Shri Thakorji ne Prarthana

Shri Thakorji ne Prarthana - Price USD 1

Sr. Date         Details                                                  (Duration)
1 1980-09-13 Nana Thakorji Na Pratistha Dine Prathna (22:31)
2 1981-03-02 Prathna At Gondal Mandir (12:26)
3 1981-06-15 P.Kothariswami No Pragatya din-Haridham (12:31)
4 1983-01-09-Posh Vad-11, Yogi Bapa no swadhamgaman din_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham (23:43)
5 1984-01-03 Dhaba dungri (41:28)
6 1986-06-09 ManavaderMandir No Pratishtha Din_Manavadar (12:05)
7 1987-03-10 Chapaiya Shrijimaharaj na Pragatya sthane (10:26)
8 1988-05-13-Vaishakh Vad -12,Yogi Bapa no Pragatya din Berhmingham (37:51)
9 1990-06-03 Vaishakh Vad -12,Yogi Bapa no Pragatya din,Herishberg (32:33)
10 1998-02-01 VasantPanchmi,_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham (6:38)
11 1998-02-17 Netrang (19:28)
12 1999-03-31 Chapaiya Shrijimaharaj na Pragatya sthane (13:01)
13 2000-02-10 Vasant Panchmi_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham (12:22)
14 2004-11-30 GuruBhakti Patotsav din_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham (27:13)
15 2005-06-03 Vaishakh Vad -12 Yogi Bapa no Pragatya din,_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham (14:13)
16 2005-11-30 GuruBhakti Patotsav din_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham (15:57)
17 2006-02-02 Vasantpanchmi_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham (14:56)
18 2006-05-24-Vaishakh Vad -12,Yogi Bapa no Pragatya din_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham (19:01)
19 2007-01-23 Vasant Panchami_Prarthana at Gyanyagna Deri, Haridham (08:00) (30:58)

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

PlayStore AppleStore Subscription
WhatsApp