2015 - March & April Sabha

2015 - March & April Sabha - Price USD 1


01_2015-03-11 Haridham Yogiprarthana Hall Sabha Dasatva & YM Nu Darshan (26:07)
02_2015-03-27 Haridham Yogiprarthana Hall Sabha Nishtha & Vachanamrut Pratham 1 (34:34)
03_2015-03-30 Haridham Yogiprarthana Hall Sabha Garibai & Smabandhyog (41:51)
04_2015-04-15 Haridham Yogiprarthana Hall Sabha Hath Maan Irsha (21:12)
05_2015-04-18 Vidhyanagar Atmiya Vidhya Dham Yuva Sabha Sant Ni Anivaryata, Vani Ma Vivek (44:25)
06_2015-04-28 Asoj Vaishakh Sud 10 Kirtan Aradhana Sabha P.Brahamvihari Swami (08:27)
07_2015-04-28 Asoj Vaishakh Sud 10 Kirtan Aradhana Sabha Yogya Aahar Vihar, Vivek (45:42)
08_2015-05-05 Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Shibir P.P.Swamiji Dasatva Brahmbhave Bhajan Priti (44:26)
09_2015-05-06 Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Shibir P.P.Swamiji Dasatva Nirivikalp Bhajan Nishtha (33:33)

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp