P.Bhaktipriya Swami Pravachan-3

P.Bhaktipriya Swami Pravachan-3 - Price USD 1

Date           Name                        Speaker                  (Duration)
0000-00-00 Haridham-Swadhram_P.Bhaktipriya Swami (32:43)
2004-12-29 Ambrish Hall-Amrut Sinchan Shibir_P.Bhaktipriya Swami (59:16)
2005-02-08 Ambrish Hall-Staff Shibir_P.Bhaktipriya Swami (1:05:58)
2005-02-20 Ambrish Hall-Karya Karta Vachanmrut P.16,18_P.Bhaktipriya Swami (1:13:48)
2005-03-25 Ambrish Hall-Holi (Hindi)_P.Bhaktipriya Swami (35:41)
2005-04-09 Vasana-Pradeshik Santo-Karya Karta_P.Bhaktipriya Swami (42:59)
2005-05-08 Navsari-Swamiji Pragtya Parva_P.Bhaktipriya Swami (29:23)
2005-08-19 Rakshabandhan_P.Bhaktipriya Swami (37:17)
2005-09-11 Ahmedabad-Parayan_P.Bhaktipriya Swami_1 (1:10:49)
2005-09-11 Ahmedabad-Parayan_P.Bhaktipriya Swami_2 (33:22)
2005-10-12 Dasara_P.Bhaktipriya Swami (33:11)
2005-10-17 Sarad Punam-Baroda_P.Bhaktipriya Swami (20:31)
2005-12-27 Staff Shibir Prakaran-3, Vat 32_P.Bhaktipriya Swami (45:07)
2006-02-04 Upasana Parv (Hindi)_P.Bhaktipriya Swami (19:09)
2006-02-05 Pardesh , UP Bhakto ne Pravachan (Hindi)_P.Bhaktipriya Swami (52:39)
2006-09-26 Goa Atmiya Amrut Yatra_P.Bhaktipriya Swami (52:08)

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp