Hari Darshan Year - 2015

Hari Darshan Year - 2015 - Price USD 25

Haridarshan-4
(1) November 30, 2014 (Part 2)
 
Karyakarta Metting
Yogi Prathana Hall, Haridham
 
Ashish Guruhari P.P.Swamiji
Vachanamrut Ghadhada Pratham - 27
Nishtha
 
2014-11-30-01
 
(2) November 30, 2014 (Part 1)
 
Karyakarta Metting
Yogi Prathana Hall, Haridham
 
Ashish Guruhari P.P.Swamiji
Vachanamrut Ghadhada Pratham - 27
Nishtha
 
Thumb 01
 
(3) September 20, 1984
(First Full Video Recorded Parvani)
 
Haridham Parivar Shibir
Gyanyagna Hall, Haridham
Ashish Guruhari P.P.Swamiji
Vachanamrut Ghadhada Pratham - 27
Nishtha 
 
videsh yatra 2013
 
 (4) Videsh Dharmayatra 2013
(Spiritual Vynage of North America)
  
2014-04 23 v-

Thumb -orgCopy
 
(5) February 05, 2014
Dubai
  
 2014-04 03-v-Thumb
(6) October 03, 2014
Bombay
 
v-apr-2015-02-vasant-

panchami
 
(7) April 20, 1995
Mahabaleshwar
(Satvikta) 
 
1997-04-16 

Ramnavami.Still001
 
(8) April 16, 1997
Ramnavmi
Ambrish Hall, Haridham 
  
v-20150523.jpg
  
(9) December 11, 2014
Surat
 
02_copy_-_Copy.jpg 
 
(10) May 07, 2015
Yogi Prathana Hall - Haridham
Karyakarta Meeting 
 
2015-05_08_video-P.jpg 
 
(11) March 31, 2014
Yogi Prathana Hall - Haridham
Nistha
   
v-2015-05-01
 
(12) October 11, 1986
Vasana Farm
Swarupnistha
 
1989-05-

13_for_ambrish.Still001.jpg
 
(13) May 13, 1989
Discourse for Ambirsh Devotees
(40 Minutes 42 Second)
  
2013-08-

05_Chicago.Still001_-_Copy.jpg
 
(14) August 05, 2013
Discourse with Ambirsh Devotees
Chicago, IL-USA
(33 Minutes 23 Second)
  
20150608.jpg
 
(15) April 05, 2015
Ambirsh Shibir
Harighat, Haridha
(Pravachan 2 - 56 Minutes 15 Second) 
 
v-201506_1.jpg
 
(16) April 05, 2015
Ambirsh Shibir
Harighat, Haridha
(Pravachan 1 - 58 Minutes 00 Second)  
  
embed.jpg
 
 
(17) January 02, 1996
(18) January 02, 1996
(19) January 04, 1996 - 1
(20) January 04, 1996 - 2
Total 4 Pravachans
(Chhavani, Haridham) 
  

 201508 1

(21) April 04, 1997 
(Haridham)   
 
201508 2
 
(22) January 05, 1996 
(23) January 06, 1996 - 1
(24) January 06, 1996 - 2
Total 3 Pravachan
(Chhavani, Haridham) 
  
(25) Apr. 17, 2015-Shangar Aarti - (Apde Aksharbrahm Chhiye) 

(Haridham)

Duration 28:45 (mm:ss)
 
(26) Mar. 10, 2015-Shangar Aarti - (Dasatva, Aksharbrahm & Suhradbhav)

(Haridham)

Duration 35:03 (mm:ss)
 
(27) May 31, 2000 - P. P. Swamiji

(Haridham)

Duration 19:26 (mm:ss)
 
(28) Apr. 19, 1995 - P. P. Swamiji

(Haridham)

Duration 26:45 (mm:ss) 
 
(29) P. P. Swamiji - Spt 02, 2013

(Sabha - Parsippany Mandir - USA)

(Duration 51:13 mm:ss) 

(30) P. Sarvamangalswami Parayan Surat - 2015

(Aug. 17, 2015)

(Duration 01:01:24 hh:mm:ss) 

(31) P. Sarvamangalswami Parayan Surat - 2015

(Aug. 18, 2015)

(Duration 01:05:45 hh:mm:ss) 

(32) P. Sarvamangalswami Parayan Surat - 2015

(Aug. 19, 2015)

(Duration 01:05:17 hh:mm:ss) 

(33) P. P. Swamiji - Oct 22, 2015

(Vijaya Dashami Sabha - Haridham)

(34) Oct.  24, 2015 - P. P. Swamiji
 
(35) Jun. 03, 1986_1 - P. P. Swamiji  

(36) Jun. 03, 1986_2 - P. P. Swamiji 

(37) P. P. Swamiji - Spt  03, 2008

(38) P. P. Swamiji - Aug 30, 2008

(39) P. P. Swamiji - Spt  02, 2008

(40) P. P. Swamiji - Nov 04, 2015

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp