Kartaharta Ek Sahajanand

Kartaharta Ek Sahajanand - Price USD 1

1998-08-15 (2100) USA Ambrish Shibir Vach Jetl 5 Kartaharta        (63:26)

1999-04-04 (2030) Chappiya Special Train Kartaharta         (52:01)

1999-07-01 USA Edison After Pooja Vach Jetl 5 Kartaharta                   (27:24)

1999-07-04 (1200) USA Parsippany Yuva Shibir Vach Jetl 5 Kartaharta      (53:10)

2001-07-04 USA Sarvanaman ma Vach Panchala 4                 (10:14)

2001-07-10 (1830) USA Princeton Vach Jetl 5 Kartaharta         (24:22)

2001-10-14 (0930) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Kartaharta   (44:28)

2002-10-09 (0900) Haridham Ambrish Hall Pariwar Sabha Vach Jetl 5 Kartaharta (37:05)

2002-10-30 (0900) Haridham Ambrish Hall Pariwar Sabha Vach Jetl 4            (46:02)

2003-08-26 USA Parsipaany Mandir Kartaharta             (19:35)

2004-03-05 Vasanafarm Karyakarta Shibir Kartaharta         (43:27)

2005-02-20 (1030) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Kartaharta   (29:16)

2005-07-13 Canada Vach Jetl 5 Vise Gosthi                   (42:46)

2005-11-20 (1930) Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir Kartaharta(46:16)

2006-09-29 Goa Haridham Parivar Shibir Dashera Kartaharta         (29:10)

2006-11-03 (2100) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha Kartaharta (45:51)

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp