Hey Karunanidhi Swami Part-1

Hey Karunanidhi Swami Part-1 - Price USD 1

Sr Name          (Duration)                     
01 Shloka (Lavya Akshardhamne) (1:25)
02 O Hariprasad Swami ! Swikarje (8:26)
03 Swami Re ! Avasar Aavyo (5:17)
04 He Karunanidhi Swami  (5:10)
05 Vinavu Chhu Swami Pyara (6:08)
06 Pratyaksh Prabhu Taru Ame (3:57)
07 Karuna Kari Muja Aatamma (7:13)
08 Sarvashva Maru Je Manyu Te (5:33)
09 Hari Tara Gavama Gungan (5:03)
10 Maru Jivan Sahaj Thajo (4:52)
11 Sahajanandno Sambandh Chhe (7:40)
12 Chaitanya Maat Aj Ke (5:18)
13 Sarveshwar Ghanshyam (6:08)
14 Rangbhina Rasiya Re (5:04)

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp