2015 - Oct, Nov & December Sabha

2015 - Oct, Nov & December Sabha - Price USD 1


01_2015-10-21 Vadodara Shivam Party Plot Swagat Sabha P.Tyagvallabh Swami (07:09)
02_2015-10-21 Vadodara Shivam Party Plot Swagat Sabha P.Ashokbhai (Secretary) (29:14)
03_2015-10-21 Vadodara Shivam Party Plot Swagat Sabha Samp Suhradbhav Ekta (32:26)
04_2015-10-22 Haridham Ambrish Hall Dashera Sabha Vachanamrut Pratham 1 Nirupan    (30:43)
05_2015-10-26 Haridham Sharadpoonam Guruhari Suvarna Diksh Mahotsav P.Bhaktipriya Swami (31:22)
06_2015-10-26 Haridham Sharadpoonam Guruhari Suvarna Diksh Mahotsav P.Sarvamangal Swami (32:05)
07_2015-10-26 Haridham Sharadpoonam Guruhari Suvarna Diksh Mahotsav P.P.Swamiji - Vach G P 1, Swadharma (56:36)
08_2015-11-12 Haridham Annakoot Sabha P.Jaybhai (Nadiyad) (18:56)
09_2015-11-12 Haridham Annakoot Sabha P.Gordhanbhai (Surat) (17:06)
10_2015-11-12 Haridham Annakoot Sabha Hath Maan Irsha, Samp Suhradbhav Ekta (41:06)
11_2015-12-06 Haridham Yogiprarthana Hall Bhagatji Pradesh Karyakarta Meeting Samp Suhradbhav Ekta (39:05)

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp