Brahma Masti

Brahma Masti - Price USD 1

01-Atmiyata Na Dhodh Maa... (06:22) - Sanjay & Dilip
02-Kanthi Re Bandhavi Swami... (09:09) - Devendra
03-Prabhu Rakhe Te Prabhu... (10:49) - Bachubhai & Jaishree
04-Mara Swamiji Padhare... (05:05) - Mukesh Machchhar
05-O Swami ! Svikari Le... (05:41) - Jaishree
06-Tara Bhakto Upar Te Swami... (09:15) - Devendra & Dilip
07-Malyo Tu Mane Krupa Maa... (06:17) - Sachin & Venu Gopal
08-Hari Swami Avya Re... (04:53) - Chetan Gadhavi
09-Sokhada Vasi Hari Tane... (06:05) - Jaishree
10-Mano Mari Vaat Mukto... (04:05) - Jaishree
11-Bhavya Taru Swaroop... (04:58) - Sadhu Gyaneswardas

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription