Prathana Puspa

Prathana Puspa - Price USD 1

Sr   Name                               (Duration)
01   Shlok                               (1:06)
02   Shri hari sahajanad swami (6:48)
03   Prathana Puspa chadhavie (9:23)
04   mandir me mere guru var tumhare (5:56)
05   Prathaname o mere valam (9:02)
06   Atmiya dipak sada jalto rahe (9:16)
07   amara antar ma ekaja aradhan (5:51)
08   swaikarjo swikarjo              (6:45)
09   su bhavya hari dham nu mandir sohay (10:52)

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp