Atmiya Yuva Mahotsav -2015 (Pravachans)

Atmiya Yuva Mahotsav -2015 (Pravachans) - Price USD 1

01to 03 Jan 2015 Atmiya Yuva Mahotsav Haridham

--------------------

01_P.P.Swamiji

 

01_2015-01-01 (1837) Sanje Sabha P.P.Swamiji 25:38

02_2015-01-02 (1035) Savare Sabha Nishtha Vise-P.P.Swamiji 34:46

03_2015-01-02 (1743) Sanje Sabha Nishtha Vise-P.P.Swamiji 55:31

04_2015-01-03 (0952) Savare Sabha Swadharma & Vivek Vise-P.P.Swamiji 55:50

05_2015-01-03 (2126) Suvarnatula Sabha P.P.Swamiji 23:18

------------------

02_Mahanubhav

 

01_P.Jinchandraji Maharaj 48:37

02_P.Vrajrajkumarji (Vakpithadish Yuva Acharya) 17:34

03_P.Morari Bapu 54:24

04_P.Satyamitranandji Swami 36:23

05_P.P.Saheb 14:26

06_P.Rameshbhai Oza 29:49

07_P.Dwarkeshlalji Maharaj 21:40

08_P.Chidanand Muniji 49:25

 

------------------

 

 

03_Santo Mukto

 

01_P.Tyagvallabh Swami 04:30

02_P.Punyeshbhai (USA) 06:11

03_P.Ronakbhai (USA) 04:31

04_P.Sarvamangal Swami 21:56

05_P.Prafulla Parakh (Pune) 11:30

06_P.Nirdoshbhai (Germany) 05:54

07_P.Tyagvallabh Swami 05:03

08_P.Surjeetbhai (Newzealand) 04:27

09_P.Manthanbhai (Amadavad) 05:25

10_P.Tyagvallabh Swami 05:55

11_P.Purnambhai (Canada) (Hindi) 17:08

12_P.Dr.Shaileshbhai Trivedi 14:35

13_P.Bhaktipriya Swami 16:28

14_Sanskruti Darshan Rajkot Bal Mandal 22:40

15_P.Manibhai (Germany) 23:33

16_P.Chintalbhai 05:49

17_P.Milindbhai (Sarbhan) 21:00

18_P.Gungrahak Swami 24:55

19_P.Hemant Vasava (Netrang) 17:41

20_P.M.S.Bitta Sing 20:28

21_P.Sarvamangal Swami 08:02

22_P.Bhaktipriya Swami (HINDI) 40:25

23_P.Hari (Germany) 02:50

24_P.Tyagvallabh Swami 10:02

25_P.Mukundjivan Swami (Guruji) 07:06

26_P.Kothari Swami 11:50

27_ P.Vitthal Fuva 09:08

28_P.Ashokbhai (Secretary) 07:46

=========================

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp