Back to Site


Name Artist Album Type
1990-04-05 Haridham- Mangal Prvchn_Vach P.23 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran 22, 23 na Vachanamruto Audio Go to Album
1996-07-11 Anirdesh- Puja bad Gosthi_Vach P.22 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran 22, 23 na Vachanamruto Audio Go to Album
2000-10-11 (0930) Haridham Parivar Sabha_Vach P.22 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran 22, 23 na Vachanamruto Audio Go to Album
1990-11-09 Anirdesh_Vach P.22 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran 22, 23 na Vachanamruto Audio Go to Album
1993-09-10 Haridham- BhaktiBaug_Vach P.23 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran 22, 23 na Vachanamruto Audio Go to Album
1999-07-25 USA- Parsipanny- Vach Jtlpr 5 H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Jetalpur na Vachanamruto 4, 5 Part 2 Audio Go to Album
2008-07-21 USA- Ashokbhai Lakadawala na ghare_Vach Jtlpr-5 H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Jetalpur na Vachanamruto 4, 5 Part 2 Audio Go to Album
2001-07-10 Prinston_Vach Jtlpr-5 H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Jetalpur na Vachanamruto 4, 5 Part 2 Audio Go to Album
2005-07-13 Canada_Vach Jtlpr-5 H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Jetalpur na Vachanamruto 4, 5 Part 2 Audio Go to Album
2002-10-09 Haridham_Ambsh Hall_Vach Jtlpr-5 H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Jetalpur na Vachanamruto 4, 5 Part 2 Audio Go to Album
1999-10-03 Bhetasi_Piyushbhai na farm par Dr.Kikani ne Vach Jtpr-5 H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Jetalpur na Vachanamruto 4, 5 Part 2 Audio Go to Album
1999-12-12 Lonavala_Vach Jtlpr-5 H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Jetalpur na Vachanamruto 4, 5 Part 2 Audio Go to Album
1999-10-14 Netrang_Vach Jtlpr-5 H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Jetalpur na Vachanamruto 4, 5 Part 2 Audio Go to Album
1985-04-18 Mumbai Parayan_ Vach Jtlpr-5 H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Jetalpur na Vachanamruto 4, 5 Part 1 Audio Go to Album
1996-07-21 Anirdesh_Vach Jtlpr-5 H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Jetalpur na Vachanamruto 4, 5 Part 1 Audio Go to Album
2005-07-25 (1000) Parsipanny_Vach Jtlpr-4 H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Jetalpur na Vachanamruto 4, 5 Part 1 Audio Go to Album
1999-06-29 USA- Edison_Vach Jtlpr-5 H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Jetalpur na Vachanamruto 4, 5 Part 1 Audio Go to Album
2002-01-30 (0900) Ambsh Hall_ Vach Jtlpr-4+Nirlobhi Vartaman H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Jetalpur na Vachanamruto 4, 5 Part 1 Audio Go to Album
1993-07-23 Chicago_Vach Jtlpr-5 H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Jetalpur na Vachanamruto 4, 5 Part 1 Audio Go to Album
1999-07-01 USA- Edison_Vach Jtlpr-5 H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Jetalpur na Vachanamruto 4, 5 Part 1 Audio Go to Album
1999-07-04 USA_Uvak Shibir_Vach Jtlpr-5 H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Jetalpur na Vachanamruto 4, 5 Part 1 Audio Go to Album
2018-07-01 (1126) Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Ambrish Shibir-May 2018, Karyakarta Shibir-July 2018 & Gurupoornima-2018 Audio Go to Album
2018-05-12 (2203) Haridham Ambrish Sabha (Sant Ni Anivaryata) H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-May 2018, Karyakarta Shibir-July 2018 & Gurupoornima-2018 Audio Go to Album
2018-07-27 (1039) Haridham Ambrish Hall Gurupoonam Sabha P.Jaybhai (Nadiad) Jaybhai (Nadiad) Ambrish Shibir-May 2018, Karyakarta Shibir-July 2018 & Gurupoornima-2018 Audio Go to Album
2018-07-27 (1149) Haridham Ambrish Hall Gurupoonam Sabha P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Ambrish Shibir-May 2018, Karyakarta Shibir-July 2018 & Gurupoornima-2018 Audio Go to Album
2018-07-01 (1819) Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir P.Harisharan Swami P.Harisharan Swami Ambrish Shibir-May 2018, Karyakarta Shibir-July 2018 & Gurupoornima-2018 Audio Go to Album
2018-07-27 (1001) Haridham Ambrish Hall Gurupoonam Sabha P.Shrutiprakash Swami P.Shrutiprakash Swami Ambrish Shibir-May 2018, Karyakarta Shibir-July 2018 & Gurupoornima-2018 Audio Go to Album
2018-05-12 (1931) Haridham Ambrish Sabha P.Milindbhai (Sarbhan) Milindbhai (Sarbhan) Ambrish Shibir-May 2018, Karyakarta Shibir-July 2018 & Gurupoornima-2018 Audio Go to Album
2018-07-01 (0935) Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir P.Jaybhai (Nadiad) Jaybhai (Nadiad) Ambrish Shibir-May 2018, Karyakarta Shibir-July 2018 & Gurupoornima-2018 Audio Go to Album
2018-05-12 (2006) Haridham Ambrish Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Ambrish Shibir-May 2018, Karyakarta Shibir-July 2018 & Gurupoornima-2018 Audio Go to Album
2018-07-01 (1156) Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Ambrish Shibir-May 2018, Karyakarta Shibir-July 2018 & Gurupoornima-2018 Audio Go to Album
2018-07-01 (1742) Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir P.Milindbhai (Sarbhan) Milindbhai (Sarbhan) Ambrish Shibir-May 2018, Karyakarta Shibir-July 2018 & Gurupoornima-2018 Audio Go to Album
2018-07-01 (1109) Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir P.Prishitbhai (Ahmedabad) Pritishbhai (Amadavad) Ambrish Shibir-May 2018, Karyakarta Shibir-July 2018 & Gurupoornima-2018 Audio Go to Album
2018-07-27 (1109) Haridham Ambrish Hall Gurupoonam Sabha P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Ambrish Shibir-May 2018, Karyakarta Shibir-July 2018 & Gurupoornima-2018 Audio Go to Album
2018-07-01 (1240) Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Ambrish Shibir-May 2018, Karyakarta Shibir-July 2018 & Gurupoornima-2018 Audio Go to Album
2005-01-30 Haridham Ambrish Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabhswami Pravachans-2 Audio Go to Album
2007 Oct Mount Abu Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabhswami Pravachans-2 Audio Go to Album
2009-01-26 (1030) Haridham Parivar Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabhswami Pravachans-2 Audio Go to Album
2012-02-01 (1100) Haridham 10th & 12th Students Goshthi P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabhswami Pravachans-2 Audio Go to Album
2006 Oct Haridham Karyakarta Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabhswami Pravachans-2 Audio Go to Album
2005-04-09 Vasanafarm Karyakarta Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabhswami Pravachans-2 Audio Go to Album
2006-12-24 Haridham Karyakarta Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabhswami Pravachans-2 Audio Go to Album
2012-04-28 (1900) Haridham Ambrish Dixa Sankalp P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabhswami Pravachans-2 Audio Go to Album
2008-10-14 (0930) Haridham Ambrish Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabhswami Pravachans-2 Audio Go to Album
2008-11-23 (0930) Haridham Karyakarta Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabhswami Pravachans-2 Audio Go to Album
2004-12-24 Karyakarta Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Pravachan-5 Audio Go to Album
2003 Videsh Vicharan Report P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Pravachan-5 Audio Go to Album
2003-07-25 Columbus USA Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Pravachan-5 Audio Go to Album
2004-05-15 Ambrish Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Pravachan-5 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Pravachan-5 Audio Go to Album
2006 October Haridham P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Pravachan-5 Audio Go to Album
2005-04-09 Vasanafarm Karyakarta Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Pravachan-5 Audio Go to Album
2015-04-05 (1000) Haridham Ambrish Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Pravachan-5 Audio Go to Album
2006-12-24 Haridham P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Pravachan-5 Audio Go to Album
2015-04-05 (1648) Haridham Ambrish Shibir P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Pravachan-7 Audio Go to Album
2003-07-26 Columbus Shibir P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Pravachan-7 Audio Go to Album
2006 Canada Atmiya Shibir P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Pravachan-7 Audio Go to Album
2007 July Columbus Shibir Pravachan 1 P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Pravachan-7 Audio Go to Album
2010-10-03 (1000) Haridham Karyakarta Shibir P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Pravachan-7 Audio Go to Album
2017-01-08 (1656) Haridham Ambrish Shibir P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Pravachan-7 Audio Go to Album
2015-03-28 (1116) Haridham Ram Navami Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Pravachan-7 Audio Go to Album
2007 July Columbus Shibir Pravachan 2 P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Pravachan-7 Audio Go to Album
2007 July Columbus Shibir Pravachan2 P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Pravachan-11 Audio Go to Album
2005-07-24 Gurupoornima Utsav Pravachan2 P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Pravachan-11 Audio Go to Album
2006-10-00 Karyakarta Shibir P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Pravachan-11 Audio Go to Album
2005-00-00 Mumbai Parayan Pravachan2 P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Pravachan-11 Audio Go to Album
2004-12-04 Haridham Yuva Shibir P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Pravachan-11 Audio Go to Album
2007 July Columbus Shibir Pravachan1 P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Pravachan-11 Audio Go to Album
2008-10-14 (0930) Haridham Ambrish Sabha P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Pravachan-11 Audio Go to Album
2005-00-00 Mumbai Parayan Pravachan1 P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Pravachan-11 Audio Go to Album
2005-04-09 Vasanafarm Karyakarta Shibir P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Pravachan-11 Audio Go to Album
2007 July Columbus Shibir Pravachan3 P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Pravachan-11 Audio Go to Album
2005-07-23 Gurupoornima Utsav Pravachan1 P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Pravachan-11 Audio Go to Album
2003 Videsh Vicharan Report P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Vadil Pradeshik Santo na Pravachano Audio Go to Album
P.Brahmvihari Swami Pravachan P.Brahmavihari Swami Vadil Pradeshik Santo na Pravachano Audio Go to Album
2015-04-05 (1208) Haridham Ambrish Shibir Abhipray E J Bhakti P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Vadil Pradeshik Santo na Pravachano Audio Go to Album
2013-03-26 (1105) Haridham Yogi Prarthana Hall P.Prabodhjivan Swami P.Prabodhjivan Swami Vadil Pradeshik Santo na Pravachano Audio Go to Album
2017-01-08 (1841) Haridham Ambrish Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Vadil Pradeshik Santo na Pravachano Audio Go to Album
2017-11-12 (1320) Haridham Ambrish Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Vadil Pradeshik Santo na Pravachano Audio Go to Album
2004-12-24 Karyakarta Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Vadil Pradeshik Santo na Pravachano Audio Go to Album
P.Bhaktipriya Swami Pravachan P.Bhaktipriya Swami Vadil Pradeshik Santo na Pravachano Audio Go to Album
2005-04-09 (0900) Vasanafarm Karyakarta Shibir Morning Session Pravachan 1 H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2004, 2005 Audio Go to Album
2004-12-24 (1200) Haridham Karyakarta Shibir Morning Session Pravachan 2 H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2004, 2005 Audio Go to Album
2005-04-09 (1230) Vasanafarm Karyakarta Shibir Morning Session Pravachan 3 H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2004, 2005 Audio Go to Album
2005-02-20 (1230) Haridham Karyakarta Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2004, 2005 Audio Go to Album
2004-12-24 (1900) Haridham Karyakarta Shibir Evening Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2004, 2005 Audio Go to Album
2005-04-10 (1700) Vasanafarm Karyakarta Shibir Evening Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2004, 2005 Audio Go to Album
2005-04-09 (1100) Vasanafarm Karyakarta Shibir Morning Session Pravachan 2 H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2004, 2005 Audio Go to Album
2004-12-24 (9300) Haridham Karyakarta Shibir Morning Session Pravachan 1 H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2004, 2005 Audio Go to Album
2004-12-25 (1700) Haridham Karyakarta Shibir Evening Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2004, 2005 Audio Go to Album
2005-04-10 (0900) Vasanafarm Karyakarta Shibir Morning Session Pravachan 2 H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2004, 2005 Audio Go to Album
2005-04-10 (0900) Vasanafarm Karyakarta Shibir Morning Session Pravachan 1 H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2004, 2005 Audio Go to Album
2004-12-25 (0930) Haridham Karyakarta Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2004, 2005 Audio Go to Album
2005-04-09 (1900) Vasanafarm Karyakarta Shibir Evening Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2004, 2005 Audio Go to Album
2004-12-26 (0930) Haridham Karyakarta Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2004, 2005 Audio Go to Album
2018-12-09 (1156) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji Sharad Poonam-2018 & Karyakarta Shibir-Dec. 2018 Audio Go to Album
2018-12-09 (0955) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Gordhanbhai (Surat) Gordhanbhai (Surat) Sharad Poonam-2018 & Karyakarta Shibir-Dec. 2018 Audio Go to Album
2018-10-24 (2144) Haridham Sharadpoonam Ambrish Sabha P.Gordhanbhai (Surat) Gordhanbhai (Surat) Sharad Poonam-2018 & Karyakarta Shibir-Dec. 2018 Audio Go to Album
2018-12-09 (1105) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Sharad Poonam-2018 & Karyakarta Shibir-Dec. 2018 Audio Go to Album
2018-10-24 (2107) Haridham Sharadpoonam Ambrish Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Sharad Poonam-2018 & Karyakarta Shibir-Dec. 2018 Audio Go to Album
2018-10-24 (2317) Haridham Sharadpoonam Ambrish Sabha P.Suhrad Swami P.Suhradjivan Swami Sharad Poonam-2018 & Karyakarta Shibir-Dec. 2018 Audio Go to Album
2018-10-24 (2258) Haridham Sharadpoonam Ambrish Sabha P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Sharad Poonam-2018 & Karyakarta Shibir-Dec. 2018 Audio Go to Album
2018-10-24 (2250) Haridham Sharadpoonam Ambrish Sabha P.Vitthal Fuva VitthalDas (P. Fuva) Sharad Poonam-2018 & Karyakarta Shibir-Dec. 2018 Audio Go to Album
2018-10-24 (2221) Haridham Sharadpoonam Ambrish Sabha (Sarvadeshiya Vivek, Dasatva) H.D.H. Hariprasad Swamiji Sharad Poonam-2018 & Karyakarta Shibir-Dec. 2018 Audio Go to Album
2018-10-24 (2015) Haridham Sharadpoonam Ambrish Sabha P.Ujjvalbhai (Junagadh) Ujjvalbhai (Junagadh) Sharad Poonam-2018 & Karyakarta Shibir-Dec. 2018 Audio Go to Album
2018-10-24 (2328) Haridham Sharadpoonam Ambrish Sabha P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Sharad Poonam-2018 & Karyakarta Shibir-Dec. 2018 Audio Go to Album
2018-12-09 (1034) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Krishnabhai Majithia (Mumbai) Krishnabhai Majithia (Mumbai) Sharad Poonam-2018 & Karyakarta Shibir-Dec. 2018 Audio Go to Album
2000-10-10 Ambrish Hall- Vach P.30 H.D.H. Hariprasad Swamiji Nishkami Vartman ane Nishkapatbhav na Vachanamruto Audio Go to Album
2000-02-05 Haridham- Vach M.33 H.D.H. Hariprasad Swamiji Nishkami Vartman ane Nishkapatbhav na Vachanamruto Audio Go to Album
1984-04-01 Haridham- Anirdesh- Guest House- Vach P.76 H.D.H. Hariprasad Swamiji Nishkami Vartman ane Nishkapatbhav na Vachanamruto Audio Go to Album
2002-01-31 Haridham- Vach Antya 33 H.D.H. Hariprasad Swamiji Nishkami Vartman ane Nishkapatbhav na Vachanamruto Audio Go to Album
1989-11-04 Anirdesh- Vach M.33 H.D.H. Hariprasad Swamiji Nishkami Vartman ane Nishkapatbhav na Vachanamruto Audio Go to Album
1998-02-09 (1000) Vasana farm- Vach Antya 12, M.33 H.D.H. Hariprasad Swamiji Nishkami Vartman ane Nishkapatbhav na Vachanamruto Audio Go to Album
2007-11-25 (1000) Haridham Ambrish Shibir Prabhu Na Mathe Bhar H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir Year 2007, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 Audio Go to Album
2015-04-05 (1029) Haridham Ambrish Shibir Sambandh No Mahima H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir Year 2007, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 Audio Go to Album
2017-11-12 (1210) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir Year 2007, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 Audio Go to Album
2012-04-28 (1910) Haridham Ambrish Hall Ambrish Dixa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir Year 2007, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 Audio Go to Album
2011-05-08 (1055) Haridham Harighat Ambrish Shibir Pravachan-1 H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir Year 2007, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 Audio Go to Album
2015-04-05 (1928) Haridham Ambrish Shibir Nishtha & Samp Suhradbhav Ekta H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir Year 2007, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 Audio Go to Album
2017-01-08 (1951) Haridham Ambrish Shibir Sant Ni Anivaryata H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir Year 2007, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 Audio Go to Album
2017-01-08 (1210) Haridham Ambrish Dixa Mantra H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir Year 2007, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 Audio Go to Album
2011-05-08 (1330) Haridham Harighat Ambrish Shibir Pravachan-2 H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir Year 2007, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 Audio Go to Album
2017-01-08 (1105) Haridham Ambrish Dixa Ashish Dasatva, Ambrish Etle H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir Year 2007, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 Audio Go to Album
2012-04-29 (2107) Haridham Harighat Ambrish Shibir Pravachan-1 H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir Year 2007, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 Audio Go to Album
2012-04-29 (2214) Haridham Harighat Ambrish Shibir Pravachan-2 H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir Year 2007, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 Audio Go to Album
2018-10-24 (2221) Haridham Sharadpoonam Ambrish Shibir Sarvadeshiya Vivek, Dasatva H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir Year 2007, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 Audio Go to Album
2012-04-28 (1943) Haridham Ambrish Hall Ambrish Dixa Mantra H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir Year 2007, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 Audio Go to Album
1998-01-14 Bhagvan ane Sant ni Karuna vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-21 Audio Go to Album
1993-01-10 ''Nishtha na 4 Prakar'' vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-21 Audio Go to Album
1997-10-30 Sambandhyog par Gosthi H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-21 Audio Go to Album
2000-04-17 Vach P.27 Nirupan H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-21 Audio Go to Album
1992-08-31 Parvatbhai no Mahima & Yogiji Maharaj nu Varnan H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-21 Audio Go to Album
2000-04-26 Swadhyay-Bhajan nu Mahatva samjavta P.P.Swamishri H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-21 Audio Go to Album
1993-01-18 Swarupnistha & Mahima & Sakarbrahm ni Anivaryata vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-21 Audio Go to Album
1991-12-16 Samyak Nishtha Mate Bhagvadi ni Anivaryata H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-21 Audio Go to Album
1999-09-25 Surdas ane Chaitanya Mahaprabhu vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-21 Audio Go to Album
1992-11-26 Hu Aksharbrahm ae Janpane Jivavu ae ange Gosthi H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-21 Audio Go to Album
1999-04-20 ''Satvik Emotionality'' vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-21 Audio Go to Album
1991-03-26 ''P.P.Swamishri e varnavel 3 Prakar na Darshan'' H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-21 Audio Go to Album
1996-02-05 Sardar Patel na vyaktitva ni vat H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-21 Audio Go to Album
1992-05-06 P.P.Swamishri na Vidyarthi Jeewan ni Vato H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-21 Audio Go to Album
1998-04-04 Bhakto sathe Brahmkilol karta P.P.Swamishri H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-21 Audio Go to Album
1989-01-31 P.P.Swamishri e Swamukhe potana jivan vise kareli Vato H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-20 Audio Go to Album
1990-03-19 ''Nishtha na Bad'' vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-20 Audio Go to Album
1990-01-10 P.P.Swamishri e Smurti Sahit varnavel Bapa na prasango H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-20 Audio Go to Album
1988-11-11 Dev ni Seva Dev jeva Thaine karvi H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-20 Audio Go to Album
1988-11-17 ''Mukto no Mahima ej Jivan'' vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-20 Audio Go to Album
1990-01-19 Pujama Gosthi H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-20 Audio Go to Album
1989-00-00 Kushagra Budhi mate P.P.Swamishri e nirdesh karel 3 Marg H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-20 Audio Go to Album
1988-12-16 ''Lilacharitra Gava e agari ghati che'' vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-20 Audio Go to Album
1990-08-16 ''Ang Pramane Bhakti'' vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-20 Audio Go to Album
1990-07-00 ''Shudh Brahmi Stithi'' vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-20 Audio Go to Album
1990-07-21 Yogiji Maharaj Pratye ni Bhakti nu Varnan karta H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-20 Audio Go to Album
1988-11-26 ''Gopalanand Swami na Dasatva'' vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-20 Audio Go to Album
1990-03-22 Prakaran last ni last vat pramane Bhajan H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-20 Audio Go to Album
1989-04-18 ''Sukhi Thavana 3 Sadhan'' vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-20 Audio Go to Album
1988-09-14 ''Swarupnishth Sevak'' vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-20 Audio Go to Album
1990-11-15 ''Pota Taraf Sadhu Ni Drashti'' te ange kareli Gosthi H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravaani Part-20 Audio Go to Album
1988-07-03 Mumbai- Juhu_ Vach M.12 H.D.H. Hariprasad Swamiji Sankhya na Vachanamruto Audio Go to Album
1985-11-20 Anirdesh_ Vach Antya 8 H.D.H. Hariprasad Swamiji Sankhya na Vachanamruto Audio Go to Album
1985-11-24 Anirdesh-Puja ma Gosthi_ Vach Antya 8 H.D.H. Hariprasad Swamiji Sankhya na Vachanamruto Audio Go to Album
2000-11-17 Vasana- Swadhyayi Sadhako ne_ Vach M.12 H.D.H. Hariprasad Swamiji Sankhya na Vachanamruto Audio Go to Album
1997-04-07 Ambsh Hall- Parivar Sabha_ Vach M.22 H.D.H. Hariprasad Swamiji Sankhya na Vachanamruto Audio Go to Album
1989-01-08 Mumbai-Juhu_Mangal Pravachan_ Vach Antya 8 H.D.H. Hariprasad Swamiji Sankhya na Vachanamruto Audio Go to Album
1985-11-02 (1500) Baroda- Bhaibeej_ Vach Antya 38 H.D.H. Hariprasad Swamiji Sankhya na Vachanamruto Audio Go to Album
1986-09-28 Haridham-Pujama Goshthi_Vach M.50 H.D.H. Hariprasad Swamiji Bhagwan Sathe Priti na Vachanamruto Audio Go to Album
1987-02-06 Anirdesh_Vach Loya 2 H.D.H. Hariprasad Swamiji Bhagwan Sathe Priti na Vachanamruto Audio Go to Album
1983-08-11 (2115) Gyanyagna Hall_Vach M.56 H.D.H. Hariprasad Swamiji Bhagwan Sathe Priti na Vachanamruto Audio Go to Album
1990-03-15 Dumas-Ariwala na Bunglaw par Goshthi_Vach P.56 H.D.H. Hariprasad Swamiji Bhagwan Sathe Priti na Vachanamruto Audio Go to Album
1989-04-22 Anirdesh-Bapore jamya bad_Vach M.50 H.D.H. Hariprasad Swamiji Bhagwan Sathe Priti na Vachanamruto Audio Go to Album
1998-01-27 (2200) Kalak_Vach P.33 H.D.H. Hariprasad Swamiji Bhagwan Sathe Priti na Vachanamruto Audio Go to Album
1985-12-07 Mumbai Parayan_Vach Vadtal 19 H.D.H. Hariprasad Swamiji Bhagwan Sathe Priti na Vachanamruto Audio Go to Album
08 1989-01-11 Kolibharthana- Mangal Pravachan- Vach Antya 38- Parvatbhai ni Nishtha H.D.H. Hariprasad Swamiji Swaroopnistha ane Mahima na Vachanamruto Audio Go to Album
04 2005-07-27 USA- Sarvanaman ma Puja pachi- Vach Antya 21 H.D.H. Hariprasad Swamiji 04 2005-07-27 USA- Sarvanaman ma Puja pachi- Vach Antya 21 Audio Go to Album
01 002-05-08 (0930) Ambsh Hall- Purnahuti Sabha- Vach M.21 H.D.H. Hariprasad Swamiji Swaroopnistha ane Mahima na Vachanamruto Audio Go to Album
07 1988-09-28 Katela- Vach M.42 H.D.H. Hariprasad Swamiji Swaroopnistha ane Mahima na Vachanamruto Audio Go to Album
09 1990-12-26 Anirdesh Puja ma- Vach P.37- Sarvopari vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Swaroopnistha ane Mahima na Vachanamruto Audio Go to Album
06 1997-04-07 Haridham- Parivar Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji Swaroopnistha ane Mahima na Vachanamruto Audio Go to Album
02 2002-05-08 Ambsh Hall- Sabha na Antma- Vach M.21 H.D.H. Hariprasad Swamiji Swaroopnistha ane Mahima na Vachanamruto Audio Go to Album
05 1998-01-27 Kalak- Vach Antya 14 H.D.H. Hariprasad Swamiji Swaroopnistha ane Mahima na Vachanamruto Audio Go to Album
03 2001-06-01 Ambsh Hall- Parivar Sabha- Vach Antya 21 H.D.H. Hariprasad Swamiji Swaroopnistha ane Mahima na Vachanamruto Audio Go to Album
01 1986-09-04 (2100) Kolibharthana- 2nd Sabha- Vach M.13 H.D.H. Hariprasad Swamiji Sambandh na Mahima na Vachanamruto Audio Go to Album
03 1988-07-02 Mumbai- Juhu- Patel Saheb na ghare- Vach M.11 H.D.H. Hariprasad Swamiji Sambandh na Mahima na Vachanamruto Audio Go to Album
04 1986-08-07 Anirdesh- Vach M.47- Khap wada Sadhu ni va H.D.H. Hariprasad Swamiji Sambandh na Mahima na Vachanamruto Audio Go to Album
06 1979-09-29 Baroda- Vach M.13 H.D.H. Hariprasad Swamiji Sambandh na Mahima na Vachanamruto Audio Go to Album
02 1986-02-12 Anirdesh- Puja bad Gosthi- Vach Loya 18 H.D.H. Hariprasad Swamiji Sambandh na Mahima na Vachanamruto Audio Go to Album
05 1982-04-11 Haridham- Mangal Pravachan- Vach M.59 H.D.H. Hariprasad Swamiji Sambandh na Mahima na Vachanamruto Audio Go to Album
2020-01-03 (1845) P.Das Swami P.Das Swami Atmiya Yuva Mahotsav Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (1930) SMVS Mandir Letter P.Tyagvallabh Swami Atmiya Yuva Mahotsav Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (1855) P.Guruji Delhi P.Mukundjivan Swami (Guruji) Atmiya Yuva Mahotsav Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (0925) Vadodara Atmiya Yuva Mahotsav P.Sarvam swami P.Sarvamangal Swami Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (1745) Bhulku Prince-Rajkot Prince (Rajkot) Atmiya Yuva Mahotsav Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (1755) Bhulku Satyaraj (Rajkot) Satyaraj (Rajkot) Atmiya Yuva Mahotsav Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (0920) Vadodara Atmiya Yuva Mahotsav P.Tyag Swami P.Tyagvallabh Swami Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (1044) Vadodara Atmiya Yuva Mahotsav P. Avanishbhai (Mumbai) HINDI Avanishbhai (Mumbai) Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (1830) P.Ashwinbhai Vidhyanagar P.Ashwinbhai (Vidhyanagar) Atmiya Yuva Mahotsav Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (1026) Vadodara Atmiya Yuva Mahotsav P.Kalpeshbhai (Canada) Kalpeshbhai (Canada) Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (1133) Vadodara Atmiya Yuva Mahotsav P.J.P. Nadda (BJP) J. P. Nadda (BJP) Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-05 (1200) Vadodara Atmiya Yuva Mahotsav-P.P.Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-02 (1835) Vadodara Atmiya Yuva Mahotsav Opening Ceromony P.Suresh Bhaiyyaji Joshi (RSS) Suresh Bhaiyyaji Joshi (RSS) Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (1100) Kamleshbhai dixit Bombay Kamleshbhai Dixit (Mumbai) Atmiya Yuva Mahotsav Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (1250) Vadodara Atmiya Yuva Mahotsav P.P.Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (1720) P.Bramvihari Swami P.Brahmavihari Swami Atmiya Yuva Mahotsav Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-04 (1200) Vadodara Atmiya Yuva Mahotsav-P.P.Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmiya Yuva Mahotsav Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (1002) Vadodara Atmiya Yuva Mahotsav P.Shreyasbhai (USA) (ENGLISH) P.Shreyashbhai NJ Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (1030) P.B. Jaybhai Nadiyad Jaybhai (Nadiad) Atmiya Yuva Mahotsav Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (1057) Vadodara Atmiya Yuva Mahotsav P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (1915) P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Atmiya Yuva Mahotsav Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (1200) Vadodara Atmiya Yuva Mahotsav P. Nikhileshwaranandji P.P.Nikhileshwaranandji (Rajkot) Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-03 (1810) P.Jitendradasji Maninagar Jitendradasji (Maninagar) Atmiya Yuva Mahotsav Jan. 2020 Part-1 Audio Go to Album
2020-01-04 (1235) P.Vishva Vallabh Swami P.Vishva Vallabh Swami (Surat) Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
2020-01-04 (1745) P.B.Manibhai Germany Manibhai (Germany) Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
2020-01-05 (0930) P.B.Divyang Ray-USA Divyang Ray Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
2020-01-05 (0900) P.B.Chiragbhai Mehta UK-Vadodara Atmiya Yuva Mahotsav Chiragbhai Mehta (UK) Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
2020-01-04 (1230) P.P.Dwarkeshlalji Maharaj Vadodra P.P.Dwarkeshlalji Maharaj Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
2020-01-04 (1800) P.P.Avdeshanandji Bharat Mata Mandir -Haridwar P.P.Avdeshanandji Bharat Mata Mandir (Haridwar) Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
2020-01-05 (1300) P.P.Sahebji (Vidhyanagar) P.P.Saheb Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
2020-01-04 (1100) Saurabh Patel (Urja Mantri BJP) Saurabh Patel (Urja Mantri BJP) Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
2020-01-05 (1230) Amitbhai Chavda (JPCC) Amitbhai Chavda (JPCC) Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
2020-01-04 (1130) P.B.Krishnabhai Mumbai Krishnabhai Majithia (Mumbai) Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
2020-01-04 (1730) P.Sugney Swami P.Sugneyjivan Swami Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
2020-01-05 (1240) Pareshbhai Dhanani (Congress Pramukh GUJ) Pareshbhai Dhanani Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
2020-01-05 (0930) P.B.Dr.Vijubhai (AVM Principal) Dr. Vijubhai (AVM Principal) Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
2020-01-04 (1815) P.Vrajrajji Maharaj P.P.Vrajrajkumarji Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
2020-01-04 (1845) C.M.Vijaybhai Rupaniji (Gujrat) Vijaybhai Rupaniji (CM-Gujrat) Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
2020-01-04 (1700) P.Gungrahak Swami P.Gungrahak Swami Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
2020-1-04 (0900) Stavanbhai Rajkot Stavanbhai (Rajkot) Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
2020-01-05 (0930) P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Atmiya Yuva Mahotsav : Jan. 2020 Part-2 Audio Go to Album
01 2000-01-02 Haridham- Ambsh Hall- KK Shibir- Purnahuti Sabha- Vach P.32 H.D.H. Hariprasad Swamiji Nirdoshbuddhi na Vachanamruto Audio Go to Album
07 1979-11-09 Vadodara- Vach Loya 12 H.D.H. Hariprasad Swamiji Nirdoshbuddhi na Vachanamruto Audio Go to Album
06 1980-06-21 Dhabadungari- Vach Loya 12 H.D.H. Hariprasad Swamiji Nirdoshbuddhi na Vachanamruto Audio Go to Album
05 1997-12-24 Mumbai- Juhu- Vach P.72 H.D.H. Hariprasad Swamiji Nirdoshbuddhi na Vachanamruto Audio Go to Album
02 2000-10-09 Haridham- Ambsh Hall- Vach P.32 H.D.H. Hariprasad Swamiji Nirdoshbuddhi na Vachanamruto Audio Go to Album
03 1990-03-14 Surat- Ariwala na Bungalow par Gosthi- Vach P.23 H.D.H. Hariprasad Swamiji Nirdoshbuddhi na Vachanamruto Audio Go to Album
08 1990-10-18 Anirdesh- Vach Vadtal 5 H.D.H. Hariprasad Swamiji Nirdoshbuddhi na Vachanamruto Audio Go to Album
04 2005-07-24 USA- Parsipanny- Vach P.72 H.D.H. Hariprasad Swamiji Nirdoshbuddhi na Vachanamruto Audio Go to Album
07 1985-12-16 Anirdesh-Savare 11.00am_Vach P.58 H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmabuddhi ane Priti na Vachanamruto Audio Go to Album
01 1998-01-19 Anirdesh_Bapore Jamya bad_Vach Antya 7 H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmabuddhi ane Priti na Vachanamruto Audio Go to Album
06 Vach P.1 Nirupan H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmabuddhi ane Priti na Vachanamruto Audio Go to Album
04 1999-09-08 Delhi_santo sathe Goshthi_Vach P.1 H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmabuddhi ane Priti na Vachanamruto Audio Go to Album
05 1989-12-18 Mumbai- Juhu-Patel saheb na Ghare Pujama Goshthi_Vach P.1 H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmabuddhi ane Priti na Vachanamruto Audio Go to Album
03 1985-11-23 Anirdesh-Pujama Goshthi_Savare 7.00am_Vach Antya 11 H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmabuddhi ane Priti na Vachanamruto Audio Go to Album
08 1998-09-11 Anirdesh_Vach P.20 H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmabuddhi ane Priti na Vachanamruto Audio Go to Album
09 1990-10-09 Haridham_Rajat dixsha Mahotsav- Mangal Prvchn_Vach P.45 H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmabuddhi ane Priti na Vachanamruto Audio Go to Album
02 1985-11-21 Anirdesh-Pujama Savare 6.45am_Vach Antya 11 H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmabuddhi ane Priti na Vachanamruto Audio Go to Album
01 1992-12-20 Anirdesh- Vach M.28 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 28 nu Nirupan Audio Go to Album
04 1997-03-13 Matheran- Vach M.28 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 28 nu Nirupan Audio Go to Album
05 1997-04-12 Bhaktibaug_KK Mtg- Savare- Vach M.28 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 28 nu Nirupan Audio Go to Album
03 1997-02-25 Netrang Mandire- Vach M.28 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 28 nu Nirupan Audio Go to Album
07 1997-04-13 (0900) Haridham_KK Shibir- Vach M.28 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 28 nu Nirupan Audio Go to Album
10 2001-10-14 Haridham- Ambsh Hall- Vach M.28 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 28 nu Nirupan Audio Go to Album
06 1997-04-12 Bhaktibaug_KK Mtg- Sanje- Vach M.28 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 28 nu Nirupan Audio Go to Album
08 2001-07-24 USA- Parsipanny- Puja ma Gosthi- Vach M.28 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 28 nu Nirupan Audio Go to Album
09 2001-07-26 USA- Connecticut Puja ma Gosthi- Vach M.28 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 28 nu Nirupan Audio Go to Album
02 1995-07-31 Netrang- Vach M.28 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 28 nu Nirupan Audio Go to Album
1999-01-23 Ambsh Hall- Parivar Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 3 Audio Go to Album
1996-01-24 Anirdesh- Pujama Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 3 Audio Go to Album
1996-01-02 (0845) Ambsh Hall- Parivar Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 3 Audio Go to Album
1999-11-05 (1100) Anirdesh- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 3 Audio Go to Album
2001-10-13 Ambsh Hall- Parivar Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 3 Audio Go to Album
2000-08-19 (1700) Columbus- Uva Shibir- 2nd Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 3 Audio Go to Album
2001-07-28 USA- Connecticut- Rameshbhai na gare Puja ma Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 3 Audio Go to Album
2000-08-19 (0900) Columbus- Uva Shibir- 1st Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 3 Audio Go to Album
2003-11-02 (2030) Haridham- KK Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 3 Audio Go to Album
1997-03-14 Matheran- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 3 Audio Go to Album
2008-08-29 Haridham Ambsh Hall- Parivar Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 3 Audio Go to Album
1999-01-23 Ambsh Hall- Parivar Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1996-01-24 Anirdesh- Pujama Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1985-11-28 Anirdesh- Pujama Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 to 3 Audio Go to Album
1991-12-02 Kevadiya- 51 Uvako ne Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 to 3 Audio Go to Album
1991-04-02 Anirdesh- Pujama Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 to 3 Audio Go to Album
1991-03-05 Anirdesh- Pujama Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1996-01-02 (0845) Ambsh Hall- Parivar Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1992-11-25 Haridham- BhaktiBaug- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1999-11-05 (1100) Anirdesh- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1992-12-19 Anirdesh- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
2001-10-13 Ambsh Hall- Parivar Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1994-03-21 Ambrish Hall- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1995-10-30 Pokono- Anupam Mission ma Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
2000-08-19 (1700) Columbus- Uva Shibir- 2nd Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1994-03-20 (2100) Ambsh Hall- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1995-01-01 (0930) Ambsh Hall- Parivar Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1991-04-16 (0800) Surat Dhansukhbhai na ghare- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1980-08-06 Haridham_Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1988-04-28 Toronto- Manubhai na ghare Puja ma- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1994-08-05 (0730) Ambsh Hall- Parivar Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
2001-07-28 USA- Connecticut- Rameshbhai na gare Puja ma Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1988-09-30 Katela- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1987-12-11 Anirdesh- Pujama Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
2000-08-19 (0900) Columbus- Uva Shibir- 1st Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1991-03-31 Haridham- Ambsh Shibir- Mangal Pravachan- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
2003-11-02 (2030) Haridham- KK Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1997-03-14 Matheran- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1990-03-08 Baroda- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1989-11-15 (0930) Haridham Parivar Shibir- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
2008-08-29 Haridham Ambsh Hall- Parivar Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1988-03-24 Anirdesh- Pujama Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 To 3 Audio Go to Album
1991-12-02 Kevadiya- 51 Uvako ne Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 2 Audio Go to Album
1992-11-25 Haridham- BhaktiBaug- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 2 Audio Go to Album
1992-12-19 Anirdesh- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 2 Audio Go to Album
1994-03-21 Ambrish Hall- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 2 Audio Go to Album
1995-10-30 Pokono- Anupam Mission ma Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 2 Audio Go to Album
1994-03-20 (2100) Ambsh Hall- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 2 Audio Go to Album
1995-01-01 (0930) Ambsh Hall- Parivar Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 2 Audio Go to Album
1991-04-16 (0800) Surat Dhansukhbhai na ghare- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 2 Audio Go to Album
1994-08-05 (0730) Ambsh Hall- Parivar Sabha- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 2 Audio Go to Album
1991-03-31 Haridham- Ambsh Shibir- Mangal Pravachan- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 2 Audio Go to Album
1985-11-28 Anirdesh- Pujama Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 Audio Go to Album
1991-04-02 Anirdesh- Pujama Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 Audio Go to Album
1991-03-05 Anirdesh- Pujama Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 Audio Go to Album
1980-08-06 Haridham_Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 Audio Go to Album
1988-04-28 Toronto- Manubhai na ghare Puja ma- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 Audio Go to Album
1988-09-30 Katela- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 Audio Go to Album
1987-12-11 Anirdesh- Pujama Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 Audio Go to Album
1990-03-08 Baroda- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 Audio Go to Album
1989-11-15 (0930) Haridham Parivar Shibir- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 Audio Go to Album
1988-03-24 Anirdesh- Pujama Gosthi- Vach M.41 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na Vachanamrut 41 nu Nirupan Part 1 Audio Go to Album
1990-10-15 Anirdesh- Vach P.6 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran na Vachanamrut 6 nu Nirupan Audio Go to Album
1998-03-21 Anirdesh- Bapore jamya bad- Vach P.6 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran na Vachanamrut 6 nu Nirupan Audio Go to Album
1998-03-23 (1000) Vasana- Vach P.6 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran na Vachanamrut 6 nu Nirupan Audio Go to Album
1999-08-17 Pokono_Vach P.6 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran na Vachanamrut 6 nu Nirupan Audio Go to Album
1990-10-14 Anirdesh- Vach P.6_ Nirdoshbuddhi & Avyakt H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran na Vachanamrut 6 nu Nirupan Audio Go to Album
2002-11-17 (1000) Haridham- Parivar Sabha- Vach P.6 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran na Vachanamrut 6 nu Nirupan Audio Go to Album
1990-10-13 Anirdesh- Pujama_Vach P.6- Vivek-Avivek H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran na Vachanamrut 6 nu Nirupan Audio Go to Album
1982-06-11 Haridham_Vach P.44 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 50 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
2007-11-09 Haridham- Ambrish Hall- Diwali_Vach M.50 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 50 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1994-10-30 Haridham_Vach Antya 5 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 50 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
2000-02-24 Haridham_Vach Antya 5 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 50 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1980-06-14 Baroda_Vach P.44 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 50 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1989-12-08 Haridham_Vach M.50 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 50 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1996-04-15 Delhi_Vach P.44 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 50 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1988-09-19 Anirdesh_Vach M.50 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 50 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1983-08-11 (2115) Haridham- Gyanyagna Hall_Vach M.56.37 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 37 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1983-08-12 (0800) Haridham- Gyanyagna hall ma sabha_Vach M.37 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 37 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1988-06-25 Haridham- Gyanyagna Hall_Vach M.37 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 37 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1984-08-09 (1230) Anirdesh_Vach Antya 35 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 37 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1984-08-08 Anirdesh_Vach M.37 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 37 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1984-01-24 Haridham_Bapore_Vach M.37 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 37 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1984-01-24 Haridham_Savare_Vach M.37 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 37 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
2005-07-28 USA- Sarvanaman ma Puja bad- Vach P.24 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
2005-07-29 USA- Edison Gosthi- Vach P.24 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1986-02-12 Anirdesh Puja ma Gosthi- Vach Loya.18 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
2002-05-06 (2100) Haridham- Sadhak Shibir-Vach M.13 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1993-09-09 (0800) BhaktiBaug- Parivar Sabha- Vach P.24 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1998-09-11 Haridham- Ambsh Hall- Vach M.13 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
2002-05-07 (2030) Haridham- Sadhak Shibir- Vach M.13 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
2002-05-06 (1000) Haridham- Sadhak Shibir- Vach M.13- Dahapan & Bhodpan vise H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
2003-05-04 Ambsh Hall- Pragatya din nimite Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
Anirdesh Puja ma Gosthi- Vach P.24 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1992-05-09 Haridham- Vach M.13 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
1985-11-12 (2230) Anirdesh- Vach M.13 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Madhya Prakaran na 13 ane tene anurup Vachanamruto nu Nirupan Audio Go to Album
Parimal - 8_2 - Suhrad Samrat Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 8. Suhrad Samrat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 8_1 - Suhrad Samrat Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 8. Suhrad Samrat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 5_3 - Sevak Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 5. Sevak Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 5_2 - Sevak Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 5. Sevak Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 5_1 - Sevak Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 5. Sevak Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 6_6 - Sambandh Ej Sahaj Anand P.Sarvatit Swami 6. Sambandh Ej Sahaj Anand Audio Go to Album
Parimal - 6_4 - Sambandh Ej Sahaj Anand P.Sarvatit Swami 6. Sambandh Ej Sahaj Anand Audio Go to Album
Parimal - 6_3 - Sambandh Ej Sahaj Anand P.Sarvatit Swami 6. Sambandh Ej Sahaj Anand Audio Go to Album
Parimal - 6_5 - Sambandh Ej Sahaj Anand P.Sarvatit Swami 6. Sambandh Ej Sahaj Anand Audio Go to Album
Parimal - 6_1 - Sambandh Ej Sahaj Anand P.Sarvatit Swami 6. Sambandh Ej Sahaj Anand Audio Go to Album
Parimal - 6_2 - Sambandh Ej Sahaj Anand P.Sarvatit Swami 6. Sambandh Ej Sahaj Anand Audio Go to Album
Parimal - 10_3 - Saras Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 10. Saras Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 10_1 - Saras Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 10. Saras Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 10_2 - Saras Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 10. Saras Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 4_1 - Adwitiya Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 4. Adwitiya Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 4_2 - Adwitiya Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 4. Adwitiya Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 4_3 - Adwitiya Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 4. Adwitiya Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 11_7 - Pragat Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 11. Pragat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 11_3 - Pragat Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 11. Pragat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 11_2 - Pragat Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 11. Pragat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 11_5 - Pragat Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 11. Pragat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 11_1 - Pragat Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 11. Pragat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 11_4 - Pragat Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 11. Pragat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 11_6 - Pragat Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 11. Pragat Ek Sahajanand Audio Go to Album
Saras Ek Sahajanand - Bhajan Gaurav Bangia Saras Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 3_4 - Sarvopari Ek Sahajanand - Krupa Nidhan P.Sugneyjivan Swami 3. Sarvopari Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 3_5 - Sarvopari Ek Sahajanand - Swaroop Darshan P.Sugneyjivan Swami 3. Sarvopari Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 3_1 - Sarvopari Ek Sahajanand - Samrat Vibhu P.Sugneyjivan Swami 3. Sarvopari Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 3_2 - Sarvopari Ek Sahajanand - Samrat Vibhu P.Sugneyjivan Swami 3. Sarvopari Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 3_3 - Sarvopari Ek Sahajanand - Samrat Vibhu P.Sugneyjivan Swami 3. Sarvopari Ek Sahajanand Audio Go to Album
Bhoolku Prathana Samirbhai Thakkar Saras Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 2_4 - Vivek Nidhi Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 2. Viveknidhi Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 2_3 - Vivek Nidhi Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 2. Viveknidhi Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 2_1 - Vivek Nidhi Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 2. Viveknidhi Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 2_5 - Vivek Nidhi Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 2. Viveknidhi Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 2_2 - Vivek Nidhi Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 2. Viveknidhi Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 7_2 - Nirdoshbuddhi Nu Swaroop Etle J Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 7. Nirdoshbuddhi Nu Swaroop Etle J Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 7_4 - Nirdoshbuddhi Nu Swaroop Etle J Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 7. Nirdoshbuddhi Nu Swaroop Etle J Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 7_3 - Nirdoshbuddhi Nu Swaroop Etle J Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 7. Nirdoshbuddhi Nu Swaroop Etle J Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 7_1 - Nirdoshbuddhi Nu Swaroop Etle J Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 7. Nirdoshbuddhi Nu Swaroop Etle J Sahajanand Audio Go to Album
Mangal Prathana P.Premswaroop Swami Saras Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 9_1 - Karuna Nidhi Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 9. Karuna Nidhi Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 9_3 - Karuna Nidhi Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 9. Karuna Nidhi Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 9_2 - Karuna Nidhi Ek Sahajanand P.Sarvatit Swami 9. Karuna Nidhi Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 1_2 - Pragatya Pranesh Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 1. Pragatya Pranesh Ek Sahajanand Audio Go to Album
Parimal - 1_1 - Pragatya Pranesh Ek Sahajanand P.Sugneyjivan Swami 1. Pragatya Pranesh Ek Sahajanand Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Prabodhjivan Swami P.Prabodhjivan Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
2004-12-12 (1000) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-30 (0930) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
2004-12-13 (1000) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
2004-12-22 (0900) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-07 (0830) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Paramanandbhai P.Paramanandbhai Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Brahamvihari Swami P.Brahmavihari Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Sarvatit Swami P.Sarvatit Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
2004-12-08 (0830) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-09 (0930) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-11 (0930) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Brahamvihari Swami P.Brahmavihari Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Niranjan Swami P.Niranjan Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Bhaktipriya Swami Pravachan 1 P.Bhaktipriya Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Shrutiprakash Swami P.Shrutiprakash Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Shantubhai (USA) Shantubhai (USA) Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Bhaktipriya Swami Pravachan 2 P.Bhaktipriya Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Viral Swami P.Viral Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Kishanji NJ Kishanji NJ Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
2004-12-14 (1000) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Suchetan Swami P.Suchetan Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
2004-12-28 (0900) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Praneshbhai (Sarthi) P.Praneshbhai (Sarthi) Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
2004-12-06 (2030) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Evening Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Shantubhai (USA) Shantubhai (USA) Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Kishanji NJ Kishanji NJ Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Brahamvihari Swami P.Brahmavihari Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Viral Swami P.Viral Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Shrutiprakash Swami P.Shrutiprakash Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Suchetan Swami P.Suchetan Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Sarvatit Swami P.Sarvatit Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 2 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Bhaktipriya Swami Pravachan 2 P.Bhaktipriya Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Brahamvihari Swami P.Brahmavihari Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Niranjan Swami P.Niranjan Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Bhaktipriya Swami Pravachan 1 P.Bhaktipriya Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Paramanandbhai P.Paramanandbhai Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Praneshbhai (Sarthi) P.Praneshbhai (Sarthi) Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
Haridham Ambrish Hall Amrut Sinchan Swadhyay Shibir P.Prabodhjivan Swami P.Prabodhjivan Swami Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 3 Audio Go to Album
2004-12-12 (1000) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-30 (0930) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-13 (1000) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-22 (0900) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-07 (0830) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-08 (0830) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-09 (0930) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-11 (0930) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-14 (1000) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-28 (0900) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2004-12-06 (2030) Haridham Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Evening Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Amrut Sinchan Swadhyay Shibir Dec. 2004 Part 1 Audio Go to Album
2015-06-12 Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir P.Brahamvihari Swami P.Brahmavihari Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-10 Haridham Ambrish Hall Ambrish Dixa Vidhi H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-11 (1800) Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir Evening Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2005-06-12 (1900) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Evening Session Pravachan 2 H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-11 Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir P.Maheshbhai Gadhvi Maheshbhai Gadhvi Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2005-06-12 Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-11 (1000) Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2015-06-12 Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2005-06-12 Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-11 Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir P.Brahamvihari Swami P.Brahmavihari Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-11 Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-11 Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir P.Nirmal Swami P.Nirmal Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2005-06-12 (1700) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Evening Session Pravachan 1 H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2005-06-12 (1000) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Morning Session H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-11 Ambrish Shibir 01 P. Chinmayswami P.Chinmay Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
2004-01-11 Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Ambrish Shibir-Jan. 2004 & Karyakarta Shibir-June 2005 Audio Go to Album
1986-07-06 Je Chu Te TU Chu H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1986-07-06 Je Chu Te TU Chu H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1984-08-21 Gosthi H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-08-00 Sarasta & Mukto Nu Varnan H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-08-00 Seva & Mahima ni vat H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-07-28 Vividh Adhyatmik Sthiti nu Varnan H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-01-05 Krupadhara H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1986-00-00 Atmabuddhi & Priti vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1986-04-17 Darshan, Sambandh, Prarabdh Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1986-02-19 Panch Bhavanao vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1986-06-15 Prabhudasbhai Na Prasango H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1985-04-24 Kharekhara Dikra Banvani Suj Api H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1986-00-00 Apde Pote Sukhi Thavu che H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1985-04-28 Manav-Bhakt-Ekantik-Param Ekantik Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1986-00-00 Sangeet & Bhakti Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1985-05-17 Bhakt Tarike Ni Khot Batavi H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1986-06-20 Miyaji & Ratanji Ni Vat H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-17 Audio Go to Album
1986-01-05 Krupadhara H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1985-01-31 P.B.Bhagatji Na Gunanuvad H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-09-21 Kevad Prabhu Taraf Najar vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1989-12-15 Sachi Motap Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-08-23 Prabhu Ruduj Kare che H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1989-00-00 Krupadhara H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-12-11 Kundali Ni Jagruti H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-00-00 Atmabuddhi & Priti vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-01-17 Prabhu Na Thai Ne Jivava Na Muda H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1988-00-00 Atmabhudhi & Priti No Tafavat H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1988-00-00 Sadhke Aa Bhavanathi Jivavanu chhe H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-12-28 Katha Kare..Pan Aa Deh Te Hu Nahi H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-04-17 Darshan, Sambandh, Prarabdh Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-00-00 Ang Pramane Vichar H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-06-00 Bapa Na Vakhatnu Vividh Thal Nu Varnan H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-07-24 Ekantiko ne Gosthi H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-10-20 Mahima Na Stage H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-09-03 Adhar Ekaj Prabhuno H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-00-00 Priti, Vishwas & Ang vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-02-19 Panch Bhavanao vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1989-12-16 Punya-Prarabdh Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1988-02-19 Namta Rehavanu H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-12-15 Murti, Atmiyata Nu Varnan H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-02-17 Prabhu Ni Rhaday Bhavana H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-12-25 P.Prem Swamiji Na Gun, Aras-Paras Otprotata H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1985-01-25 Vasantpanchmi- Katha Kare Kirtan Kare ee Vat Samjavi H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-03-19 Prabhu Na Bade, Gamtama vartava vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-02-26 Prabhudasbhai & 9 Mitro ni Ekta H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-06-15 Prabhudasbhai Na Prasango H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-10-24 Atmiyta Easy Nathi H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-12-29 Atmiya Kutumb Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1985-04-24 Kharekhara Dikra Banvani Suj Api H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1988-12-10 Akshar MahaMukto Na Gun H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-09-04 Viprit Paristhiti e Akshardham no Highway H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-00-00 Apde Pote Sukhi Thavu che H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-12-29 Durlabh Ma Durlabh Satsang H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-10-05 Swarupnishtha & Mahima vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-05-26 Viprit Paristhiti ma Saralta H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-10-21 Akshardhamnu Sukh H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1985-04-28 Manav-Bhakt-Ekantik-Param Ekantik Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-07-06 Je Chu Te TU Chu H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-12-25 P.Prem Swamiji Na Gun, Prabhu Na Bal Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-00-00 Sangeet & Bhakti Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1985-05-17 Bhakt Tarike Ni Khot Batavi H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1986-06-20 Miyaji & Ratanji Ni Vat H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1988-02-23 M-50 Pramane Priti Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-06-27 Satsang ni Sachi Suj & Kashiba ni Vat H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1984-07-27 Suhradbhav ni Anivaryata vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1989-11-22 Satubhai Sathe, Divyabhav Nu Varnan H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1985-02-16 Bahya-Antar Drasti Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1987-00-00 Surya Ne Surya Manva A Nishtha H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1985-01-14 Makarsankranti- Dosh No Bhar Nahi, Prapti No Mahima H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 to 19 Audio Go to Album
1985-01-31 P.B.Bhagatji Na Gunanuvad H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1984-08-21 Gosthi H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1984-08-00 Sarasta & Mukto Nu Varnan H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1984-08-00 Seva & Mahima ni vat H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1984-12-15 Murti, Atmiyata Nu Varnan H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1984-12-25 P.Prem Swamiji Na Gun, Aras-Paras Otprotata H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1985-01-25 Vasantpanchmi- Katha Kare Kirtan Kare ee Vat Samjavi H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1984-07-28 Vividh Adhyatmik Sthiti nu Varnan H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1984-12-25 P.Prem Swamiji Na Gun, Prabhu Na Bal Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1985-02-16 Bahya-Antar Drasti Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1985-01-14 Makarsankranti- Dosh No Bhar Nahi, Prapti No Mahima H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-16 Audio Go to Album
1984-00-00 Ang Pramane Vichar H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1984-06-00 Bapa Na Vakhatnu Vividh Thal Nu Varnan H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1984-07-24 Ekantiko ne Gosthi H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1984-00-00 Priti, Vishwas & Ang vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1984-02-17 Prabhu Ni Rhaday Bhavana H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1984-02-26 Prabhudasbhai & 9 Mitro ni Ekta H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1984-05-26 Viprit Paristhiti ma Saralta H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1984-06-27 Satsang ni Sachi Suj & Kashiba ni Vat H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1984-07-27 Suhradbhav ni Anivaryata vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-15 Audio Go to Album
1989-12-15 Sachi Motap Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1989-00-00 Krupadhara H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-12-11 Kundali Ni Jagruti H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1988-00-00 Atmabhudhi & Priti No Tafavat H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1988-00-00 Sadhke Aa Bhavanathi Jivavanu chhe H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1989-12-16 Punya-Prarabdh Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1988-02-19 Namta Rehavanu H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-12-29 Atmiya Kutumb Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1988-12-10 Akshar MahaMukto Na Gun H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-12-29 Durlabh Ma Durlabh Satsang H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1988-02-23 M-50 Pramane Priti Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1989-11-22 Satubhai Sathe, Divyabhav Nu Varnan H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1986-09-21 Kevad Prabhu Taraf Najar vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-08-23 Prabhu Ruduj Kare che H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-01-17 Prabhu Na Thai Ne Jivava Na Muda H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1986-12-28 Katha Kare..Pan Aa Deh Te Hu Nahi H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1986-10-20 Mahima Na Stage H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-09-03 Adhar Ekaj Prabhuno H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-03-19 Prabhu Na Bade, Gamtama vartava vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-10-24 Atmiyta Easy Nathi H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-09-04 Viprit Paristhiti e Akshardham no Highway H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1986-10-05 Swarupnishtha & Mahima vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1986-10-21 Akshardhamnu Sukh H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1986-07-06 Je Chu Te TU Chu H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
1987-00-00 Surya Ne Surya Manva A Nishtha H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-18 Audio Go to Album
Anirdesh_Vach P.67 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
Haridham-Ambsh Hall- Parivar Sabha- Vach P.67 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
Haridham_Vach P.76 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
USA- Chicago_Sapowadiya Saheb na ghare Gosthi- Vach P.67 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
Surat- Kolibharthana- Vach P.67 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
Anirdesh_Vach P.67 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
USA- Sarvanaman ma Puja pachi- Vach P.58 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
2000-04-17 Satubhai sathe Goshthi_Vach P.27 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
2000-03-24 (0915) Vasana- Ada Bhavan_Vach P.37 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
2000-03-21 (0915) Anirdesh_Vach P.27 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
1995-03-15 Anirdesh_Hindi ma_ Vach P.37 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
2005-07-15 Canada_Vach P.37 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
2007-01-23 Haridham- Vasantpanchami- KK Sabha_Vach P.27 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
2004-10-07 Haridham- Ambsh Hall Parivar Sabha_Vach P.37 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
2000-04-02 Goregaon- Pranesh na Swadham din nimite_Vach P.37 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
2004-10-14 Goregaon_Vach P.37 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
1999-05-31 (0900) USA- Columbus Ambrish Shibir_Vach P.27 H.D.H. Hariprasad Swamiji ShriGadhada Pratham Prakaran na Vachanamrut 27,37 nu Nirupan Audio Go to Album
1979-03-31 Haridham_Vach P.37 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
2003-05-11 Vasana_Vaishak sud 10 nimite_Vach P.37 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
2005-08-08 USA- Houston_Vach P.27 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
2002-09-26 London_Vach P.37 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
Vasana- Ada Bhavan_Vach P.37 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Gadhada Pratham Audio Go to Album
1990-11-29 Anirdesh- Vach K.9 Gosthi H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Kariyani Audio Go to Album
1998-05-28 Netrang_Haridham Parivar Sabha- Savare- Vach K.12 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Kariyani Audio Go to Album
1986-02-14 Anirdesh- Vach K.10 Gosthi H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Kariyani Audio Go to Album
1979-05-02 Hanfeshwar- Vach K.12 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Kariyani Audio Go to Album
1988-09-28 Katela Vach K.7 par Gosthi H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Kariyani Audio Go to Album
1986-06-29 Surat- Kanjibhai na gare- Mangal Pravachan- Vach K.9 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Kariyani Audio Go to Album
1987-10-09 Anand_Bhopubhai na gare- Vach K.9 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Kariyani Audio Go to Album
1986-06-26 Ahmedabad- Naroda- Vach K.10 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vach Kariyani Audio Go to Album
2004-12-03 Haridham Atmiya Youth Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
2003-01-03 Haridham Atmiya Youth Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
2004-12-04 Haridham Atmiya Youth Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
2004-12-03 Haridham Atmiya Youth Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
2004-12-05 Haridham Atmiya Youth Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
2003-01-04 Haridham Atmiya Youth Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
2003-01-04 Haridham Atmiya Youth Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
2003-01-03 Haridham Atmiya Youth Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
2003-01-05 Haridham Atmiya Youth Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmiya Youth Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Santubhai (USA) Shantubhai (USA) Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Praneshbhai (Sarthi) P.Praneshbhai (Sarthi) Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Nirmal Swami P.Nirmal Swami Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Jayantibhai (CANADA) Jayantibhai (Canada) Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Gunjanbhai Gunjanbhai Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Dave Saheb P.Dave Saheb Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
Haridham Karyakarta Shibir P.Brahamvihari Swami P.Brahmavihari Swami Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
05 Haridham Karyakarta Shibir P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
2003-01-12 Haridham Karyakarta Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
2003-01-11 Haridham Karyakarta Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
2003-01-11 Haridham Karyakarta Shibir Morning Session Sabha na ante Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
2003-01-11 Haridham Karyakarta Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-Jan. 2003 Audio Go to Album
2010-09-28 Haridham Swagat Sabha ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2008-03-16 Haridham Swagat Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2010-07-05 USA Swagat Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2008-08-28 Haridham Swagat Sabha ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2010-07-05 USA Swagat Sabha P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2011-09-24 Haridham Swagat Sabha P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2010-07-05 USA Swagat Sabha ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2011-09-24 Haridham Swagat Sabha ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2009-09-16 Haridham Swagat Sabha ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2010-09-28 Haridham Swagat Sabha P.Suhradjivan Swami P.Suhradjivan Swami Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2008-03-16 Haridham Swagat Sabha ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
11 2011-09-24 Haridham Swagat Sabha P.Suhradjivan Swami P.Suhradjivan Swami Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
2005-10-01 Haridham Swagat Sabha ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Videsh Vicharan Bad Swagat Sabha na Pravachano Audio Go to Album
12 Gurubhakti Mahotsav Sabha P. P.Manishanandswamiji P. P.Manishanandswamiji Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
11 Gurubhakti Mahotsav Sabha P. P.Mai Dharmacharya (Nadiad) P. P.Mai Dharmacharya (Nadiad) Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
10 Gurubhakti Mahotsav Sabha P.Bhagyeshbhai Zaa Bhagyeshbhai Zaa Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
09 Gurubhakti Mahotsav Sabha P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
08 Gurubhakti Mahotsav Sabha P.Chinmay Swami P.Chinmay Swami Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
07 Gurubhakti Mahotsav Sabha P.Nirmal Swami P.Nirmal Swami Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
06 Gurubhakti Mahotsav Sabha P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
05 Gurubhakti Mahotsav Sabha P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
04 2003-11-30 Gurubhakti Mahotsav Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
03 2003-11-29 Gurubhakti Mahotsav Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
02 2003-11-28 Gurubhakti Mahotsav Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
01 2003-11-28 Gurubhakti Mahotsav Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Gurubhakti Mahotsav-2003 Audio Go to Album
2018-03-04 Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir 06_P.Milindbhai (Sarbhan) Milindbhai (Sarbhan) Karyakarta Shibir (Madhya Guj.)-Mar 04, 2018 Audio Go to Album
2018-03-04 Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir 01_P.Harisharan Swami P.Harisharan Swami Karyakarta Shibir (Madhya Guj.)-Mar 04, 2018 Audio Go to Album
2018-03-04 Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir 03_P.Balvantbhai(Samoj) Balvantbhai (Samoj) Karyakarta Shibir (Madhya Guj.)-Mar 04, 2018 Audio Go to Album
2018-03-04 Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir 02_P.Jugalbhai (Mumbai) Jugalbhai (Mumbai) Karyakarta Shibir (Madhya Guj.)-Mar 04, 2018 Audio Go to Album
2018-03-04 Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir 08_P.Prabodhjivan Swami P.Prabodhjivan Swami Karyakarta Shibir (Madhya Guj.)-Mar 04, 2018 Audio Go to Album
2018-03-04 Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir 04_P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Karyakarta Shibir (Madhya Guj.)-Mar 04, 2018 Audio Go to Album
2018-03-04 Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir 07_P.Brahamvihari Swami P.Brahmavihari Swami Karyakarta Shibir (Madhya Guj.)-Mar 04, 2018 Audio Go to Album
2018-03-04 Haridham Ambrish Hall Madhya Gujarat Karyakarta Shibir 05_P.Chintan Swami P.Chintan Swami Karyakarta Shibir (Madhya Guj.)-Mar 04, 2018 Audio Go to Album
2018-05-24 (2132) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Vach G P 1 H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Apr. & May. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-05-25 (2127) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Nishtha Vach G P 27 H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Apr. & May. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-04-03 (2146) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Vach G P 27 H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Apr. & May. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-04-24 (2154) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Apr. & May. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-04-03 (0730) Haridham After Shangar Aarti H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Apr. & May. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-04-05 (2116) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Vach G P 1 H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Apr. & May. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-04-25 (1115) Haridham Yogiprarthana Hall Vaishakh Sud 10 Sabha Nishtha Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Apr. & May. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-05-12 (2006) Haridham Ambrish Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-25 (2143) Haridham Ramnavami Ambrish Sabha Sambandh No Mahima H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-25 (2105) Haridham Ramnavami Ambrish Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-25 (2028) Haridham Ramnavami Ambrish Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-05-12 (1927) Haridham Ambrish Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-05-12 (1931) Haridham Ambrish Sabha P.Milindbhai (Sarbhan) Milindbhai (Sarbhan) Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-25 (1912) Haridham Ramnavami Ambrish Sabha P.Gungrahak Swami P.Gungrahak Swami Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-25 (1947) Haridham Ramnavami Ambrish Sabha P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-25 (1923) Haridham Ramnavami Ambrish Sabha P.Jaybhai (Nadiad) Jaybhai (Nadiad) Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-05-12 (2203) Haridham Ambrish Sabha P.P.Swamiji Sant Ni Anivaryata H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-25 (2138) Haridham Ramnavami Ambrish Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-25 (2023) Haridham Ramnavami Ambrish Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Ambrish Shibir-Mar, May 2018 Audio Go to Album
2018-03-30 (2141) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Swadhyay Bhajan H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-18 (2145) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Nishtha Vise H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-19 (0730) Haridham After Shangar Aarti H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-22 (0730) Haridham After Shangar Aarti H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-29 (2154) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-30 (2236) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-23 (2122) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Vach G P 1 H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-23 (2220) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-02-04 (2053) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-21 (2145) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Vach G P 1 H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-02-01 (0730) Haridham After Shangar Aarti H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-03-19 (2146) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Nishtha H.D.H. Hariprasad Swamiji 2018 - Feb. & Mar. Haridham Sabha Audio Go to Album
2018-04-22 (1012) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (1123) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (1056) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (1132) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha Nishtha, Vach G P 61 H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (0919) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Ujjvalbhai (Junagadh) Ujjvalbhai (Junagadh) Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (1244) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (0940) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (0908) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (1257) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
2018-04-22 (0937) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Karyakarta Sabha-Apr. 22, 2018 Audio Go to Album
14 2004-03-05 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir Morning Session ma Sabha na ante Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
13 2004-03-05 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
12 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
11 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir P.Kothari Swami.mp3 H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
10 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
09 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
08 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir Morning Session Sabha na ante Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
07 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir P.Guruprasad Swami H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
06 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir P.Brahamvihari Swami P.Brahmavihari Swami Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
05 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir P.Paragbhai Mumbai Paragbhai Mumbai Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
04 2004-03-04 Vasna Farm Ada Bhavan Karyakarta Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
03 2004-03-03 Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
02 2003-12-07 Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Morning Session Sabha na ante Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
01 2003-12-07 Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Karyakarta Shibir-2003,2004 Audio Go to Album
01 2003-05-15 Vadodara Vastu Poojan nimite Gosthi H.D.H. Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
13 2006-12-23 Haridham Ambrish Dixavidhi nimite Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
12 2006-05-21 Haridham Ambrish Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
11 2006-05-21 Haridham Karyakarta Sabha Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
10 2006-04-13 Mumbai Kandivali Mandir Ambrish Bhkto ne Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
09 2006-05-07 Mumbai Goregaon Mandir na Bhoomi Poojan nimite Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
08 2006-05-16 Haridham Parivar Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
07 2006-05-15 Haridham Parivar Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
06 2006-05-14 Haridham Parivar Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
05 2006-05-14 Haridham Parivar Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
04 2006-05-13 Haridham Parivar Shibir Evening Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
03 2006-05-13 Haridham Parivar Shibir Morning Session ma Krupa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
02 2004-11-30 Haridham Gyanyagna Deri Murti na Patotsav nimite Prarthana H.D.H. Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
01 2003-05-15 Vadodara Vastu Poojan nimite Gosthi H.D.H. Hariprasad Swamiji Year 2003 to 2006 Pravachans Audio Go to Album
06 1991-09-21 Haridham Gyanyagna Hall-Fakirkaka ne 6th Lesson H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Brahmvidya na 7 Paath Audio Go to Album
10 1984-11-05 Krupa na 3 Lakshan Vise H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
09 1984-08-04 Mul Vruti ane Avyakta vise H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
08 1984-04-07 Motapurush Ekantiko Matej Ave chhe e vise H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
07 1984-03-28 Bhin Ang Vada sathe Maitri vise H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
06 1984-02-24 Priti Na Lakshano vise H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
05 1984-02-23 Maan na Vidh Vidh Prakaar vise H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
04 1984-01-20 Atma ne Sukhi Karvano Tharav vise H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
03 1983-12-06 Aksharbrahm ni Sevabhakti vise H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-13 Audio Go to Album
02 1983-10-14 Purva na Sanskar ni Vat H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-13 Audio Go to Album
01 1983-10-13 Adhyatmik Swadharm vise H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-13 Audio Go to Album
121983-09-20PrabhunaBalviseH.D.H.HariprasadSwamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
11 1983-09-06 Satsang ane Sant ni Anivaryata vise H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
10 1983-09-06 Jivdasha ane Sadhak Avastha vise H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
09 1983-09-04 Evolution vise H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
08 1983-08-08 Brahm Latka kare Brahm Sathe e vise H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-13 Audio Go to Album
07 1983-08-08 P.Satubhai na Janmadine Gosthi H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
061983-08-06PrabhuPremniDharaChheeviseH.D.H.Hariprasad Swamiji.mp3 H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
051983-05-11SaraltaEjSambandhviseH.D.H.HariprasadSwamiji.mp3 H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-13 Audio Go to Album
041983-00-00PritiviseH.D.H.HariprasadSwamiji.mp3 H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
031983-00-00PrabhupratyeniNishthaviseH.D.H.HariprasadSwamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
021983-00-00DoubleMind&DualLifeviseH.D.H.HariprasadSwamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
011983-00-00KathaVartanoSakshatkarkarvoeviseH.D.H.HariprasadSwamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani-13 Audio Go to Album
07 1991-09-22 Haridham Gyanyagna Hall-Fakirkaka ne 7th Lesson H.D.H.Hariprasad Swamiji.mp3 H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
06 1991-09-21 Haridham Gyanyagna Hall-Fakirkaka ne 6th Lesson H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Brahmvidya na 7 Paath Audio Go to Album
05 1991-09-16 London-Ashishbhai na Ghare Fakirkaka ne 5th Lesson H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
04 1991-08-27 USA-Dallas Fakirkaka ne 4th Lesson H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
03 1991-08-22 USA-San Francisco Ashokbhai na Ghare Fakirkaka ne 3rd Lesson H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
02 1991-08-19 USA-Los Angeles Hiteshkumar na Ghare Fakirkaka ne 2nd Lesson H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
01 1991-08-18 USA-Los Angeles Dr. Dineshbhai na Ghare Fakirkaka ne 1st Lesson H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
11 2012-01-28 Haridham Vasant Panchami Karyakarta Sabha ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji.mp3 H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
10 2011-02-08 (1205) Haridham Vasant Panchami Karyakarta Sabha ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji.mp3 H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
09 2011-02-08 (1000) Haridham Vasant Panchami Karyakarta Sabha P.Das Swami.mp3 P.Das Swami Audio Go to Album
08 2010-01-20 (0730) Haridham Vasant Panchami Prarthana H.D.H.Hariprasad Swamiji.mp3 H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
07 2007-01-23 Haridham Vasant Panchami Karyakarta Shibir P.Sarvamangal Swami.mp3 P.Sarvamangal Swami Vasant Panchami Pravachans Audio Go to Album
06 2007-01-23 Haridham Vasant Panchami Karyakarta Shibir P.Bhaktipriya Swami.mp3 P.Bhaktipriya Swami Audio Go to Album
05 2007-01-23 (0800) Haridham Vasant Panchami Prarthana H.D.H.Hariprasad Swamiji.mp3 H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
04 2007-01-23 (1700) Haridham Vasant Panchami Karyakarta Shibir ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji.mp3 H.D.H. Hariprasad Swamiji Vasant Panchami Pravachans Audio Go to Album
03 2007-01-23 (0900) Haridham Vasant Panchami Karyakarta Shibir ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji.mp3 H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
02 2006-02-02 (0830) Haridham Vasant Panchami Prarthana H.D.H.Hariprasad Swamiji.mp3 H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
01 2005-02-13 (1000) Haridham Vasant Panchami Sabha ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji.mp3 H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
16 2013-01-06 (2130) Vidyanagar Pragatyotsav Sabha ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji.mp3 H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
15 2013-01-06 (2040) Vidyanagar Pragatyotsav Sabha P.Purushottam Rupala.mp3 Purushottam Rupala Audio Go to Album
14 2013-01-06 (2028) Vidyanagar Pragatyotsav Sabha P.M.S.Bitta Sing.mp3 M.S.Bitta Sing Audio Go to Album
13 2013-01-06 (2010) Vidyanagar Pragatyotsav Sabha P.P.Saheb.mp3 P.P.Saheb Audio Go to Album
12 2013-01-06 (1823) Vidyanagar Pragatyotsav Sabha P.Bhaktipriya Swami.mp3 P.Bhaktipriya Swami Audio Go to Album
11 2013-01-06 (1753) Vidyanagar Pragatyotsav Sabha P.Sarvamangal Swami.mp3 P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album
10 2012-05-01 (1213) Haridham Yogiprarthana Hall Vaishakh Sud 10 Sabha ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji.mp3 H.D.H. Hariprasad Swamiji Atmiya Parv-2012 & 2013 Audio Go to Album
09 2012-05-01 (1152) Haridham Yogiprarthana Hall Vaishakh Sud 10 Sabha P.Niranjan Swami.mp3 P.Niranjan Swami Atmiya Parv-2012 & 2013 Audio Go to Album
08 2012-05-01 (1143) Haridham Yogiprarthana Hall Vaishakh Sud 10 Sabha P.Das Swami.mp3 P.Das Swami Audio Go to Album
07 2012-01-08 Karjan Suvarna Tula Sabha P.Milindbhai (Sarbhan).mp3 Milindbhai (Sarbhan) Audio Go to Album
06 2012-01-08 Karjan Pragatyotsav Sabha P.Tyagvallabh Swami.mp3 P.Tyagvallabh Swami Audio Go to Album
05 2012-01-08 Karjan Pragatyotsav Sabha P.Sarvamangal Swami.mp3 P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album
04 2012-01-08 Karjan Pragatyotsav Sabha ashish H.D.H.Hariprasad Swamiji.mp3 H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
03 2012-01-08 Karjan Pragatyotsav Sabha P.P.Saheb.mp3 P.P.Saheb Audio Go to Album
02 2012-01-08 Karjan Pragatyotsav Sabha P.Narendrabhai Modi (CM-Guj).mp3 Narendrabhai Modi Audio Go to Album
01 2012-01-08 Karjan Pragatyotsav Sabha P.Manibhai (Germany) Manibhai (Germany) Atmiya Parv-2012 & 2013 Audio Go to Album
02 2007-02-13 Haridham Amrish Hall Sabha P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Haridham Amrish Hall Sabha Audio Go to Album
04 2007-12-29 Haridham Karyakarta Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Haridham Amrish Hall Sabha Audio Go to Album
13 2011-02-03 Haridham Sabha P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami 13/13 Audio Go to Album
10 2009-08-30 USA Parsippany Jal Jhilani Ekadashi Sabha P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Haridham Amrish Hall Sabha Audio Go to Album
06 2008-03-22 Haridham Ambrish Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Haridham Amrish Hall Sabha Audio Go to Album
01 2004-12-08 Haridham Sabha P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Haridham Amrish Hall Sabha Audio Go to Album
08 2009-05-23 Ubharat Vakta Karyakarta Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Audio Go to Album
07 2008-07-00 USA Columbus Ambrish Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Audio Go to Album
12 2010-07-10 USA Philadelphia Ambrish Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Audio Go to Album
03 2007-03-00 Surat Karyakarta Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Audio Go to Album
11 2009-09-05 USA Parsippany Sabha P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Audio Go to Album
09 2009-07-19 Canada Toronto Ambrish Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Audio Go to Album
05 2008-01-31 Haridham Karyakarta Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Audio Go to Album
2003-07-27 1039 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
10 2003-07-26 1132 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
09 2003-07-25 1302 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
08 2003-07-25 1036 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
07 2003-07-24 2111 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
06 2003-07-06 1230 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
05 2003-07-06 1000 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
04 2003-07-05 2230 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
03 2003-07-05 1850 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
02 2003-07-05 1030 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
01 2003-07-04 1900 Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Canada & Parivar Shibir-USA 2003 Audio Go to Album
14 2003-11-02 (0930) Haridham Ambrish Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
13 2003-11-02 (0930) Haridham Ambrish Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Audio Go to Album
12 2003-11-02 (2030) Haridham Karyakarta Meeting Evening Session H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
11 2003-11-02 (1730) Haridham Karyakarta Meeting Evening Session H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
10 2003-11-02 (1130) Haridham Ambrish Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
09 2003-11-02 (0900) Haridham Ambrish Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
08 2003-05-08 (2130) Haridham Atmiya Yuva Sangh Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
07 2003-05-08 (0930) Haridham Atmiya Yuva Sangh Shibir H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
06 2003-03-16 (1930) Haridham Ambrish Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
05 2003-03-16 (1930) Haridham Ambrish Shibir P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
04 2003-03-16 (1930) Haridham Ambrish Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
03 2003-03-16 (1930) Haridham Ambrish Shibir Evening Session H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
02 2003-03-16 (1630) Haridham Ambrish Shibir Afternoon Session H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
01 2003-03-16 (1000) Haridham Ambrish Shibir Morning Session H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Ambrish Shibir-Mar, Nov & Yuva Sangh Shibir-May 2003 Audio Go to Album
03 2010-11-05 (1115) Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
14 2014-10-24 (1142) Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Gordhanbhai (Surat) Gordhanbhai (Surat) Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
13 2014-10-24 (1055) Haridham Annakoot Utsav Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
12 2014-10-24 (1046) Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
11 2012-11-14 Haridham Annakoot Utsav Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
10 2012-11-14 Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Divyesh Zala Divyesh Zala Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
09 2012-11-14 Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
08 2012-11-14 Haridham Annakoot Sabha Dr.Upendra (Mumbai) Dr. Upendra (Mumbai) Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
07 2012-11-14 Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Chinmay Swami P.Chinmay Swami Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
06 2011-10-27 Haridham Annakoot Utsav Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
05 2010-11-06 (1211) Haridham Annakoot Utsav Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
04 2010-11-06 (1000) Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
03 2010-11-06 (1000) Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
02 2010-11-06 (1000) Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
01 2010-11-06 (1000) Haridham Annakoot Utsav Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Annakoot Utsav-2010 to 2014 Audio Go to Album
13 2014-10-23 (2112) Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
12 2014-10-23 (1035) Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
11 2012-11-28 (1125) Haridham Dev Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
10 2012-11-13 Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 03 H.D.H. Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
09 2012-11-13 Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 02 H.D.H. Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
08 2012-11-13 Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji 01 H.D.H. Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
07 2012-11-12 Haridham Kali Chaudash Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
06 2012-11-12 Haridham Kali Chaudash Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
05 2012-11-08 (2000) Mumbai Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
04 2011-10-26 Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
03 2010-11-04 (1115) Haridham Diwali Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
02 2010-11-04 (1111) Haridham Kali Chaudash Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
01 2010-11-03 (1051) Haridham Vagh Baaras Sabha H.D.H.Hariprasad Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji Diwali-2010 to 2014 Audio Go to Album
2006-05-24-Vaishakh Vad -12,Yogi Bapa no Pragatya din_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
2005-11-30 GuruBhakti Patotsav din_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
2005-06-03 Vaishakh Vad -12 Yogi Bapa no Pragatya din,_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1990-06-03 Vaishakh Vad -12,Yogi Bapa no Pragatya din,Herishberg H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1980-09-13 Nana Thakorji Na Pratistha Dine Prathna H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1987-03-10 Chapaiya Shrijimaharaj na Pragatya sthane H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
2006-02-02 Vasantpanchmi_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1983-01-09-Posh Vad-11, Yogi Bapa no swadhamgaman din_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
2007-01-23 Vasant Panchami_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham (08:00) H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1981-03-02 Prathna At Gondal Mandir H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1988-05-13-Vaishakh Vad -12,Yogi Bapa no Pragatya din Berhmingham H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1986-06-09 ManavaderMandir No Pratishtha Din_Manavadar H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
2004-11-30 GuruBhakti Patotsav din_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1999-03-31 Chapaiya Shrijimaharaj na Pragatya sthane H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1981-06-15 P.Kothariswami No Pragatya din-Haridham H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1998-02-01 VasantPanchmi,_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1984-01-03 Dhaba dungri H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
2000-02-10 Vasant Panchmi_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
1998-02-17 Netrang H.D.H. Hariprasad Swamiji Shri Thakorji ne Prarthana Audio Go to Album
13 2011-10-11 (2334) Haridham Sharadpoonam Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
03 2010-10-22 (2100) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Audio Go to Album
06 2011-10-11 (2123) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Suhrad Swami P.Suhradjivan Swami Audio Go to Album
07 2011-10-11 (2140) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Audio Go to Album
09 2011-10-11 (2215) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Harisharan Swami P.Harisharan Swami Audio Go to Album
05 2010-10-22 (2100) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Suhrad Swami P.Suhradjivan Swami Audio Go to Album
12 2011-10-11 (2328) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Suhrad Swami P.Suhradjivan Swami Audio Go to Album
08 2011-10-11 (2200) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Suhrad Swami P.Suhradjivan Swami Audio Go to Album
01 2010-10-22 (2100) Haridham Sharadpoonam Sabha (Krupa ashish from Trivendrum) H.D.H. Hariprasad Swamiji Sharadpoonam-2010 & 2011 Audio Go to Album
02 2010-10-22 (2100) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Shrutiprakash Swami P.Shrutiprakash Swami Audio Go to Album
11 2011-10-11 (2321) Haridham Sharadpoonam Sabha P.N.V.Patel N.V.Patel Audio Go to Album
10 2011-10-11 (2251) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Brahamvihari Swami P.Brahmavihari Swami Sharadpoonam-2010 & 2011 Audio Go to Album
04 2010-10-22 (2100) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Kothari Swami P.Kothari Swami Audio Go to Album
2010-08-05_Swabhav nahi pan sambandh_P.Brahmvihari Swami_1 P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-06-20_London-Atmiya Yuva Shibir-3rd Session_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-08-09_Swadhyay ane Bhajan_P.Brahmvihari Swami_2 P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2009-07-04_Germany Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-06-15_East London-Sabha_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-08-07_Swabhav nahi pan sambandh_P.Brahmvihari Swami_3 P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-04-04_Houston-Karya Karta Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2009-00-00_London-Parayan_P.Brahmvihari Swami_2 P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2009-00-00_London-Parayan_P.Brahmvihari Swami_1 P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-08-03_Khap ane Garaj_P.Brahmvihari Swami-1 P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-08-11_Swadhyay ane Bhajan_P.Brahmvihari Swami_4 P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-08-04_Khap ane Garaj_P.Brahmvihari Swami-2 P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2009-11-01 (1000) Ambrish Shibir-Harighat_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-08-08_Swadhyay ane Bhajan_P.Brahmvihari Swami_1 P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-08-10_Swadhyay ane Bhajan_P.Brahmvihari Swami_3 P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-06-25_P. Kothari Swami No Pragatyadin_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-06-10_London-Atmiya Yuva Shibir-3rd Session_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
2010-08-06_Swabhav nahi pan sambandh_P.Brahmvihari Swami_2 P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-6 Audio Go to Album
13 2011-02-03 (1630) Haridham Parivar Shibir P.Harisharan Swami P.Harisharan Swami Audio Go to Album
23 2011-02-04 (2030) Haridham Parivar Shibir P.Vitthal Fuva VitthalDas (P. Fuva) Audio Go to Album
24 2011-02-04 (2030) Haridham Parivar Shibir P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami Audio Go to Album
21 2011-02-04 (2030) Haridham Parivar Shibir P.Acharya Swami P.Acharya Swami Feb 2011 Haridham Parivar Shibir Part 2 Audio Go to Album
14 2011-02-03 (1630) Haridham Parivar Shibir P.Maitrijivan Swami P.Maitrijivan Swami Audio Go to Album
17 2011-02-04 (0900) Haridham Parivar Shibir P.Dave Saheb P.Dave Saheb Audio Go to Album
18 2011-02-04 (0900) Haridham Parivar Shibir P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Feb 2011 Haridham Parivar Shibir Part 2 Audio Go to Album
16 2011-02-04 (0900) Haridham Parivar Shibir P.Surhad Swami P.Suhradjivan Swami Audio Go to Album
20 2011-02-04 (0900) Haridham Parivar Shibir P.Parmanandbhai P.Paramanandbhai Audio Go to Album
15 2011-02-03 (1630) Haridham Parivar Shibir P.Premswaroop Swami P.Premswaroop Swami Audio Go to Album
19 2011-02-04 (0900) Haridham Parivar Shibir P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Feb 2011 Haridham Parivar Shibir Part 2 Audio Go to Album
22 2011-02-04 (2030) Haridham Parivar Shibir P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Audio Go to Album
1990-08-05 (1700) Haridham Gyanyagna Deri Hall Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-04-08 (1230) Haridham Gyanyagna Deri Hall Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-12-02 (0900) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-12-01 (0930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-08-05 (0900) Haridham Gyanyagna Deri Hall Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-12-01 (0900) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-12-03 (0700) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-08-05 (0700) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-04-08 (0700) Haridham Gyanyagna Deri Hall Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-12-01 (1700) Haridham Ambrish Dixa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-12-02 (0000) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-04-08 (1630) Haridham Gyanyagna Deri Hall Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-12-03 0900) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-04-08 (0930) Haridham Gyanyagna Deri Hall Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-12-02 (2100) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2008-06-00 Columbus 03 - Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2008-06-00 Columbus 02 - Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2010-07-09 USA Philadelphia P.P. Swamiji - Ambarish Diksha Vidhi H.D.H. Hariprasad Swamiji 2010 Ambarish Shibir Audio Go to Album
2010-07-10 USA Philadelphia Ambrish Shibir P.P. Swamiji - 2 H.D.H. Hariprasad Swamiji 2010 Ambarish Shibir Audio Go to Album
2008-06-00 Columbus 01 - Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2010-07-10 USA Philadelphia Ambrish Shibir P.P. Swamiji - 1 H.D.H. Hariprasad Swamiji 2010 Ambarish Shibir Audio Go to Album
2009-03-15 (1000) Haridham Harigath Ambrish Sabha_10 P.P. Swamiji H.D.H. Hariprasad Swamiji 2009 Ambrish Sabha Audio Go to Album
2008-03-22 (1935) Haridham Ambrish Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2008-03-23 (1313) Haridham Ambrish Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2008-06-00 Columbus 04 - Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2008-03-23 (1016) Haridham Ambrish Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2008-10-14 (1305) Haridham Ambrish Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Sabha Audio Go to Album
2009-11-01(1000) Haridham Harighat Ambrish Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji 2009 Ambrish Sabha Audio Go to Album
2010-07-11 USA Philadelphia Ambrish Shibir P.P.Swamiji - 3 H.D.H. Hariprasad Swamiji 2010 Ambarish Shibir Audio Go to Album
2008-10-14 (0955) Haridham Ambrish Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji 2008 Ambrish Sabha Audio Go to Album
1993-10-09 (0000) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1993-10-10 (0000) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1993-02-26 (2030) Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1993-02-28 (0900) Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1993-10-09 (0930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1993-10-08 (2100) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1993-02-27 (0800) Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1993-10-10 (0930) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1993-02-27 (1700) Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1996-01-19 Chikhali Ambrish Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji 1996 Ambrish Sabha Audio Go to Album
1993-02-27 (1000) Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1993 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2009-05-01_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-19_Swaroopnishtha Parayan-Ahmedabad_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-04-26_02_Navapura-Ahmedabad_Ambrish Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-04-29_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-04-28_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-23_Ubharat-Vakta Karya Karta Shibir-2nd Session_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-06-09_Mt. Abu-Vakta Karya Karta Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-04-27_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-03_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-15_Swaroopnishtha Parayan-Ahmedabad_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-18_Swaroopnishtha Parayan-Ahmedabad_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-13_Swaroopnishtha Parayan-Ahmedabad_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-02_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-04-30_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-21_Swaroopnishtha Parayan-Ahmedabad_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
2009-05-16_Swaroopnishtha Parayan-Ahmedabad_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami- 5 Audio Go to Album
1983-12-25 (1900) Ubhrat Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji Ubharat Shibir 1983 Audio Go to Album
1983-12-26 (0600) Ubhrat Shibir Mngal Pravachan H.D.H. Hariprasad Swamiji Ubharat Shibir 1983 Audio Go to Album
1983-12-26 (1300) Ubhrat Shibir Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji Ubharat Shibir 1983 Audio Go to Album
1983-12-27 (0600) Ubhrat Shibir Mangal Pravachan H.D.H. Hariprasad Swamiji Ubharat Shibir 1983 Audio Go to Album
1983-12-27 (1200) Ubhrat Shibir Purnahuti Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji Ubharat Shibir 1983 Audio Go to Album
05_ 1981-06-16 P.Kothari Swamiji na Pragatya dine_ Gun-Ashirwad H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
09_ 1981------- Deh na Rog & Suhradbhav vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
01_ 1981-05-08 Aawaran bhedwa ni vat H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
06_ 1981-07-11 Swaruplakshi & Lokpradhan jivan vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
07_ 1981-08-23 Janmasthmi- Shree Krushna & Sevakbhav vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
03_ 1981-05-14 Saralta vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
04_ 1981-06-16 P.Kothari Swamiji na Pragatya dine_ Sambandh vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
08_ 1981-10-10 Tran prakaar na sukh vise H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
02_ 1981-05-11 Vishwas & Mahima par vat H.D.H. Hariprasad Swamiji Paardarshi Paravani- 7 Audio Go to Album
2007-10-10_Abu-Haridham Parivar Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album
2008-03-02_Junagadh_P.Sarvam Swami_2 P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album
2008-08-31_Haridham Ambrish Hall-Karya Karta Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album
2009-01-01_Baroda-Atmiya Amrut Mahotsav_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album
2008-04-13_Haridham-Vakta Karya Karta Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album
2008-03-02_Junagadh_P.Sarvam Swami_1 P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album
2007-10-21_Haridham-Dasara Karya Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album
2008-03-22 (1830) Haridham Ambrish Hall-Ambrish Sabha_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album
2007-12-28_Haridham-Karya Karta Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album
2008-03-02_Junagadh_P.Sarvam Swami_3 P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album
2009-02-15 (1100) Haridham-Atmiya Amrut Mandir-Karya Karta Sabha_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album
2008-11-23 (0930) Haridham-Ambrish Ahibir Hall-Karya Karta Sabha_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album
2008-05-04 (1037) Haridham-Ambrish Hall-Karya Karta Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album
1989-05-15 (0800) Haridham Ambrish Shibir VS 10 H.D.H. Hariprasad Swamiji 1989 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-01-31 (1000) Haridham Vasantpanchami Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-02-02 (0000) Haridham Ambrish Shibir Mangal Pravachan H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1989-05-14 Haridham Ambrish Shibir Mangal Pravachan H.D.H. Hariprasad Swamiji 1989 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-01-31 (0600) Haridham Vasant Panchami Ambrish Dixa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-02-02 (2030)Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1989-05-14 (1900) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1989 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1989-05-13 (0630) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1989 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1989-05-14 (0900) Haridham Ambrish Shibir Ambrish Dixa Ashish H.D.H. Hariprasad Swamiji 1989 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1989-05-13 (0900) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1989 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1989-05-14 (1100) Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1989 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-01-31 (2030) Haridham Vasantpanchami Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-02-01 (0930)Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-02-01 (2030)Haridham Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-01-31 (2230) Haridham Vasantpanchami Ambrish Shibir H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
1990-02-01 (0000) Haridham Ambrish Shibir Mangal Pravachan H.D.H. Hariprasad Swamiji 1990 Ambrish Shibir Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Vijubhai NY Dr. Vijubhai (AVM Principal) English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Divyangbhai NJ Divyang Ray English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Shreyashbhai NJ P.Shreyashbhai NJ English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Shaileshbhai MD Dr. Shaileshbhai MD English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Amarbhai (Canada) Amarbhai (Canada) English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Ojasbhai NJ Ojasbhai NJ English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Poorvadarshi (Canada) P.Poorvadarshi Canada English Pravachan-2 Audio Go to Album
2014-08-24 Mumbai Kandivali Mandir Sunday Sabha P.Manibhai (Germany) Manibhai (Germany) English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Prabhusheelbhai NJ P.Prabhusheelbhai NJ English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Dr.Lance Durret Dr. Lance Durret English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Nareshbhai (Canada) Nareshbhai (Canada) English Pravachan-2 Audio Go to Album
1997-09-06 (1900) Germany Berlin P.Manibhai's Home Murtipratishtha Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Samdarshibhai (Canada) P.Samdarshibhai Canada English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Vickybhai Chicago Vickybhai Chicago English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Chiragbhai Thakkar NJ Chiragbhai Thakkar NJ English Pravachan-2 Audio Go to Album
1998-09-04 Germany Berlin P.Manibhai's Home Vach G P 16 Nirupan H.D.H. Hariprasad Swamiji English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Pushpakbhai NJ P.Pushpakbhai NJ English Pravachan-2 Audio Go to Album
2010-08-13 USA Yuva Shibir P.Anandbhai NJ Anandbhai NJ English Pravachan-2 Audio Go to Album
2016-07-28_P. Sarvamngalswami_04 P.Sarvamangal Swami Atmiya Satsang Parayan-2016 Vadodara Audio Go to Album
2016-07-29_P. Sarvamngalswami_05 P.Sarvamangal Swami Atmiya Satsang Parayan-2016 Vadodara Audio Go to Album
2016-07-27_P. Sarvamngalswami_03 P.Sarvamangal Swami Atmiya Satsang Parayan-2016 Vadodara Audio Go to Album
2016-07-30_P. Sarvamngalswami_06 P.Sarvamangal Swami Atmiya Satsang Parayan-2016 Vadodara Audio Go to Album
2016-07-26_P. Sarvamngalswami_02 P.Sarvamangal Swami Atmiya Satsang Parayan-2016 Vadodara Audio Go to Album
2016-07-25_P. Sarvamngalswami_01 P.Sarvamangal Swami Atmiya Satsang Parayan-2016 Vadodara Audio Go to Album
2015-05-08 (1157) Haridham Yogiprarthana Hall Sabha P.Tyagvallabh Swami (HINDI) P.Tyagvallabh Swami 2015 May Sabha Audio Go to Album
2015-05-10 (2132) Mumbai Goregaon Atmiya Dham Atmiya Parva Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji 2015 May Atmiya Parva Mumbai Audio Go to Album
2015-05-10 (2117) Mumbai Goregaon Atmiya Dham Atmiya Parva Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami 2015 May Atmiya Parva Mumbai Audio Go to Album
2015-05-10 (1957) Mumbai Goregaon Atmiya Dham Atmiya Parva Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 2015 May Atmiya Parva Mumbai Audio Go to Album
2015-05-07 (1857) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha Dasatva H.D.H. Hariprasad Swamiji 2015 May Karyakarta Sabha Audio Go to Album
2015-07-31 Gurupoonam Ashish Sandesh H.D.H. Hariprasad Swamiji 2015 Gurupoonam Audio Go to Album
2015-05-07 (1840) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami 2015 May Karyakarta Sabha Audio Go to Album
2015-05-07 (1730) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Tyagvallabh Swami P.Tyagvallabh Swami 2015 May Karyakarta Sabha Audio Go to Album
2015-05-09 (1858) Haridham Yogiprarthana Hall Videsh Prasthan Sabha Dasatva H.D.H. Hariprasad Swamiji 2015 May Sabha Audio Go to Album
2015-05-07 (1754) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha P.Vitthal Fuva VitthalDas (P. Fuva) 2015 May Karyakarta Sabha Audio Go to Album
2015-05-08 (1218) Haridham Yogiprarthana Hall Sabha Sant Ni Anivaryata (HINDI) H.D.H. Hariprasad Swamiji 2015 May Sabha Audio Go to Album
1998-11-02_Shikshapatri Parayan-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1999-05-23_A.Hall Ambrish Shibir-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1999-05-13_Dhola Murti Pratistha-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1995-10-18_Ambrish-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1995-04-18_Vani-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1995-05-04_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1991-08-25_RakshaBandhan-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1999-05-01_Zadeswar-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
2001-06-17_Nishkapat-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1997-12-00_Atmiya Din-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1999-04-04_Chhappya Yatra-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1989-07-29_Nishkapat-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1994-05-23_Original Birthday-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1995-05-03_Hindi-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
2000-11-26_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1994-10-30_P.Bhaktiswami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1997-03-10_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1996-12-30_YUVA Shibir (Hindi)-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
2000_11-26_Ambrish Shibir-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1997-04-04_P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1999-01-30_Bhoolku Shibir-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1996-03-31_A.Hall.(Hindi)-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
1993-09-11_Khadan Mavtar-P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami 01 Audio Go to Album
2004-03-05 Vasanafarm Karyakarta Shibir Kartaharta H.D.H. Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2001-07-04 USA Sarvanaman ma Vach Panchala 4 H.D.H. Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
1998-08-15 (2100) USA Ambrish Shibir Vach Jetl 5 Kartaharta H.D.H. Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2002-10-30 (0900) Haridham Ambrish Hall Pariwar Sabha Vach Jetl 4 H.D.H. Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2005-07-13 Canada Vach Jetl 5 H.D.H. Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2001-07-10 (1830) USA Princeton Vach Jetl 5 Kartaharta H.D.H. Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2006-09-29 Goa Haridham Parivar Shibir Dashera Kartaharta H.D.H. Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
1999-04-04 (2030) Chappiya Spacial Train Kartaharta H.D.H. Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2006-11-03 (2100) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Sabha Kartaharta H.D.H. Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
1999-07-04 (1200) USA Parsippany Yuva Shibir Vach Jetl 5 Kartaharta H.D.H. Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2003-08-26 USA Parsipaany Mandir Kartaharta H.D.H. Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2005-02-20 (1030) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Kartaharta H.D.H. Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2005-11-20 (1930) Haridham Ambrish Hall Ambrish Shibir Kartaharta H.D.H. Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2002-10-09 (0900) Haridham Ambrish Hall Pariwar Sabha Vach Jetl 5 Kartaharta H.D.H. Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
2001-10-14 (0930) Haridham Ambrish Hall Karyakarta Shibir Kartaharta H.D.H. Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
1999-07-01 USA Edison After Pooja Vach Jetl 5 Kartaharta H.D.H. Hariprasad Swamiji Kartaharta Ek Sahajanand Audio Go to Album
10 2014-10-07 (2222) Haridham Sharadpoonam Sabha Pravachan 01 H.D.H. Hariprasad Swamiji Sharadpoonam-2012 & 2014 Audio Go to Album
12 2014-10-07 (2347) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Bhaktipriya Swami P.Bhaktipriya Swami Audio Go to Album
04 2012-10-29 (2200) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Gordhanbhai (Surat) Gordhanbhai (Surat) Audio Go to Album
06 2012-10-29 (2248) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Shrutiprakash Swami P.Shrutiprakash Swami Audio Go to Album
02 2012-10-29 (2108) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Milindbhai (Sarbhan) Milindbhai (Sarbhan) Audio Go to Album
05 2012-10-29 (2224) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Audio Go to Album
07 2012-10-29 (2315) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Vitthal Fuva VitthalDas (P. Fuva) Audio Go to Album
03 2012-10-29 (2135) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Chinmay Swami P.Chinmay Swami Audio Go to Album
11 2014-10-07 (2249) Haridham Sharadpoonam Sabha Pravachan 02 H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
09 2014-10-07 (2113) Haridham Sharadpoonam Sabha H.D.H. Hariprasad Swamiji Audio Go to Album
08 2012-10-29 (2342) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Kothari Swami P.Kothari Swami Audio Go to Album
01 2012-10-29 (2101) Haridham Sharadpoonam Sabha P.Gungrahak Swami P.Gungrahak Swami Audio Go to Album
2016-08-12 P Sarvamswami P.Sarvamangal Swami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-13 P Chiintanswami P.Chintan Swami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-23 P Sarvamswami P.Sarvamangal Swami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-25 P Sarvamswami P.Sarvamangal Swami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-30 P Sarvamswami P.Sarvamangal Swami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-29 P Harisharanswami P.Harisharan Swami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-09-01 P Sarvamswami P.Sarvamangal Swami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-11 P Sarvamswami P.Sarvamangal Swami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-26 P Sarvamswami P.Sarvamangal Swami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-10 P Praneshbhai P.Praneshbhai (Sarthi) Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-31 P Sarvamswami P.Sarvamangal Swami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-21 P Sarvamswami P.Sarvamangal Swami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-27 P Anandsagarswami P.Anandsagar Swami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-31 P Guruprasadswami P.Guruprasad Swami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-22 P Premswami P.Premswaroop Swami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-20 P Sarvamswami P.Sarvamangal Swami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-24 P Sarvamswami P.Sarvamangal Swami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2016-08-19 P Sarvamswami P.Sarvamangal Swami Surat Parayan 2016 Audio Go to Album
2005-02-00_Karyakarta Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2007-00-00_Abu Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2007-07-00_Mumbai Parayan P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2009-01-00_AAM Suvarna Tula Prathna P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2008-07-00_Swadhyay Shibir_01-P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2009-01-23_Haridham Karyakarta Sabha P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2004-03-00_Karya Karta Shibir Vasana_P.Kothariswami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2004-12-00_Amrutshinchan Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2006-10-08_Karyakarta Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2006-11-24_P.Kothariswami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2005-11-20_Ambrish Shibir P.Kothariswami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2006-02-05_Upasana Mahotsav P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2007-02-25_Ambrish Shibir P.Kothariswami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2003-01-11_Karya Karta Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2008-01-31_Karyakarta Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2009-03-21_Vadodara Shivam Party Plot P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2008-07-00_Swadhyay Shibir _02-P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2006-05-00_Haridham Yogi Ashram Sabha P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2008-03-21_Holi Vadodara P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2005-08-27_Surat Parayan P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2006-11-19_P.Kothariswami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2010-06-25_Haridham P.Kothari Swami Pragatyadin P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2010-10-22_Haridham Sharadpoonam Karyakarta Meeting P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2004-12-00_Swadhyay Shibir_01 P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2010-10-22_Sharadpoonam Sabha P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2010-07-25_Gurupoonam Sabha P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2007-07-00_Swadhyay Shibir P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2008-10-14 (0930) Haridham Ambrish Sabha P.Kothari Swami P.Kothari Swami P.Kothari Swami Pravachan Audio Go to Album
2015-04-18 (2208) Vidhyanagar Atmiya Vidhya Dham Yuva Sabha Sant Ni Anivaryata, Vani Ma Vivek H.D.H. Hariprasad Swamiji 2015 April Sabha Audio Go to Album
2015-05-05 (1130) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Shibir Dasatva Brahmbhave Bhajan Priti H.D.H. Hariprasad Swamiji 2015 May Parivar Shibir Audio Go to Album
2015-04-15 (2118) Haridham Yogiprarthana Hall Sabha Hath Maan Irsha H.D.H. Hariprasad Swamiji 2015 April Sabha Audio Go to Album
2015-03-11 (1731) Haridham Yogiprarthana Hall Haridham Parivar Sabha Dasatva & YM Nu Darshan H.D.H. Hariprasad Swamiji 2015 March Sabha Audio Go to Album
2015-03-27 (2138) Haridham Yogiprarthana Hall Sabha Nishtha & Vachanamrut Pratham 1 H.D.H. Hariprasad Swamiji 2015 March Sabha Audio Go to Album
2015-04-28 (2049) Asoj Vaishakh Sud 10 Kirtan Aradhana P.Brahamvihari Swami P.Brahmavihari Swami 2015-04-28 Vaishakh Sud 10 Kirtan Aradhana Audio Go to Album
2015-03-30 (2142) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Sabha Garibai & Smabandhyog H.D.H. Hariprasad Swamiji 2015 March Sabha Audio Go to Album
2015-04-28 (2218) Asoj Vaishakh Sud 10 Kirtan Aradhana Yogya Aahar Vihar, Vivek H.D.H. Hariprasad Swamiji 2015-04-28 Vaishakh Sud 10 Kirtan Aradhana Audio Go to Album
2015-05-06 (2245) Haridham Yogiprarthana Hall Parivar Shibir Dasatva Nirivikalp Bhajan H.D.H. Hariprasad Swamiji 2015 May Parivar Shibir Audio Go to Album
2007-00-00_USA-Sahishnu Sabha_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2006-10-29_Canada-Sahishnu Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2009-07-04_Berlin Shibir_P.Ashokbhai_2 P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2009-07-18_Toronto-Atmiya Ambrish Shibir-Evening-2nd Session_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2009-05-23_Ubharat-Vakta Karya Karta Shibir-2nd Session_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2007-04-15-Atmiya Amrut Mahotsav_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2009-05-24_Ubharat-Vakta Karya Karta Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2009-08-09_USA-Atmiya Parivar Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2004-07-31_Columbus-Atmiya Parivar Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2004-09-18_Karya Karta Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2009-07-04 Berlin Shibir_P.Ashokbhai_2 P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2004-08-28_Karya Karta Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2007-06-10_New Jersey-USA-Youth Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2007-06-16_Connecticut-Ambrish Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2007-12-28_Haridham-Karya Karta Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2008-07-00_Columbus-Atmiya Ambrish Shibir_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2009-09-05_Haridham Parsippany-Evening_P.Ashokbhai P.Ashokbhai (Secretary) P.Ashokbhai (Secretary) Audio Go to Album
2004-06-26_Karya Karta Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2004-10-14_Surat-Parayan Vachanmrut P.37_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Audio Go to Album
2004-04-30_Rajkot-Atmiya Parva_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Audio Go to Album
2004-10-13_Surat-Parayan Vachanamrut P.37_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2004-03-04_Vasna-Karya Karta Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2005-05-11_Vasana Santo_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2005-06-12_Karya Karta Shibir-Ambrish Hall_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2006-09-26_Goa-Atmiya Amrut Yatra_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2005-02-00_Samagamani Vat_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2006-11-04_Harighat Ambrish Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2005-10-16_Haridham Parivar Chintan Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2005-05-18_Vaishakh Sud 10-Ambrish Hall_P.Gurupraasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2005-01-07_Amrut Sinchan_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2004-04-24_Karyakarta Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami Audio Go to Album
2004-01-29_Kanyakumari_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2004-12-19_Atmiya Sparsh_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2006-02-00_Upasana Mahotsav_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2006-01-08_Haridham Ambrish Shibir_P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami P.Guruprasad Swami-02 Audio Go to Album
2009-04-26_01_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2009-04-23_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2007-02-14_Ambrish Hall-Haridham Parivar Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2008-09-02_Haridham-Purushotam Bolya Prite Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2009-01-21 (0930) Haridham-Yogi Prarthana Hall Parivar Sabha_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2009-04-25_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2007-12-28_Haridham-Ambrish Hall Karya Karta Shibir_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2007-11-26_Yogi Ashram-Sabha_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2008-11-23 (0930) Haridham-Ambrish Hall-Karya Karta Sabha_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2008-07-08_Ambrish Hall-Evening_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2009-04-24_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2009-04-22_Dasatva Parayan_P.Brahmvihari Swami P.Brahmavihari Swami P.Brahmvihari Swami-4 Audio Go to Album
2004-07-27_Vachanamrut P.18_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-03-04_Karya Karta Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album
2005-02-10_Haridham Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-11-28_Gurubhakti Mahotsav_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2003-10-04_Dasara-Karya Karta Sabha_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2003-12-19_Ambrish Hall-Punam_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-07-30_Columbus Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-12-03_Uvak Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2005-02-04_Parivar Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-01-27_Kanyakumari_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-07-26_Toranto-Swabhavne_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-07-29_Columbus Shibir_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2003-09-05_Rajkot_P.Sarvam Swami_1 P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2003-10-12_Vasna Sahisnuo ne_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-07-25_Toranto Vachanamrut P.49_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-10-12_Surat Parayan-Evening_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2005-01-30_Kartaharta_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2004-10-12_Surat Parayan-Vachanamrut P.27_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-3 Audio Go to Album
2014-08-17_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2014-08-01_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2014-08-16_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2014-08-12_Surat-Bolya Shri Hari re Parayan_P.Sarvam Swami P.Sarvamangal Swami P.Sarvamangal Swami-08 Audio Go to Album
2014-08-00_Bolya Shrihari Re P.Sarvamangal Swami Audio Go to Album