Paardarshi Paravaani Part-08

Paardarshi Paravaani Part-08 - Price USD 1

Sr  Date           Description                          (Duration)

01 1981-12-14 Ekavdhani mukta na lakshan (24:13)
02 1981-12-24 Sadhak ni Drashti vise (14:53)
03 1981-12-30 Ubharat shibir thi thayelu Samaj nu Gadtar (15:24)
04 1982-03-21 Deh na Anadar ni Anivaryata 942:31) 
05 1982-03-21 Kushagrabuddhi + Practical sense vise (11:43)
06 1982-03-22 Kalyan nu Mulya (38:05)
07 1982-03-23 Tran prakaar ni Shakti (9:33)
08 1982-05-04 Sewa ma tran bhavana (34:16)
09 1982-05-05 Sewa vise (18:22)
10 1982-05-12 Mahobbat nu amulya mulya Kurbani (26:38)
11 1982---- Prathana- P.P.Swamishri (19:32)

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp