Hey Karunanidhi Swami Part-5

Hey Karunanidhi Swami Part-5 - Price USD 1

Sr Name                    (Duration)

01 Shloka (Lavya Akshardhamne) (1:25)
57 Sarveshwar Ghanshyam (8:39)
58 Taro Divya Analkan Adakadi (7:01)
59 Yogi Arthe Amaru Jivan (9:03)
60 Aapani Karuna Saurabh Dai (8:29)
61 Kem Visaru Prem Aa Taro (4:45)
62 Padharone Prarthanane Dwar (5:37)
63 Akshardhamna Adhipati Shree (5:36)
64 He Prabhu ! Taru Khamir (5:46)
65 Maru Man Haricharan (7:25)
66 Swami Tamaro Bhido Kevo (5:23)
67 Mara Dehbhavne Bhoolav (12:29)
68 He Swami ! Tav Charanoma (9:27)
69 He Pran He Pritam Divya Sada (6:50)
70 Saradata Sadhu Tano Shanagar (6:01)
71 Banya Khoob Garaju (12:52)

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp