Paardarshi Paravaani Part-09

Paardarshi Paravaani Part-09 - Price USD 1

Sr  Date           Description                             (Duration)

01 1982-03-27 Chhupi Bhakti ane Motap vishe (18:26)
02 1982-04-30 Darek Paristhiti no swikaar vishe (17:22) 
03 1982-05-05 Sambandhe Motap vishe (19:50)
04 1982-06-23 Buddhi Bandh karva vishe (24:42)
05 1982-06-25 Ang vishe (25:34)
06 1982-07-01 Ekarar Karvo (21:33)
07 1982-07-01 Sadhana Marg ni Suj vishe (1:02:53)
08 1982-07-10 Sang_ Bethak-Uthak vishe (17:46)
09 1982-00-00 Sambandhna Mahima vishe (23:38)
10 1982-08-03 Motapurush ni Ruchi vishe (51:51)

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp