Paardarshi Paravaani Part-17

Paardarshi Paravaani Part-17 - Price USD 2

Sr  Date           Description                        (Duration)
22 1985-04-24 Kharekhara Dikra Banvani Suj Api (26:25)
23 1985-04-28 Manav-Bhakt-Ekantik-Param Ekantik Vise (24:16)
24 1985-05-17 Bhakt Tarike Ni Khot Batavi (14:32)
25 1986-00-00 Apde Pote Sukhi Thavu che (28:56)
26 1986-00-00 Atmabuddhi & Priti vise (35:47)
27 1986-00-00 Sangeet & Bhakti Vise (15:47)
28 1986-01-05 Krupadhara (14:02)
29 1986-02-19 Panch Bhavanao vise (12:30)
30 1986-04-17 Darshan, Sambandh, Prarabdh Vise (52:26)
31 1986-06-15 Prabhudasbhai Na Prasango (29:38)
32 1986-06-20 Miyaji & Ratanji Ni Vat (27:40)

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp