Paardarshi Paravaani Part-10

Paardarshi Paravaani Part-10 - Price USD 1

Sr  Date           Description                               (Duration)

01 1982-08-17 Vividh Aadhyatmik Kaksha vishe (17:51)
02 1982-08-17 Sthul Vivek vishe (32:19)
03 1982-09-30 Prabhuni Daya (32:55)
04 1982-10-26 Prarabdh vishe (29:51)
05 1982-10-26 Vach M.50 Nirupan (30:50)
06 1982-11-02 Atmiyata vishe (24:11)
07 1982-11-20 'Aapne Bhagyashali chiye' e ange Gosthi (37:36)
08 1982-11-27 Keshavbhagatno Prasang (18:21)
09 1982-12-07 Antar ni Murti vishe (19:44)
10 1982-12-19 Stri Dur shathi che- Yogbhrast (38:09)
11 1982-08-04 Shri Thakorji Charane (34:16)

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp