11 (1130) Vasnafarm Adabhuvan Vachanamrut P-16 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
1998-11-09 (1330) Vasnafarm Adabhuvan Vachanamrut P-16 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2002-02-11_Haridham Staff Shibir M.41-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1999-01-30_Staff Shibir Gunatitanand Swami-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1998-06-28_Staff Shibir Subject Bhajan-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
2000-08-00_Surat-Parayan-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1999-12-21_A.H. Swadyay Chintan Shibir-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1999-06-00_1_Samarthi-Garaj-Karuna-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1997-12-29_Yuva Shibir-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1995-04-19_Mahableshwar Vach M-41-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1997-10-16_Sharadpunam-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1997-11-15_Bhakti Baug Karyakarta-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1997-04-12_Bhakti Baug Karyakarta-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1997-07-27_Vasana Adytamik Vivek-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1999-06-00_1_Samarthi-Garaj-Karuna-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
2001-11-14_A.Hall Karykarta Shibir-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1995-05-21_Brahamyagne Shibir-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1998-07-04_A.H. Staff Shibir Subject-Bhagavadi-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1993-06-01_Vach P.16 Banglore-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1999-05-23_Ambsh Hall Atmiya Shibir-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
2002-01-23_Mantra Prasang-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
2001-06-17_A.Hall-Nirdoshbudhi-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
2001-04-13_Karykarta A.Hall P-27 Kartaharta-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1994-02-02_Haridham-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1994-08-14_Ambrish Shibir-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1999-06-00_1_Samarthi-Garaj-Karuna-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1998-10-11_A.H. Shibir - Shiksapatri-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1997-05-21_Vasana Staff Shibir-P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami 01 Audio Go to Album
1992-09-21 Haridham Ambrish Hall Sabha Vachanamrurt P-16 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
1993-05-23 Chicago Vachanamrurt P-16 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
1995-08-31 (2030) Haridham Anirdesh Vachanamrut P-18 Clarity Of Destination & Sogata Nakhata Pahela H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
1992-10-04 (0900) Chhapiya Parivar Yatra Vachanamrurt P-16-18 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
1994-09-09 (1000) Haridham Anirdesh Sabha Vachanamrut P-16 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
1994-08-20 (2030) Haridham Anirdesh Sabha Vachanamrut P-16 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
1989-11-14 (1930) Haridham Gyanyagna Deri Hall Vachanamrut P-16 Nistha H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
1992-04-28 (1530) Haridham Gyanyagna Deri Hall Vachanamrurt P-16 H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
1995-09-23 Haridham Anirdesh UP na Bhakto Ne Goshti Vachanamrut P-16 & Nishtha (HINDI) H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
1986-10-10 (1000) Vasnafarm Parivar Shibr Vachanamrut P-16 Maan H.D.H.Hariprasad Swamiji Vachanamrut P 16-18 Nirupan Audio Go to Album
2002-08-28_SuratParayan_P.Sarvam Swami_4 P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-2 Audio Go to Album
2003-02-23_Ambrish Hall-Atmiya Uva Sangh_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-2 Audio Go to Album
2003-02-22_Vasna-Swadhyay Vachanamrut P.16_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-2 Audio Go to Album
2002-05-07_Ambrish Hall-Atmiya Uva Sangh_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-2 Audio Go to Album
2002-09-04_Ambrish Hall-Staff Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-2 Audio Go to Album
2003-05-18_Brahmbhav Vise_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-2 Audio Go to Album
2003-05-30_Vasana_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-2 Audio Go to Album
2002-03-27_Holi-Bahyadrasti Vise_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-2 Audio Go to Album
2002-08-08_Staff Shibir Ambrish Hall_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-2 Audio Go to Album
2002-08-28_SuratParayan_P.Sarvam Swami_2 P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-2 Audio Go to Album