Paardarshi Paravaani Part-06

Paardarshi Paravaani Part-06 - Price USD 1

Sr  Date           Description            (Duration)

10 1980-07-27 Sambandhyog vise (18:09)
11 1980-08-30 Nirutthaanbhave Saralta Nirvikalp Samadhi ma lai jai (28:49)
12 1980-08-31 Sahaj Avasta & Ashara par Gosthi (29:37)
13 1980-09-05 Sarvopari Samaj vise (21:36)
14 1980-10-20 Bhagwadi na sang vise (35:50)
15 1981-02-18 Maharaj ni Sarvoparita vise (32:35)
16 1981-03-01 Ekantik na marge javana 4 mudda (24:49)
17 1981-03-22 Bhakto ni sewa vise (25:41)
18 1981-03-22 Priti vise (20:15)
19 1981-03-30 Karyakarta ne Goshthi (13:36)
20 1981-04-16 Mugadha- Madhya- Praudha Gopi vise (29:23)

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp